Nařízení EU č. 593/2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17.06.2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), v posledním konsolidovaném znění.

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Ústava ČR