3.000,00 

Tento produkt právní služby se řídí níže uvedenými Specifickými podmínkami (viz záložka “Specifické podmínky”) a dále Obchodními podmínkami (viz záložka “Obchodní podmínky”, níže na této stránce).

Informace pro spotřebitele a smluvní podmínky poskytování právních služeb

dále jen „Obchodní podmínky

1.  Úvodní ustanovení, Advokátní kancelář, Klient, Vedlejší účastník, smluvní Strany

1.1.  Tyto Obchodní podmínky před uzavřením Smlouvy slouží jako informace pro spotřebitele, informace o ohraně osobních údajů a jako nabídka na uzavření Smlouvy (spolu s případnými Specifickými podmínkami). Po uzavření Smlouvy, tvoří tyto Obchodní podmínky její obsah (spolu s případnými Specifickými podmínkami).

1.2.  Smluvní Strany ve smyslu Obchodních podmínek jsou „Advokátní kancelář“ a „Klient“ nebo „Klienti“ (dále společně „Strany“). Advokátní kancelář vykovává advokacii ve formě obchodní společnosti advokáti online s.r.o., IČ: 24203521, DIČ: CZ24203521, se sídlem: Politických vězňů 911/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, sp. zn. C 188321, email: info@advokationline.eu, telefon: +420602602874, internetové stránky: https://advokationline.eu (dále „Web advokátní kanceláře“). Pokud se v Obchodních podmínkách hovoří o „Klientovi – Spotřebiteli“, má se tím na mysli spotřebitel ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“).

1.3.  Pokud ve Smlouvě bude některá osoba označena jako Vedlejší účastník nebo bude na Straně Klienta uvedeno více osob, komunikace s Klientem, předávání informací a jiných podkladů při poskytování Právních služeb může být realizováno prostřednictvím Vedlejšího účastníka nebo kteréhokoli osoby uvedené ve Smlouvě na Straně Klienta. Klient k tomuto postupu dává Advokátní kancelář výslovný pokyn a v tomto rozsahu ji zprošťuje povinnosti mlčenlivosti. Klient dále tímto Vedlejšímu účastníkovi další osobě uvedené na Straně Klienta uděluje plnou moc k tomu: (i) aby jednal a komunikoval s Advokátní kancelář ve smyslu věty první tohoto odstavce (dále „Odst.“); (ii) aby k jeho rukám Advokátní kancelář doručovala E-komunikaci a ostatní korespondenci v záležitostech Smlouvy a její případnou výpověď; (iii) aby za Klienta hradil Úplatu.

1.4.  Určení Klienta a/nebo Vedlejšího účastníka a jejich kontaktů je uvedeno ve Smlouvě.

2.  Předmět Smlouvy

2.1.  Předmětem Smlouvy je závazek Advokátní kanceláře poskytnout Klientovi právní službu nebo poskytovat více právních služeb (dále „Právní služba“ nebo „Právní služby“), v právní záležitosti nebo záležitostech (dále „Věc“). Předmětem Smlouvy je dále závazek Klienta zaplatit Advokátní kanceláři za poskytování Právních služeb Odměnu a Výlohy, které jsou společně nazývány jako „Úplata“, a které jsou podrobněji upraveny níže ve Smlouvě, když další práva a povinnosti Stran jsou rovněž uvedeny dále v této Smlouvě.

3.  Uzavření Smlouvy

3.1.  Smlouva je uzavřena poté, co Strany srozumitelným a určitým způsobem projeví jejich vůli a souhlas, aby se poskytování Právních služeb, řídilo těmito Obchodními Podmínkami (a případně Specifickými podmínkami), čímž dojde k přijetí (akceptaci) nabídky Smlouvy, a tedy dojde k jejímu uzavření.

3.2.  Uzavření Smlouvy může být provedeno:

(a)  vlastnoručními podpisy Stran na papírovém vyhotovení Smlouvy, s ověřením podpisu Klienta nebo bez ověření; v tomto případě mají obě Strany podepsaný papírový stejnopis Smlouvy druhou Stranou.

(b)  vlastnoručními podpisy Stran na papírovém vyhotovení Smlouvy s následným doručením naskenovaného podepsaného vyhotovení Smlouvy druhé Straně prostřednictvím E-komunikace; v tomto případě mají obě Strany sken podepsaného papírového stejnopisu Smlouvy druhou Stranou nebo se naskenované podpisy Stran nachází na jednom stejnopisu Smlouvy.

(c)  elektronickými podpisy Stran na elektronickém vyhotovení Smlouvy s následným doručením takto podepsaného vyhotovení Smlouvy druhé Straně prostřednictvím E-komunikace; elektronický podpis lze nahradit odesláním vyhotovení Smlouvy datovou schránkou druhé Straně; v tomto případě mají obě Strany elektronicky podepsaný stejnopis (elektronický dokument) Smlouvy druhou Stranou.

(d)  vlastnoručními podpisy Stran na elektronickém vyhotovení Smlouvy, za použití myši nebo elektronické tužky; v tomto případě mají obě Strany elektronicky podepsaný stejnopis (elektronický dokument) Smlouvy druhou Stranou.

(e)  elektronickými prostředky komunikace na dálku [IM textové a hlasové služby (WhatsApp, Skype, Viber apod.), email, chat, internetová stránka, sociální síť, telefonický hovor, dále společně „E-komunikace“], a to následujícím postupem: Klient prostřednictvím E-komunikace zašle (nebo ústně či telefonicky sdělí) Advokátní kanceláři poptávku Právních služeb Advokátní kancelář k této poptávce sdělí (E-komunikací či ústně) Klientovi za jakých podmínek může poptávané Právní služby poskytnout. Advokátní kancelář následně zašle Klientovi emailem Výzvu k Platbě na poptávané Právní služby. K Výzvě k Platbě budou připojeny tyto Obchodní podmínky. Ve Výzvě k platbě budou dále uvedeny Specifické podmínky, což je možné provést i výslovným odkazem na podmínky uvedené v E-komunikaci. Klient po doručení Výzvy k platbě provede úhradu Úplaty. Provedením platby je uzavřena Smlouva. Po provedení platby je klientovi zasláno potvrzení o provedené platbě a/nebo Faktura (daňový doklad) na provedenou platbu.

(f)  prostřednictvím Webu advokátní kanceláře s nabídkou Právních služeb, kde Klient objedná Právní službu formou předplatného Právní služby nebo Právních služeb (dále „Předplatné právních služeb“ nebo „Předplatné“); provedením platby je uzavřena Smlouva. Po provedení platby je Klientovi zasláno potvrzení o provedené platbě a/nebo Faktura (daňový doklad) na provedenou platbu.

(g)  prostřednictvím Webu advokátní kanceláře s nabídkou Právních služeb, kde Klient objedná nebo rezervuje termín provedení Právní služby nebo Právních služeb (dále „Objednávka Právní služby“, „Rezervace Právní služby“ nebo „Objednávka“ či „Rezervace“), s následnou úhradou Odměny a případně i Výloh online (např. PayPal, platební karta apod.) či jiným způsobem; provedením platby je uzavřena Smlouva. Po provedení platby je Klientovi zasláno potvrzení o provedené platbě a/nebo Faktura (daňový doklad) na provedenou platbu.

4.  Určení Věci, Právních služeb, Specifické podmínky

4.1.  Věc a/nebo případně i konkrétní Právní služby či jednotlivé úkony Právní služby jsou pro účely této Smlouvy specifikovány následovně:

(a)  výslovným uvedením níže ve Smlouvě;

(b)  v konkrétních podmínkách právní služby (dále také „Specifické podmínky“). Specifické podmínky mohou být s Klientem sjednány následovně: (i) odsouhlasením E-komunikací; (ii) odsouhlasením zaplacením Výzvy k platbě, Vyúčtování, Zálohové faktury; nebo (iii) odsouhlasením zaplacením v nabídce Právních služeb na Webu advokátní kanceláře;

(c)  Ve Specifických podmínkách mohou být pro účely Smlouvy dále sjednány termíny poskytování Právních služeb, ujednání o Paušální odměně nebo o Paušální odměně dle rozpočtu; dále tímto způsobem může být určen Klient a/nebo Vedlejší účastník. Specifické podmínky se považují za součást Smlouvy. Pokud se ve Smlouvě hovoří o ujednání určitých podmínek ve Smlouvě, má se tím na mysli i ujednání ve Specifických podmínkách.

5.  Úplata, Odměna, Výlohy

5.1.  Úplata za Právní služby se skládá z „Hodinové odměny“ (Odst. 5.4) a/nebo z „Paušální odměny“ (Odst. 5.5) a/nebo z „Paušální odměny dle rozpočtu“ (Odst. 5.6) a dále z „Přiznaných nákladů řízení“ a/nebo z „Cílové odměny“ (Odst. 5.7); nebo výlučně jen z „Podílové odměny“ (Odst. 5.8); dále také společně nebo obecně „Odměna“; dále se Úplata skládá z „Výloh“ (Odst. 5.9).

5.2.  Výše Odměny či Úplaty může být také určena formou Předplatného [Odst. 3.2(f)] nebo formou Objednávky či Rezervace [Odst. 3.2(g)].

5.3.  Pokud není při nebo po uzavření Smlouvy ujednáno výslovně jinak, Odměna Advokátní kanceláře se stanoví formou Hodinové odměny. K sjednání Paušální odměny, Paušální odměny dle rozpočtu v konkrétní Věci je nutná výslovná dohoda o této formě odměny s Klientem, způsobem dle Odst. 4., nebo ústní dohodou spojenou se zaplacením Výzvy k platbě, Objednávky, Zálohové faktury nebo Faktury s Vyúčtováním, či jiným vhodným způsobem. Podílová odměna může být sjednána jen další dohodou, spolu s dohodou o zajištění nároku Advokátní kancelář na odměnu [Odst. 5.8.].

5.4.  Výše Hodinové odměny se určí podle skutečné doby poskytování Právních služeb. Poskytováním Právních služeb se rozumí veškeré činnosti Advokátní kancelář, které jsou nutné k jejich poskytnutí, včetně veškerých korespondencí, telefonních hovorů, konzultací, schůzek, nahlížení do spisů, rešerší judikatury, literatury či jiných podkladů, pořizování fotokopií, ověřování podpisů, autorizovaných konverzí apod. Hodinová sazba je 1.500 Kč včetně DPH, (i v případě, kdy Advokátní kancelář nevznikne povinnost DPH odvést.

5.5.  Paušální odměna za jasně specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou. Paušální odměna může být stanovena i počtem hodin poskytování Právních služeb, které má Klient po stanovenou dobu vyčerpání. Při sjednání Paušální odměny může být výslovně dohodnuto, že zahrnuje i všechny Výlohy; v tomto případě Výlohy nepodléhají Vyúčtování.

5.6.  Paušální odměna dle rozpočtu za jasně specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou na základě rozpočtu; Paušální odměnu dle rozpočtu lze navyšovat nebo snižovat jen pokud dojde ke změně rozsahu poskytované Právní služby, a tudíž i ke změně rozpočtu. Při sjednání Paušální odměny dle rozpočtu může být dohodnuto, že zahrnuje i všechny Výlohy; v tomto případě Výlohy nepodléhají Vyúčtování.

5.7.  Vedle Hodinové odměny a/nebo Paušální odměny a/nebo Paušální odměny dle rozpočtu, má Advokátní kancelář vždy právo na dodatečnou Odměnu formou:

(a)  Přiznaných nákladů řízení soudem či jiným orgánem nebo náklady řízení či právního zastoupení sjednané s protistranou v dohodě o narovnání, v soudním smíru nebo v jiném obdobném dokumentu, po odečtení Výloh zaplacených Klientem, když ve Specifických podmínkách se Strany mohou výslovně ujednat, že Advokátní kanceláří náleží jako Odměna výlučně jen Přiznané náklady řízení; a/nebo

(b)  Cílové odměny po úspěšném skončení Věci (dále „Úspěšné skončení Věci“), když Úspěšného skončení Věci a výše Cílové odměny (nebo způsob jejího určení) musí být výslovně definovány ve Smlouvě.

5.8.  Ve Věci vymáhání pohledávky nebo při poskytování Právních služeb jakékoli jiné Věci se Strany mohou na Odměně formou podílu na úspěchu ve věci, která je splatná až po skutečném vymožení pohledávky nebo její části nebo po úplném nebo částečném úspěchu ve Věci (dále „Podílová odměna“), a to na základě „Dohody o podílové odměně a o jejím zajištění“.

5.9.  Výlohy představují skutečné výdaje účelně vynaložené v souvislosti s poskytováním Právních služeb, a to zejména: (i) soudní, správní a jiné poplatky; (ii) poštovné mimo území ČR, telekomunikační poplatky mimo území ČR, (iii) náklady na znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, tlumočení, ověřené opisy, fotokopie apod.; (iv) cestovní výdaje při poskytování Právních služeb ve výši dle právních předpisů o cestovních náhradách dle zákoníku práce nebo dohodnuté paušální částkou (dále „Cestovné“); (v) náhrady za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním Právních služeb způsobené zpožděním protistrany, svědka či jiné relevantní osoby, zpožděním soudu či jiného orgánu; a dále náhrady za čas strávený na cestě související s poskytováním Právních služeb; za což náleží Advokátní kanceláři náhrada ve výši 100,- Kč za každou i započatou půlhodinu včetně DPH, i v případě, kdy Advokátní kancelář nevznikne povinnost DPH odvést nebo dohodnuté paušální částkou (dále Náhrada za promeškaný čas“).

5.10.  Úplata je splatná předem, na základě „Výzvy k platbě“ nebo „Výzvy“, doručené Klientovi zpravidla E-komunikací a obsahující popis úkonů právní služby nebo jiných činností Advokátní kanceláře při poskytování Právních služeb a tomu odpovídající Odměnu Advokátní kancelář a případně popis Výloh, se splatností zpravidla 1 až 7 dnů. Pokud nelze dopředu odhadnout konkrétní úkony Právní služby nebo jiné činnosti, Advokátní kancelář může požadovat od Klienta platbu „Zálohy na Úplatu“ nebo „Zálohy“, na základě zálohové faktury (dále „Zálohová faktura“). Úplata je také splatná předem, bude Klientovi po zaplacení zaslán odpovídající daňový doklad („Faktura“), zpravidla E-komunikací. Advokátní kancelář může požadovat zaplacení Úplaty až po částečném nebo úplném poskytnutí Právních služeb, v tomto případě Advokátní kancelář zašle Klientovi odpovídající Fakturu s Vyúčtováním, zpravidla E-komunikací, se splatností 7 až 14 dnů. Výzva k platbě (Objednávka) není daňovým nebo účetním dokladem a proto může obsahovat úplné vyúčtování Právních služeb (dále „Vyúčtování“). Jinak bude Vyúčtování Klientovi zpravidla doručováno průběžně emailem ve zvláštním dokumentu společně s Výzvou, Fakturou, Zálohovou fakturou či samostatně; Vyúčtování může být provedeno i před zaplacením Úplaty a/nebo před poskytnutí Právní služby; Vyúčtování může být také provedeno předem, ve Specifických podmínkách a/nebo v dohodách o Odměně.

6.  Platba Úplaty v cizí měně

6.1.  Na bankovní účet Advokátní kanceláře lze Úplatu také zaplatit v EUR, v přepočtu podle kurzu České národní banky. Advokátní kancelář má v tomto případě právo Úplatu navýšit o 5% na pokrytí kurzových rozdílů a zvýšených administrativních nákladů na vyúčtování a fakturaci.

6.2.  Prostřednictvím Webu advokátní kanceláře, může Klient hradit Úplatu v jakékoli měně. Klient v tomto případě zaplatí v jeho měně částku dle konverze měn provedené poskytovatelem platebních služeb na Webu advokátní kanceláře.

7.  Platba Úplaty ze zahraničí

7.1.  Ze zahraničí Advokátní kancelář nedoporučuje platby na bankovní účet z důvodu vysokých bankovních poplatků. Je proto většinou vhodné, aby klient platby ze zahraniční provedl prostřednictvím PayPal nebo platební kartou online. Pokud toto nebude možné, nese veškeré bankovní poplatky Klient.

8.  Odměna a Výlohy v případě neuzavření nebo neplatnosti Smlouvy

8.1.  Pokud by nedošlo k uzavření Smlouvy, nebo by Smlouva byla prohlášena za neplatnou, Odměna a Výlohy Advokátní kanceláře se určí podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Neplatnost Smlouvy nemá vliv na platnost Dohody o podílové odměně a o jejím zajištění; v tomto případě se Obchodní podmínky považují za přílohu Dohody o podílové odměně a o jejím zajištění.

9.  Započtení pohledávek

9.1.  Advokátní kancelář má právo započíst svůj nárok na Úplatu proti jakékoli pohledávce Klienta za Advokátní kancelář. Za tímto účelem může Advokátní kancelář ve Věci rovněž uvést pro úhradu pohledávky Klienta ve Věci její bankovní účet, jako platební místo. Po započtení pohledávky Advokátní kancelář převede zbytek finančních prostředků na účet Klienta.

10.  Trvání, skončení a výpověď Smlouvy

10.1.  Smlouva končí poskytnutím sjednaných Právních služeb, písemnou dohodou nebo výpovědí. Klient může Smlouvu kdykoli vypovědět bez výpovědní doby. Advokátní kancelář může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby z důvodů dle zákona o advokacii a/nebo pokud se Klient dostane do prodlení s placením Úplaty nebo Zálohy na Úplatu nebo pokud Klient nesouhlasí se Zálohou na Právní služby. Skončením smlouvy nezaniká povinnost Klienta zaplatit dlužnou Úplatu, nárok Advokátní kancelář na Podílovou odměnu a právo na započtení pohledávek. Výpověď či jiné písemnosti ve věci Smlouvy lze doručit E-komunikací nebo písemnou, papírovou formou.

11.  Plná moc

11.1.  V řízeních, kdy zákon neumožňuje zastoupení Klienta přímo Advokátní kancelář jako obchodní společností, bude Klienta zastupovat advokát Advokátní kancelář. V případě potřeby Klient podepíše Advokátní kancelář nebo jejímu advokátu potřebné plné moci buď v elektronické podobě opatřené oficiálně uznávaným elektronickým podpisem a elektronickou značkou nebo v papírové podobě doručené Advokátní kancelář poštou, kurýrem nebo osobně. U plné moci v papírové podobě může Advokátní kancelář vždy požadovat úředně ověřený podpis Klienta a v případě pobytu Klienta mimo území ČR, může požadovat ověření jeho podpisu na zastupitelském úřadu ČR. Advokátní kancelář nebo její advokát, může udělit substituční plnou moc dalšímu advokátu, advokátnímu koncipientovi či jinému pracovníkovi v souladu se zákonem o advokacii.

12.  Odpovědnost za škodu

12.1.  Za správnost všech podkladů a informací předložených Advokátní kancelář odpovídá Klient. Advokátní kancelář neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Klienta, zejména neposkytnutím potřebné součinnosti Advokátní kancelář, nepředáním potřebných podkladů nebo předáním podkladů a informací nesprávných, neúplných či nepravdivých. Advokátní kancelář neodpovídá za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z podnikání nebo jiné činnosti Klienta, jehož důsledky se projeví v souvislosti s poskytnutím Právní služby. Advokátní kancelář prohlašuje, že je v souladu se zákonem o advokacii pojištěna pro případ vzniku své odpovědnosti za škodu způsobenou poskytnutím Právní služby, a to do výše 50.000.000,- Kč. Klient prohlašuje, že pokud v konkrétním případě nesdělí Advokátní kancelář něco jiného, platí, že předvídatelné škody způsobené poskytováním právních služeb pro Klienta výše uvedenou částku nepřesahují. Klient bere na vědomí, že E-komunikaci nelze absolutně zabezpečit proti případnému odposlouchávání třetími osobami. Z těchto důvodů se Klient zavazuje nepředávat Advokátní kancelář prostřednictvím E-komunikace informace, jejichž nechtěný únik, v důsledku činnosti třetích osob, by mu mohl způsobit škodu. V případě, že to Klientovi technické možnosti dovolují, může s Advokátní kancelář komunikovat šifrovanou komunikací, dle dohody. Je možné se dohodnout na komunikaci výlučně přes IM systémy, jak např. WhatsApp, Viber apod., šifrovaným emailem nebo jinými způsoby.

13.  Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

13.1.  Klient bere na vědomí, že pokud by se na Právní službu dle Jednorázové smlouvy online nebo Dlouhodobé smlouvy online vztahoval zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo jakékoli jiné obdobné předpisy, včetně stavovských předpisů České advokátní komory, bude Klient poučen o povinnosti Advokátní kancelář provést jeho identifikaci, kontrolu, oznámení podezřelého obchodu a povinnosti odkladu splnění jeho příkazu, pokud k tomu budou splněny zákonné předpoklady. Tyto záležitosti by potom byly řešeny dalším zákonnými postupy a prostředky a případně další smlouvou s Klientem.

14.  Informace pro Klienta – Spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů

14.1.  Pro případ sporu s Advokátní kanceláří, má Klient – Spotřebitel možnost obrátit se na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení tohoto sporu. Internetová adresa České advokátní komory: www.cak.cz; poštovní adresa: Česká advokátní komora, Národní třída 16, Nové město, 110 00 Praha; email: epodatelna@cak.cz; datová schránka: n69admd.

15.  Případy, kdy Klient není spotřebitelem

15.1.  Pokud Klient není spotřebitelem, nepoužijí se ustanovení Podmínek vztahující ke spotřebiteli ve smyslu občanského zákoníku. Klient ale nemá právo odmítnout postup Advokátní kancelář podle ustanovení Smlouvy vztahujících se ke spotřebiteli, pokud na tom bude Advokátní kancelář trvat. Pokud bude Advokátní kancelář postupovat dle ustanovení Podmínek vztahujících se ke spotřebiteli, neznamená to, že by se tímto postupem Klient stával automaticky spotřebitelem, pokud jím ve skutečnosti dle občanského zákoníku není.

16.  Ochrana osobních údajů (GDPR)

16.1.  Advokátní kancelář informuje Klienta, že jeho osobní údaje budou použity jen pro účel uzavření a plnění Smlouvy a plnění povinností ze zákona o advokacii. Podrobnosti a práva subjektu údajů v souvislosti zpracováváním osobních údajů jsou k dispozici na Webu advokátní kanceláře: https://advokationline.eu/podminky/gdpr/.

17.  Reference

17.1.  Klient souhlasí, aby jeho název/firma/logo, včetně internetové adresy, byla Advokátní kanceláří uvedena na odvyklým způsobem na Webu advokátní kanceláře. U Klienta na něhož se vztahuje GDPR, je k umístění reference obsahující jeho osobní údaj na Web advokátní kanceláře vždy nutný jeho předchozí výslovný souhlas, např. v rámci E-komunikace.

18.  Rozhodné právo, mezinárodní soudní pravomoc, jazyk, výklad Smlouvy

18.1.  Otázky neupravené Smlouvou se řídí českým zákonem o advokacii, českým občanským zákoníkem a jinak českým právním řádem. K projednání případných sporů se sjednává výlučná příslušnost českých soudů.

18.2.  Klient prohlašuje, že ovládá dostatečně český jazyk, aby Smlouvě porozuměl a pokud ne, že mu byla celá Smlouva před jejím uzavřením ústně a řádně přetlumočena Vedlejším účastníkem, tlumočníkem nebo jinou osobou. Pokud je ke Smlouvě přiloženo její cizojazyčné znění, jedná se jen o orientační překlad, když rozhodující znění Smlouvy je vždy jen v české jazykové verzi. Specifické podmínky, dohoda o Paušální odměně, dohoda o Paušální odměně dle rozpočtu, dohoda o Podílové odměně, Výzva k platbě, Objednávka, Vyúčtování, vztahující se k této Smlouvě jsou jako přílohy její nedílnou součástí, i když k ní nejsou fyzicky připojeny.


Určení Klienta a Vedlejšího účastníka, nemusí být uvedeno přímo na tomto dokumentu se zněním Smlouvy (viz Odst. 4.1.)

[…]

Určení Věci a případně Specifických podmínek, nemusí být uvedeno přímo na tomto dokumentu se zněním Smlouvy (viz Odst. 4.1.)

[…]

Datum a případně číslo Smlouvy, nemusí být uvedeno přímo na tomto dokumentu se zněním Smlouvy (viz Odst. 3.2.)

[…]

Podpisy Stran, nemusí být uvedeno přímo na tomto dokumentu se zněním Smlouvy (viz Odst. 3.2.)

[…]