Znění otázky (otázek):

Jsem držitelem trvalého pobytu v ČR. Mé nezletilé děti již dříve požádali o trvalý pobyt na sloučení rodiny se mnou. Celá rodina jsme občané Ukrajiny. Jejich žádost byla již dříve zamítnuta a v současné době probíhá řízení o správní žalobě. Správní žalobě byl přiznán odkladný účinek.

Mohou mé nezletilé děti za dané situace žádat o udělení dočasné ochrany z důvodu války na Ukrajině?

Pokud ano, jak při podání žádosti postupovat?

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle právního stavu ke dni 31.03.2022:

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 20.04.2022.

K otázce, zda děti mohou žádat o udělení dočasné ochrany

Z dotazu vyplývá, že nezletilé děti nebyly doposud držiteli žádného pobytového povolení, když na území ČR přicestovali z Ukrajiny v rámci bezvízového styku. Podle našeho názoru na tento případ dopadá § 3 odst. 2 Lex Ukrajina((Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace)), tzn. vaše děti byli ke dni 24.02.2022 držiteli trvalého pobytu na území Ukrajiny a jejich vycestování zpět na Ukrajinu není možné, jelikož jim podle § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze, čj. 4 A 5/2022-28, ze dne 25.02.2022, lze situaci na Ukrajině po zahájené invazi vojsk Ruské federace, považovat za důvod znemožňující cizinci vycestovat ve smyslu, tj. hrozící skutečné nebezpeční ve smyslu § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců.

Podle názoru OAMP MV((Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra)) dočasná ochrana nemůže být přiznána cizinci, který měl platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý / trvalý pobyt) v ČR a po 24.02.2022 si tento pobyt neprodloužil nebo mu byl zrušen. Máme za to, že takovýto právní názor z Lex Ukrajina jednoznačně nevyplývá, když jedině by v tomto případě bylo možno dovozovat podmínku neexistence trvalého pobytu cizince na území Ukrajiny před 24.02.2022, což by bylo důvodem pro nesplnění zákonného předpokladu podle Lex Ukrajina k udělení dočasné ochrany.

To se ale nevztahuje na váš případ, jelikož vaše děti nebyly před 24.02.2022 držiteli žádného pobytového povolení v ČR, do ČR vstoupili v rámci bezvízového režimu, tudíž byli ke dni 24.02.2022 držiteli trvalého pobytu na území Ukrajiny.

Podle našeho názoru případ vašich dětí naplňuje zákonné důvody pro přiznání dočasné ochrany.

Co se týká probíhajícího řízení u správního soudu o žalobě ve věci zamítnuté žádosti o trvalý pobyt, dle našeho názoru se na tuto situaci vztahuje § 6 odst. 6 Lex Ukrajina, kdy okamžikem udělení dočasné ochrany automaticky skončí řízení o žádosti o trvalý pobyt. Pokud by tedy soud předmětné rozhodnutí zrušil a věc vrátil zpět Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců zpět k dalšímu řízení, Komise by měla automaticky vydat usnesení o zastavení řízení. Případně by toto usnesení mohl vydat i správní soud.

Máme proto za to, že podanou správní žalobu není nutné před podáním žádosti o dočasnou ochranu vzít zpět a žádost lze podat bez ohledu na probíhající řízení o této žalobě.

K otázce jak postupovat při podání žádosti

Podle § 6 odst. 5 Lex Ukrajina, může OAMP MV učit místo k podání žádosti. OAMP MV tato místa určilo prostřednictvím jeho webových stránek. Jelikož je Váš případ specifický, tak z informace na webu OAMP MV nevyplývá jednoznačně, zda žádost podat v krajském asistenčním centru na pomoci Ukrajině nebo na příslušném pracovišti OAMP MV.

Podle našeho názoru bude OAMP MV ve vaše případě zřejmě požadovat podání žádosti na  příslušném pracovišti OAMP MV, podle vašeho místa hlášeného pobytu. Jistotu v tomto ale nemáme. Proto by stálo za zvážení jít žádost podat tam, kde bude menší fronta a v případě neúspěchu jít na pracoviště doporučené OAMP MV.

Co se týká náležitostí žádosti, v daném případě by měly postačovat cestovní pasy dětí a pro každé z nich 2x průkazová fotografie.

Kategorie: Cizinci