Směrnice Rady č. 2001/55/ES

Směrnice Rady č. 2001/55/ES, ze dne 20.07.2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími

Lex Ukrajina
Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382