Listina základních práv a svobod

Usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Zákon o ochraně veřejného zdraví