Rezervace termínu k provedení ověřené kopie elektronického dokumentu (konverze)

Rezervace termínu k provedení ověřené kopie elektronického dokumentu (konverze)

Tato právní služba spočívá v provedení ověřené kopie elektronického dokumentu (konverze).

Pro podrobnější informace a podmínky této právní služby prosím přečtěte níže uvedené Specifické podmínky. Tato právní služba se dále také řídí níže uvedenými Obchodními podmínkami, které také obsahují informace pro spotřebitele před uzavřením i po uzavření smlouvy.

K provedení rezervace pokračujte kliknutím na tlačítko “Rezervovat termín”

Specifické podmínky poskytnutí právní služby

Tato právní služba spočívá v provedení ověřené kopie elektronického dokumentu (konverze).

Tato právní služba se dále také řídí níže uvedenými Obchodními podmínkami (viz záložka “Obchodní podmínky”), které také obsahují informace pro spotřebitele před uzavřením i po uzavření smlouvy.

Informace ke zpracování osobních údajů jsou k dispozici na záložce “Ochrana osobních údajů”.

Informace pro spotřebitele a smluvní podmínky poskytování právních služeb

dále jen „Obchodní podmínky

1.  Úvodní ustanovení, Advokátní kancelář, Klient, Vedlejší účastník, smluvní Strany

1.1.  Tyto Obchodní podmínky před uzavřením Smlouvy slouží jako informace pro spotřebitele, informace o ohraně osobních údajů a jako nabídka na uzavření Smlouvy (spolu s případnými Specifickými podmínkami). Po uzavření Smlouvy, tvoří tyto Obchodní podmínky její obsah (spolu s případnými Specifickými podmínkami).

1.2.  Smluvní Strany ve smyslu Obchodních podmínek jsou „Advokátní kancelář“ a „Klient“ nebo „Klienti“ (dále společně „Strany“). Advokátní kancelář vykovává advokacii ve formě obchodní společnosti advokáti online s.r.o., IČ: 24203521, DIČ: CZ24203521, se sídlem: Politických vězňů 911/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, sp. zn. C 188321, email: info@advokationline.eu, telefon: +420602602874, internetové stránky: https://advokationline.eu (dále „Web advokátní kanceláře“). Pokud se v Obchodních podmínkách hovoří o „Klientovi – Spotřebiteli“, má se tím na mysli spotřebitel ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“).

1.3.  Pokud ve Smlouvě bude některá osoba označena jako Vedlejší účastník nebo bude na Straně Klienta uvedeno více osob, komunikace s Klientem, předávání informací a jiných podkladů při poskytování Právních služeb může být realizováno prostřednictvím Vedlejšího účastníka nebo kteréhokoli osoby uvedené ve Smlouvě na Straně Klienta. Klient k tomuto postupu dává Advokátní kancelář výslovný pokyn a v tomto rozsahu ji zprošťuje povinnosti mlčenlivosti. Klient dále tímto Vedlejšímu účastníkovi další osobě uvedené na Straně Klienta uděluje plnou moc k tomu: (i) aby jednal a komunikoval s Advokátní kancelář ve smyslu věty první tohoto odstavce (dále „Odst.“); (ii) aby k jeho rukám Advokátní kancelář doručovala E-komunikaci a ostatní korespondenci v záležitostech Smlouvy a její případnou výpověď; (iii) aby za Klienta hradil Úplatu.

1.4.  Určení Klienta a/nebo Vedlejšího účastníka a jejich kontaktů je uvedeno ve Smlouvě.

2.  Předmět Smlouvy

2.1.  Předmětem Smlouvy je závazek Advokátní kanceláře poskytnout Klientovi právní službu nebo poskytovat více právních služeb (dále „Právní služba“ nebo „Právní služby“), v právní záležitosti nebo záležitostech (dále „Věc“). Předmětem Smlouvy je dále závazek Klienta zaplatit Advokátní kanceláři za poskytování Právních služeb Odměnu a Výlohy, které jsou společně nazývány jako „Úplata“, a které jsou podrobněji upraveny níže ve Smlouvě, když další práva a povinnosti Stran jsou rovněž uvedeny dále v této Smlouvě.

3.  Uzavření Smlouvy

3.1.  Smlouva je uzavřena poté, co Strany srozumitelným a určitým způsobem projeví jejich vůli a souhlas, aby se poskytování Právních služeb, řídilo těmito Obchodními Podmínkami (a případně Specifickými podmínkami), čímž dojde k přijetí (akceptaci) nabídky Smlouvy, a tedy dojde k jejímu uzavření.

3.2.  Uzavření Smlouvy může být provedeno:

(a)  vlastnoručními podpisy Stran na papírovém vyhotovení Smlouvy, s ověřením podpisu Klienta nebo bez ověření; v tomto případě mají obě Strany podepsaný papírový stejnopis Smlouvy druhou Stranou.

(b)  vlastnoručními podpisy Stran na papírovém vyhotovení Smlouvy s následným doručením naskenovaného podepsaného vyhotovení Smlouvy druhé Straně prostřednictvím E-komunikace; v tomto případě mají obě Strany sken podepsaného papírového stejnopisu Smlouvy druhou Stranou nebo se naskenované podpisy Stran nachází na jednom stejnopisu Smlouvy.

(c)  elektronickými podpisy Stran na elektronickém vyhotovení Smlouvy s následným doručením takto podepsaného vyhotovení Smlouvy druhé Straně prostřednictvím E-komunikace; elektronický podpis lze nahradit odesláním vyhotovení Smlouvy datovou schránkou druhé Straně; v tomto případě mají obě Strany elektronicky podepsaný stejnopis (elektronický dokument) Smlouvy druhou Stranou.

(d)  vlastnoručními podpisy Stran na elektronickém vyhotovení Smlouvy, za použití myši nebo elektronické tužky; v tomto případě mají obě Strany elektronicky podepsaný stejnopis (elektronický dokument) Smlouvy druhou Stranou.

(e)  elektronickými prostředky komunikace na dálku [IM textové a hlasové služby (WhatsApp, Skype, Viber apod.), email, chat, internetová stránka, sociální síť, telefonický hovor, dále společně „E-komunikace“], a to následujícím postupem: Klient prostřednictvím E-komunikace zašle (nebo ústně či telefonicky sdělí) Advokátní kanceláři poptávku Právních služeb Advokátní kancelář k této poptávce sdělí (E-komunikací či ústně) Klientovi za jakých podmínek může poptávané Právní služby poskytnout. Advokátní kancelář následně zašle Klientovi emailem Výzvu k Platbě na poptávané Právní služby. K Výzvě k Platbě budou připojeny tyto Obchodní podmínky. Ve Výzvě k platbě budou dále uvedeny Specifické podmínky, což je možné provést i výslovným odkazem na podmínky uvedené v E-komunikaci. Klient po doručení Výzvy k platbě provede úhradu Úplaty. Provedením platby je uzavřena Smlouva. Po provedení platby je klientovi zasláno potvrzení o provedené platbě a/nebo Faktura (daňový doklad) na provedenou platbu.

(f)  prostřednictvím Webu advokátní kanceláře s nabídkou Právních služeb, kde Klient objedná Právní službu formou předplatného Právní služby nebo Právních služeb (dále „Předplatné právních služeb“ nebo „Předplatné“); provedením platby je uzavřena Smlouva. Po provedení platby je Klientovi zasláno potvrzení o provedené platbě a/nebo Faktura (daňový doklad) na provedenou platbu.

(g)  prostřednictvím Webu advokátní kanceláře s nabídkou Právních služeb, kde Klient objedná nebo rezervuje termín provedení Právní služby nebo Právních služeb (dále „Objednávka Právní služby“, „Rezervace Právní služby“ nebo „Objednávka“ či „Rezervace“), s následnou úhradou Odměny a případně i Výloh online (např. PayPal, platební karta apod.) či jiným způsobem; provedením platby je uzavřena Smlouva. Po provedení platby je Klientovi zasláno potvrzení o provedené platbě a/nebo Faktura (daňový doklad) na provedenou platbu.

4.  Určení Věci, Právních služeb, Specifické podmínky

4.1.  Věc a/nebo případně i konkrétní Právní služby či jednotlivé úkony Právní služby jsou pro účely této Smlouvy specifikovány následovně:

(a)  výslovným uvedením níže ve Smlouvě;

(b)  v konkrétních podmínkách právní služby (dále také „Specifické podmínky“). Specifické podmínky mohou být s Klientem sjednány následovně: (i) odsouhlasením E-komunikací; (ii) odsouhlasením zaplacením Výzvy k platbě, Vyúčtování, Zálohové faktury; nebo (iii) odsouhlasením zaplacením v nabídce Právních služeb na Webu advokátní kanceláře;

(c)  Ve Specifických podmínkách mohou být pro účely Smlouvy dále sjednány termíny poskytování Právních služeb, ujednání o Paušální odměně nebo o Paušální odměně dle rozpočtu; dále tímto způsobem může být určen Klient a/nebo Vedlejší účastník. Specifické podmínky se považují za součást Smlouvy. Pokud se ve Smlouvě hovoří o ujednání určitých podmínek ve Smlouvě, má se tím na mysli i ujednání ve Specifických podmínkách.

5.  Úplata, Odměna, Výlohy

5.1.  Úplata za Právní služby se skládá z „Hodinové odměny“ (Odst. 5.4) a/nebo z „Paušální odměny“ (Odst. 5.5) a/nebo z „Paušální odměny dle rozpočtu“ (Odst. 5.6) a dále z „Přiznaných nákladů řízení“ a/nebo z „Cílové odměny“ (Odst. 5.7); nebo výlučně jen z „Podílové odměny“ (Odst. 5.8); dále také společně nebo obecně „Odměna“; dále se Úplata skládá z „Výloh“ (Odst. 5.9).

5.2.  Výše Odměny či Úplaty může být také určena formou Předplatného [Odst. 3.2(f)] nebo formou Objednávky či Rezervace [Odst. 3.2(g)].

5.3.  Pokud není při nebo po uzavření Smlouvy ujednáno výslovně jinak, Odměna Advokátní kanceláře se stanoví formou Hodinové odměny. K sjednání Paušální odměny, Paušální odměny dle rozpočtu v konkrétní Věci je nutná výslovná dohoda o této formě odměny s Klientem, způsobem dle Odst. 4., nebo ústní dohodou spojenou se zaplacením Výzvy k platbě, Objednávky, Zálohové faktury nebo Faktury s Vyúčtováním, či jiným vhodným způsobem. Podílová odměna může být sjednána jen další dohodou, spolu s dohodou o zajištění nároku Advokátní kancelář na odměnu [Odst. 5.8.].

5.4.  Výše Hodinové odměny se určí podle skutečné doby poskytování Právních služeb. Poskytováním Právních služeb se rozumí veškeré činnosti Advokátní kancelář, které jsou nutné k jejich poskytnutí, včetně veškerých korespondencí, telefonních hovorů, konzultací, schůzek, nahlížení do spisů, rešerší judikatury, literatury či jiných podkladů, pořizování fotokopií, ověřování podpisů, autorizovaných konverzí apod. Hodinová sazba je 1.500 Kč včetně DPH, (i v případě, kdy Advokátní kancelář nevznikne povinnost DPH odvést.

5.5.  Paušální odměna za jasně specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou. Paušální odměna může být stanovena i počtem hodin poskytování Právních služeb, které má Klient po stanovenou dobu vyčerpání. Při sjednání Paušální odměny může být výslovně dohodnuto, že zahrnuje i všechny Výlohy; v tomto případě Výlohy nepodléhají Vyúčtování.

5.6.  Paušální odměna dle rozpočtu za jasně specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou na základě rozpočtu; Paušální odměnu dle rozpočtu lze navyšovat nebo snižovat jen pokud dojde ke změně rozsahu poskytované Právní služby, a tudíž i ke změně rozpočtu. Při sjednání Paušální odměny dle rozpočtu může být dohodnuto, že zahrnuje i všechny Výlohy; v tomto případě Výlohy nepodléhají Vyúčtování.

5.7.  Vedle Hodinové odměny a/nebo Paušální odměny a/nebo Paušální odměny dle rozpočtu, má Advokátní kancelář vždy právo na dodatečnou Odměnu formou:

(a)  Přiznaných nákladů řízení soudem či jiným orgánem nebo náklady řízení či právního zastoupení sjednané s protistranou v dohodě o narovnání, v soudním smíru nebo v jiném obdobném dokumentu, po odečtení Výloh zaplacených Klientem, když ve Specifických podmínkách se Strany mohou výslovně ujednat, že Advokátní kanceláří náleží jako Odměna výlučně jen Přiznané náklady řízení; a/nebo

(b)  Cílové odměny po úspěšném skončení Věci (dále „Úspěšné skončení Věci“), když Úspěšného skončení Věci a výše Cílové odměny (nebo způsob jejího určení) musí být výslovně definovány ve Smlouvě.

5.8.  Ve Věci vymáhání pohledávky nebo při poskytování Právních služeb jakékoli jiné Věci se Strany mohou na Odměně formou podílu na úspěchu ve věci, která je splatná až po skutečném vymožení pohledávky nebo její části nebo po úplném nebo částečném úspěchu ve Věci (dále „Podílová odměna“), a to na základě „Dohody o podílové odměně a o jejím zajištění“.

5.9.  Výlohy představují skutečné výdaje účelně vynaložené v souvislosti s poskytováním Právních služeb, a to zejména: (i) soudní, správní a jiné poplatky; (ii) poštovné mimo území ČR, telekomunikační poplatky mimo území ČR, (iii) náklady na znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, tlumočení, ověřené opisy, fotokopie apod.; (iv) cestovní výdaje při poskytování Právních služeb ve výši dle právních předpisů o cestovních náhradách dle zákoníku práce nebo dohodnuté paušální částkou (dále „Cestovné“); (v) náhrady za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním Právních služeb způsobené zpožděním protistrany, svědka či jiné relevantní osoby, zpožděním soudu či jiného orgánu; a dále náhrady za čas strávený na cestě související s poskytováním Právních služeb; za což náleží Advokátní kanceláři náhrada ve výši 100,- Kč za každou i započatou půlhodinu včetně DPH, i v případě, kdy Advokátní kancelář nevznikne povinnost DPH odvést nebo dohodnuté paušální částkou (dále Náhrada za promeškaný čas“).

5.10.  Úplata je splatná předem, na základě „Výzvy k platbě“ nebo „Výzvy“, doručené Klientovi zpravidla E-komunikací a obsahující popis úkonů právní služby nebo jiných činností Advokátní kanceláře při poskytování Právních služeb a tomu odpovídající Odměnu Advokátní kancelář a případně popis Výloh, se splatností zpravidla 1 až 7 dnů. Pokud nelze dopředu odhadnout konkrétní úkony Právní služby nebo jiné činnosti, Advokátní kancelář může požadovat od Klienta platbu „Zálohy na Úplatu“ nebo „Zálohy“, na základě zálohové faktury (dále „Zálohová faktura“). Úplata je také splatná předem, bude Klientovi po zaplacení zaslán odpovídající daňový doklad („Faktura“), zpravidla E-komunikací. Advokátní kancelář může požadovat zaplacení Úplaty až po částečném nebo úplném poskytnutí Právních služeb, v tomto případě Advokátní kancelář zašle Klientovi odpovídající Fakturu s Vyúčtováním, zpravidla E-komunikací, se splatností 7 až 14 dnů. Výzva k platbě (Objednávka) není daňovým nebo účetním dokladem a proto může obsahovat úplné vyúčtování Právních služeb (dále „Vyúčtování“). Jinak bude Vyúčtování Klientovi zpravidla doručováno průběžně emailem ve zvláštním dokumentu společně s Výzvou, Fakturou, Zálohovou fakturou či samostatně; Vyúčtování může být provedeno i před zaplacením Úplaty a/nebo před poskytnutí Právní služby; Vyúčtování může být také provedeno předem, ve Specifických podmínkách a/nebo v dohodách o Odměně.

6.  Platba Úplaty v cizí měně

6.1.  Na bankovní účet Advokátní kanceláře lze Úplatu také zaplatit v EUR, v přepočtu podle kurzu České národní banky. Advokátní kancelář má v tomto případě právo Úplatu navýšit o 5% na pokrytí kurzových rozdílů a zvýšených administrativních nákladů na vyúčtování a fakturaci.

6.2.  Prostřednictvím Webu advokátní kanceláře, může Klient hradit Úplatu v jakékoli měně. Klient v tomto případě zaplatí v jeho měně částku dle konverze měn provedené poskytovatelem platebních služeb na Webu advokátní kanceláře.

7.  Platba Úplaty ze zahraničí

7.1.  Ze zahraničí Advokátní kancelář nedoporučuje platby na bankovní účet z důvodu vysokých bankovních poplatků. Je proto většinou vhodné, aby klient platby ze zahraniční provedl prostřednictvím PayPal nebo platební kartou online. Pokud toto nebude možné, nese veškeré bankovní poplatky Klient.

8.  Odměna a Výlohy v případě neuzavření nebo neplatnosti Smlouvy

8.1.  Pokud by nedošlo k uzavření Smlouvy, nebo by Smlouva byla prohlášena za neplatnou, Odměna a Výlohy Advokátní kanceláře se určí podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Neplatnost Smlouvy nemá vliv na platnost Dohody o podílové odměně a o jejím zajištění; v tomto případě se Obchodní podmínky považují za přílohu Dohody o podílové odměně a o jejím zajištění.

9.  Započtení pohledávek

9.1.  Advokátní kancelář má právo započíst svůj nárok na Úplatu proti jakékoli pohledávce Klienta za Advokátní kancelář. Za tímto účelem může Advokátní kancelář ve Věci rovněž uvést pro úhradu pohledávky Klienta ve Věci její bankovní účet, jako platební místo. Po započtení pohledávky Advokátní kancelář převede zbytek finančních prostředků na účet Klienta.

10.  Trvání, skončení a výpověď Smlouvy

10.1.  Smlouva končí poskytnutím sjednaných Právních služeb, písemnou dohodou nebo výpovědí. Klient může Smlouvu kdykoli vypovědět bez výpovědní doby. Advokátní kancelář může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby z důvodů dle zákona o advokacii a/nebo pokud se Klient dostane do prodlení s placením Úplaty nebo Zálohy na Úplatu nebo pokud Klient nesouhlasí se Zálohou na Právní služby. Skončením smlouvy nezaniká povinnost Klienta zaplatit dlužnou Úplatu, nárok Advokátní kancelář na Podílovou odměnu a právo na započtení pohledávek. Výpověď či jiné písemnosti ve věci Smlouvy lze doručit E-komunikací nebo písemnou, papírovou formou.

11.  Plná moc

11.1.  V řízeních, kdy zákon neumožňuje zastoupení Klienta přímo Advokátní kancelář jako obchodní společností, bude Klienta zastupovat advokát Advokátní kancelář. V případě potřeby Klient podepíše Advokátní kancelář nebo jejímu advokátu potřebné plné moci buď v elektronické podobě opatřené oficiálně uznávaným elektronickým podpisem a elektronickou značkou nebo v papírové podobě doručené Advokátní kancelář poštou, kurýrem nebo osobně. U plné moci v papírové podobě může Advokátní kancelář vždy požadovat úředně ověřený podpis Klienta a v případě pobytu Klienta mimo území ČR, může požadovat ověření jeho podpisu na zastupitelském úřadu ČR. Advokátní kancelář nebo její advokát, může udělit substituční plnou moc dalšímu advokátu, advokátnímu koncipientovi či jinému pracovníkovi v souladu se zákonem o advokacii.

12.  Odpovědnost za škodu

12.1.  Za správnost všech podkladů a informací předložených Advokátní kancelář odpovídá Klient. Advokátní kancelář neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Klienta, zejména neposkytnutím potřebné součinnosti Advokátní kancelář, nepředáním potřebných podkladů nebo předáním podkladů a informací nesprávných, neúplných či nepravdivých. Advokátní kancelář neodpovídá za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z podnikání nebo jiné činnosti Klienta, jehož důsledky se projeví v souvislosti s poskytnutím Právní služby. Advokátní kancelář prohlašuje, že je v souladu se zákonem o advokacii pojištěna pro případ vzniku své odpovědnosti za škodu způsobenou poskytnutím Právní služby, a to do výše 50.000.000,- Kč. Klient prohlašuje, že pokud v konkrétním případě nesdělí Advokátní kancelář něco jiného, platí, že předvídatelné škody způsobené poskytováním právních služeb pro Klienta výše uvedenou částku nepřesahují. Klient bere na vědomí, že E-komunikaci nelze absolutně zabezpečit proti případnému odposlouchávání třetími osobami. Z těchto důvodů se Klient zavazuje nepředávat Advokátní kancelář prostřednictvím E-komunikace informace, jejichž nechtěný únik, v důsledku činnosti třetích osob, by mu mohl způsobit škodu. V případě, že to Klientovi technické možnosti dovolují, může s Advokátní kancelář komunikovat šifrovanou komunikací, dle dohody. Je možné se dohodnout na komunikaci výlučně přes IM systémy, jak např. WhatsApp, Viber apod., šifrovaným emailem nebo jinými způsoby.

13.  Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

13.1.  Klient bere na vědomí, že pokud by se na Právní službu dle Jednorázové smlouvy online nebo Dlouhodobé smlouvy online vztahoval zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo jakékoli jiné obdobné předpisy, včetně stavovských předpisů České advokátní komory, bude Klient poučen o povinnosti Advokátní kancelář provést jeho identifikaci, kontrolu, oznámení podezřelého obchodu a povinnosti odkladu splnění jeho příkazu, pokud k tomu budou splněny zákonné předpoklady. Tyto záležitosti by potom byly řešeny dalším zákonnými postupy a prostředky a případně další smlouvou s Klientem.

14.  Informace pro Klienta – Spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů

14.1.  Pro případ sporu s Advokátní kanceláří, má Klient – Spotřebitel možnost obrátit se na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení tohoto sporu. Internetová adresa České advokátní komory: www.cak.cz; poštovní adresa: Česká advokátní komora, Národní třída 16, Nové město, 110 00 Praha; email: epodatelna@cak.cz; datová schránka: n69admd.

15.  Případy, kdy Klient není spotřebitelem

15.1.  Pokud Klient není spotřebitelem, nepoužijí se ustanovení Podmínek vztahující ke spotřebiteli ve smyslu občanského zákoníku. Klient ale nemá právo odmítnout postup Advokátní kancelář podle ustanovení Smlouvy vztahujících se ke spotřebiteli, pokud na tom bude Advokátní kancelář trvat. Pokud bude Advokátní kancelář postupovat dle ustanovení Podmínek vztahujících se ke spotřebiteli, neznamená to, že by se tímto postupem Klient stával automaticky spotřebitelem, pokud jím ve skutečnosti dle občanského zákoníku není.

16.  Ochrana osobních údajů (GDPR)

16.1.  Advokátní kancelář informuje Klienta, že jeho osobní údaje budou použity jen pro účel uzavření a plnění Smlouvy a plnění povinností ze zákona o advokacii. Podrobnosti a práva subjektu údajů v souvislosti zpracováváním osobních údajů jsou k dispozici na Webu advokátní kanceláře: https://advokationline.eu/podminky/gdpr/.

17.  Reference

17.1.  Klient souhlasí, aby jeho název/firma/logo, včetně internetové adresy, byla Advokátní kanceláří uvedena na odvyklým způsobem na Webu advokátní kanceláře. U Klienta na něhož se vztahuje GDPR, je k umístění reference obsahující jeho osobní údaj na Web advokátní kanceláře vždy nutný jeho předchozí výslovný souhlas, např. v rámci E-komunikace.

18.  Rozhodné právo, mezinárodní soudní pravomoc, jazyk, výklad Smlouvy

18.1.  Otázky neupravené Smlouvou se řídí českým zákonem o advokacii, českým občanským zákoníkem a jinak českým právním řádem. K projednání případných sporů se sjednává výlučná příslušnost českých soudů.

18.2.  Klient prohlašuje, že ovládá dostatečně český jazyk, aby Smlouvě porozuměl a pokud ne, že mu byla celá Smlouva před jejím uzavřením ústně a řádně přetlumočena Vedlejším účastníkem, tlumočníkem nebo jinou osobou. Pokud je ke Smlouvě přiloženo její cizojazyčné znění, jedná se jen o orientační překlad, když rozhodující znění Smlouvy je vždy jen v české jazykové verzi. Specifické podmínky, dohoda o Paušální odměně, dohoda o Paušální odměně dle rozpočtu, dohoda o Podílové odměně, Výzva k platbě, Objednávka, Vyúčtování, vztahující se k této Smlouvě jsou jako přílohy její nedílnou součástí, i když k ní nejsou fyzicky připojeny.


Určení Klienta a Vedlejšího účastníka, nemusí být uvedeno přímo na tomto dokumentu se zněním Smlouvy (viz Odst. 4.1.)

[…]


Určení Věci a případně Specifických podmínek, nemusí být uvedeno přímo na tomto dokumentu se zněním Smlouvy (viz Odst. 4.1.)

[…]


Datum a případně číslo Smlouvy, nemusí být uvedeno přímo na tomto dokumentu se zněním Smlouvy (viz Odst. 3.2.)

[…]


Podpisy Stran, nemusí být uvedeno přímo na tomto dokumentu se zněním Smlouvy (viz Odst. 3.2.)

[…]

Zásady zpracování osobních údajů

dále jen „Zásady

1.  Správce osobních údajů

1.1.  Správcem osobních údajů je společnost advokáti online s.r.o., IČ: 24203521, se sídlem: Politických vězňů 911/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, sp. zn. C 188321 (dále také jen „Advokátní kancelář“), email: info@advokationline.eu, internetové stránky: https://advokationline.eu (dále také jen „Web advokátní kanceláře“), telefon, WhatsApp, Viber, IMO, Signal, Telegram: +420 602 602 874, Skype: advokationline (dále také jen „IM služby“).

1.2.  Advokátní kancelář je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů [Nařízení (EU) 2016/679, dále také jen „GDPR“] správcem osobních údajů podle těchto Zásad, tedy shromažďuje, uchovává, využívá či jinak zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti která spočívá zejména v poskytování právních služeb. Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže.

1.3.  Tyto popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

1.4.  Tyto Zásady se vztahují na

(a)  zpracování osobních údajů prováděné Advokátní kanceláří během Vašeho používání Webu advokátní kanceláře.

(b)  Zpracování osobních údajů prováděné Advokátní kanceláří během komunikace s Vámi prostřednictvím emailu, telefonu nebo IM služeb.

(c)  Zpracování osobních údajů Advokátní kanceláří během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli.

(d)  Zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Advokátní kanceláře.

(e)  Zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře.

2.  Zpracování a účely zpracování jednotlivých osobních údajů

2.1.  Vaše osobní údaje mohou být Advokátní kanceláří zpracovávány pro tyto účely:

(a)  Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb; náborové aktivity – získávání kandidátů);

(b)  Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);

(c)  Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb (Advokátní kancelář může zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti práva a podnikání, a nabízet služby prostřednictvím emailu);

(d)  Ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů Advokátní kanceláře, například identifikace osob v prostorách recepce Advokátní kanceláře, identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím Webové stránky);

(e)  Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;

(f)  Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání v Advokátní kanceláři či jinou spolupráci s Advokátní kanceláří nebo v případě registrace na odborné semináře a vzdělávací či společenské akce prostřednictvím Webových stránek).

2.2.  Advokátní kancelář je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování.

(a)  Konkrétně níže uvedené osobní údaje:

[i]  jméno a příjmení;

[ii]  kontaktní adresa;

[iii]  email;

[iv]  telefonní číslo;

(b)  jsou zpracovávány za účely:

[i]  uzavření a plnění smlouvy – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[ii]  plnění právních povinností – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[iii]  ochrana oprávněného zájmu správců – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[iv]  zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů – pro tento účel jsou výše uvedené osobní údaje zpracovávány jen se souhlasem subjektu údajů.

(c)  Dále konkrétně níže uvedené osobní údaje:

[i]  číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje;

[ii]  IČO, DIČ;

(d)  jsou zpracovávány za účely:

[i]  uzavření a plnění smlouvy – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[ii]  plnění právních povinností – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[iii]  ochrana oprávněného zájmu správců – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.

(e)  Dále konkrétně níže uvedené osobní údaje:

[i]  rodné číslo;

[ii]  datum narození;

(f)  jsou zpracovávány za účely:

[i]  uzavření a plnění smlouvy – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[ii]  plnění právních povinností – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.

(g)  Jiné informace, než výše uvedené, týkající se klienta nebo třetích osob jsou zpracovávány za účely:

[i]  uzavření a plnění smlouvy – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[ii]  plnění právních povinností – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[iii]  ochrana oprávněného zájmu správců – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[iv]  zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů – pro tento účel jsou výše uvedené osobní údaje zpracovávány jen se souhlasem subjektu údajů.

2.3.  Osobní údaje jsou Advokátní kanceláří zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

2.4.  Advokátní kancelář je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Web advokátní kanceláře.

2.5.  Pokud udělíte Advokátní kanceláři souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů obchodních partnerů Advokátní kanceláře, a to prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Advokátní kanceláře anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v emailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

2.6.  Advokátní kancelář Vaše osobní údaje zpřístupňují pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Advokátní kanceláří, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

2.7.  Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Advokátní kanceláře a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Advokátní kanceláří, popř. jiné údaje, které Advokátní kancelář obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Advokátní kancelář za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Advokátní kancelář bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

2.8.  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Advokátní kancelář povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Advokátní kanceláři ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.  Zpracování emailové adresy dle zákona č. 480/2004 Sb.

3.1.  Advokátní kancelář je dále oprávněna zpracovávat vaši emailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

4.  Doba trvání zpracovávání osobních údajů

4.1.  Pro účel zpracování osobních údajů: plnění smlouvy, jsou osobní údaje zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

4.2.  Pro účel zpracování osobních údajů: plnění právních povinností, jsou osobní údaje zpracovány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

4.3.  Pro účel zpracování osobních údajů: zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, jsou osobní údaje zpracovány po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním.

4.4.  Pro účel zpracování osobních údajů: ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob, jsou osobní údaje zpracovány maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

5.  Práva klienta nebo jiného subjektu údajů v souvislosti s jejich zpracováváním

5.1.  Klient, nebo jiný subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů Advokátní kanceláří práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se zejména o právo:

(a)  na přístup k osobním údajům;

(b)  na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;

(c)  na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

(d)  na omezení zpracování osobních údajů;

(e)  na přenositelnost údajů;

(f)  na vznesení námitky, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;

(g)  obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.2.  Způsoby uplatnění jednotlivých práv klienta nebo jiného subjektu údajů, v souvislosti s jejich zpracováváním Advokátní kanceláří:

(a)  Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Advokátní kancelář zpracovává vaše osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

(b)  Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o vás Advokátní kancelář zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Advokátní kancelář provedou jejich opravu či doplnění bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

(c)  Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Advokátní kancelář vymaže vaše osobní údaje, pokud:

[i]  již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

[ii]  zpracování je protiprávní;

[iii]  vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů; nebo

[iv]  odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

(d)  Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Advokátní kancelář osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchovají anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

(e)  Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Advokátní kancelář osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jim poskytli, předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Advokátní kancelář nebudou moci Vaší žádosti vyhovět.

(f)  Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře. V případě, že Advokátní kancelář neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami klienta či jiného subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

5.3.  V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Advokátní kancelář oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom vás informovali.

Kliknutím na příslušné tlačítko měny se výše uvedená cena Právní služby do této měny převede.

Převodník je pouze orientační povahy. Oproti oficiálním kurzů měn může docházet k rozdílům.

I po převodu ceny do jiné měny, zůstává cena i platba za Právní službu v Českých korunách (CZK).

Jazyk webu a komunikace s klienty

Čeština‎ Čeština‎ English English Deutsch Deutsch Español Español Français Français Italiano Italiano Русский Русский Українська Українська Polski Polski Tiếng Việt Tiếng Việt 简体中文 简体中文 العربية العربية فارسی فارسی
 1. Výchozím jazykem těchto webových stránek je český jazyk.
 2. Další jazykové verze webu jsou přeloženy automatizovaně za použití vysoce kvalitního software.
 3. Přesto ale mohou tyto automatizované překlady obsahovat nepřesnosti. V případě pochybností nebo rozdílů je vždy rozhodující české znění všech stránek tohoto webu.
 4. S klienty komunikujeme v českém, anglickém a ruském jazyce. Pro jiné jazyky si klient zajišťuje tlumočníka.

Často kladené otázky

Co znamená normostrana textu nebo “normostrana”?2020-12-13T10:59:18+02:00

Normostrana je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků (včetně mezer) a řádků. V českém prostředí je to rozsah textu v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

Praktické příklady výpočtů odměny a výloh advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby2020-12-13T10:59:58+02:00

Častou otázkou klienta je, kolik ve skutečnosti zaplatí na odměně a výlohách naší advokátní kanceláři za celou kauzu a dále, jaký bude mít z kauzy celkový finanční výtěžek. Ve většině případů toto není možné předem přesně určit, jelikož nelze předvídat, jak dlouho kauza, např. soudní spor či správní nebo jiné řízení potrvá, jaké úkony bude nutno provést. Rovněž zpravidla nelze klientovi garantovat 100% úspěchu ve věci.

Z tototo důvodu, jsou pro lepší přestavu klientů o výši a způsobu určení odměny advokátní kanceláře v tomto článku pro názornost zpracovány některé demonstrativní, modelové příklady průběhu vyúčtování právních služeb dle našich smluvních podmínek.

Na úvod ještě rekapitulujeme, že dle odstavce 4.1. našich smluvních podmínek se odměna advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby určuje na pricipu „Hodinové odměny“ a/nebo „Paušální odměny“ a/nebo „Paušální odměny dle rozpočtu“ a/nebo „Přiznaných nákladů řízení“ nebo jen z „Podílu na úspěchu ve Věci“. Pokud není při nebo po uzavření Smlouvy ujednáno jinak, odměna se vždy stanoví formou Hodinové odměny a případně Přiznaných nákladů řízení.

Příklad č. 1 – žaloba vymožení pohledávky 19.000 Kč – při sjednání odměny formou podílu na úspěchu ve věci

Klient se dostaví do advokátní kanceláře s podklady k vymožnení podledávky 19.000 Kč (například z dlužné faktury za poskytnuté služby). S klientem proběhne hodinová porada, během které se podaří zjistit všechny nezbytné okolnosti a podklady pro podání žaloby. S klientem je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb.

S ohledem na podklady doložené klientem, je pro tuto kauzu sjednána odměna formou podílu úspěchu ve věci. Z tohoto důvodu je v souladu se smluvními podmínkami ještě k vlastní smlouvě o poskytování právních služeb ještě s klientem uzavřena dohoda o odměně a o zajištění odměny AK postoupením vymáhané pohledávky.

V průběhu řešení této kauzy, resp. soudního sporu bude provedena porada s klientem (1 hod.), předžalobní výzva (1 hod.), dále podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (1 hod.), dále písemné vyjádření k odporu žalovaného (1 hod.), 4x ústní jednání u soudu (celkem 3 hod.), další porada s klientem v AK (1 hod.), vyjádření k odvolání žalovaného (1 hod.) a ústní jednání u odvolacího soudu (1 hod.). Celkem se jedná od 10 hod. poskytování právních služeb, za které klient advokátní kanceláři nic neplatí, a to až do doby, kdy je skutečně vymožena dlužná částka nebo její část.

Následné varianty kalkulace vymáhané částky, úroků z prodlení a nákladů řízení, odměny advokátní kanceláře a výloh budou potom pro roky 2018 až 2019 vypadat následovně:

Varianta plného úspěchu ve věci – soud v rozsudku přizná 100% původně vymáhané pohledávky 19.000 Kč

Jistina vymožené částky je 19.000 Kč, úrok z prodlení od 02.01.2009 do 08.01.2019 je 14.300 Kč. Jistina s úrokem je tedy 33.300 Kč.

Náklady řízení přiznané klientovi k rukám advokátní kanceláře za výše popsané právní služby v řízení jsou 23.397,10 Kč, včetně soudního poplatku.

Celková vymožená částka (a již zaplacená žalovaným) je tedy 56.697,10 Kč.

Jelikož klient v průběhu řízení zaplatil soudní poplatek, je toto nutno nejdříve z celkově vymožné částky odebrat a předat klientovi.

Z celkově vymožené částky 56.697,10 Kč (kterou již žalovaný zaplatil na účet advokátní kanceláře) se nejdříve odečtou náklady klienta, které vynaložil na soudní poplatek 1.000 Kč. Tato částka 1.000 Kč tedy náleží klientovi.

Následně se celková vymožná částka rozdělí tak, že klient z ní obdrží 70% (39.688 Kč) a advokátní kancelář 30% (17.009 Kč).

V tomto případě klient při vymáhání původní původní pohledávky 19.000 Kč obdrží ve výsledku 39.688 Kč a advokátní kancelář obdrží odměnu za celou kauzu 17.009 Kč.

Varianta částečného úspěchu ve věci – soud zamítne žalobu v rozsahu 25% – z původně vymáhané pohledávky 19.000 Kč soud přizná klientovi 14.250 Kč

Jistina vymožené částky je 14.250 Kč, úrok z prodlení od 02.01.2009 do 08.01.2019 je 7.150 Kč. Jistina s úrokem je tedy 24.975 Kč.

Náklady řízení přiznané klientovi k rukám advokátní kanceláře za výše popsané právní služby v řízení jsou 11.968,55 Kč, včetně soudního poplatku.

Celková vymožená částka (a již zaplacená žalovaným) je tedy 36.673,55 Kč.

Jelikož klient v průběhu řízení zaplatil soudní poplatek, je toto nutno nejdříve z celkově vymožné částky odebrat a předat klientovi.

Z celkově vymožené částky 36.673,55 Kč (kterou již žalovaný zaplatil na účet advokátní kanceláře) se nejdříve odečtou náklady klienta, které vynaložil na soudní poplatek 1.000 Kč. Tato částka 1.000 Kč tedy náleží klientovi.

Následně se zbytek celkové vymožné částky 35.373,55 Kč rozdělí tak, že klient z ní obdrží 70% (24.971 Kč) a advokátní kancelář 30% (10.678 Kč) .

V tomto případě klient při vymáhání původní původní pohledávky
19.000 Kč obdrží ve výsledku 24.971 Kč a advokátní kancelář obdrží odměnu za celou kauzu 10.678 Kč.

Varianta částečného úspěchu ve věci – soud zamítne žalobu v rozsahu 50% – z původně vymáhané pohledávky 19.000 Kč soud přizná klientovi 9.500 Kč

Soudem přiznaná jistina vymožené částky je v tomto případě 9.500 Kč a úrok z prodlení od 02.01.2009 do 08.01.2019 je 7.150 Kč. Jistina s úrokem je tedy 16.650 Kč. Náklady řízení v tomto případě soud nepřizná žádné.

Celková vymožená částka (a již zaplacená žalovaným) je tedy 16.650 Kč.

Z celkově vymožené částky 16.650 Kč (kterou již žalovaný zaplatil na účet advokátní kanceláře) se nejdříve odečtou náklady klienta, které vynaložil na soudní poplatek 1.000 Kč. Tato částka 1.000 Kč tedy náleží klientovi.

Následně se zbytek celkové vymožné částky 15.650 Kč rozdělí tak, že klient z ní obdrží 70% (11.655 Kč) a advokátní kancelář 30% (4.995 Kč).

V tomto případě klient při vymáhání původní původní pohledávky
19.000 Kč obdrží ve výsledku 11.655 Kč a advokátní kancelář obdrží odměnu za celou kauzu 4.995 Kč.

Na tomto případu je vidět, že pokud není možné dosáhnout více než 50% úspěchu ve věci, celkový výtěžek klienta z kauzy se dramaticky snižuje. Pokud se úspěch klienta ve věci pohybuje mezi 50% až 0%, může to znamenat, že celkový výtěžek klienta je nulový nebo dokonce záporný, tedy že musí žalovanému ještě navíc hradit náklady řízení. Pokud je celkový výtěžek klienta nulový nebo záporný, je potom samozřejmě nulová i odměna advokátní kanceláře.

Příklad č. 2 – žaloba na vymožení pohledávky 100.000 Kč – účtování hodinové odměny a přiznaných nákladů řízení

Klient se dostaví do AK s podklady k vymožnení podledávky 100.000 Kč (například z dlužné faktury na částku za jím dodané zboží). S klientem proběhne hodinová porada, během které se podaří zjistit všechny nezbytné okolnosti a podklady pro podání žaloby. S klientem je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb.

Klientovi je vysvětleno, že v tomto konkrétním případě nemůže advokátní kancelář přistoupit na odměnu formou podílu úspěchu ve věci. Jelikož tedy není výslovně tato forma odměny sjednána, bude účtována hodinová odměna a přiznané náklady soudního řízení.

V průběhu řešení této kauzy, resp. soudního sporu bude provedena porada s klientem (1 hod.), předžalobní výzva (1 hod.), dále podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (1 hod.), dále písemné vyjádření k odporu žalovaného (1 hod.), 4x ústní jednání u soudu (celkem 3 hod.), další porada s klientem v AK (1 hod.), vyjádření k odvolání žalovaného (1 hod.) a ústní jednání u odvolacího soudu (1 hod.). Celkem se jedná od 10 hod. poskytování právních služeb, proto klient v průběhu jejich poskytování zaplatí advokátní kanceláři celkem 15.000,- Kč vč. DPH.

Následné varianty kalkulace vymáhané částky, úroků z prodlení a nákladů řízení, odměny advokátní kanceláře a výloh budou potom pro roky 2018 až 2019 vypadat následovně:

Varianta plného úspěchu ve věci – soud v rozsudku přizná 100% původně vymáhané pohledávky 100.000 Kč

Jistina vymožené částky je 100.000 Kč, úrok z prodlení od 02.01.2018 do 08.01.2019 je 8.639,83 Kč. Jistina s úrokem je tedy 108.639,73 Kč.

Náklady řízení přiznané klientovi k rukám advokátní kanceláře za výše popsané právní služby v řízení jsou 60.720,50 Kč, včetně soudního poplatku.

Jelikož klient v průběhu řízení již advokátní kanceláři zaplatil hodinovou odměnu a dále zaplatil soudní poplatek, je toto nutno z částky vymožných nákladů řízení odebrat a předat klientovi.

Z vymožené částky nákladů řízení 60.720,50 Kč (kterou již žalovaný zaplatil na účet advokátní kanceláře) se nejdříve odečtou náklady klienta, které vynaložil na hodinovou odměnu advokátní kanceláře 15.000 Kč a soudní poplatek 5.000 Kč, který v průběhu řízení zaplatil. Tato celková částka 20.000 Kč tedy náleží klientovi. Nad rámec tohoto ještě klientovi ze zbytku nákladů řízení náleží 4.911,44 Kč, tak aby celková odměna AK z celkové vymožné částky včetně nákladů řízení nepřesahovala 30%.

V tomto případě klient při vymáhání původní pohledávky 100.000 Kč obdrží ve výsledku 113.551,17 Kč a advokátní kancelář obdrží odměnu za celou kauzu 50.809,06 Kč.

Varianta částečného úspěchu ve věci – soud zamítne žalobu v rozsahu 25% -z původně vymáhané pohledávky 100.000 Kč soud přizná klientovi 75.000 Kč

Jistina vymožené částky je v tomto případě 75.000 Kč, úrok z prodlení od 02.01.2018 do 08.01.2019 je 6.479 Kč. Jistina s úrokem je tedy 81.479 Kč.

Náklady řízení přiznané klientovi k rukám advokátní kanceláře za výše popsané právní služby v řízení jsou 30.360,25 Kč, včetně soudního poplatku.

Jelikož klient v průběhu řízení již advokátní kanceláři zaplatil hodinovou odměnu a dále zaplatil soudní poplatek, je toto nutno z částky vymožných nákladů řízení odebrat a předat klientovi.

Z vymožené částky nákladů řízení 30.360,25 Kč (kterou již žalovaný zaplatil na účet advokátní kanceláře) se nejdříve odečtou náklady klienta, které vynaložil na hodinovou odměnu advokátní kanceláře 15.000 Kč a soudní poplatek 5.000 Kč, který v průběhu řízení zaplatil. Tato celková částka 20.000 Kč tedy náleží klientovi. Zbytek nákladů řízení na odměnu advokátní kanceláře tedy činí 10.360,25 Kč.

V tomto případě klient při vymáhání původní původní pohledávky 100.000 Kč obdrží ve výsledku 81.479 Kč a advokátní kancelář obdrží odměnu za celou kauzu 25.360,25 Kč.

Varianta částečného úspěchu ve věci – soud zamítne žalobu v rozsahu 50% – z původně vymáhané pohledávky 100.000 Kč soud přizná klientovi 50.000 Kč

Soudem přinaná jistina vymožené částky je v tomto případě 50.000 Kč, úrok z prodlení od 02.01.2018 do 08.01.2019 je 4.319 Kč. Jistina s úrokem je tedy celkem 54.319 Kč. Náklady řízení soud v tomto případě nepřizná žádné.

V tomto případě tedy advokátní kancelář nemá nárok na žádné náklady řízení a zůstává ji původně průběžně vyúčtovaná hodinová odměna 15.000 Kč.

V tomto případě klient při vymáhání pohledávky zaplatil advokátní kanceláři průběžně hodinovou odměnu 15.000 Kč a na účet soudu soudní poplatek 5.000 Kč. Pokud tyto náklady klienta odečteme z vymožené z celkové částky 54.319 Kč, zůstává klientovi jen 34.319 Kč.

V tomto případě zůstává klientovi z původně vymáhané pohledávky 100.000 Kč jen 34.319 Kč (advokátní kanceláři zůstane jen původně vyúčtovaná hodinová odměna).

Na tomto případu je vidět, že pokud není možné dosáhnout více než 50% úspěchu ve věci, celkový výtěžek klienta z kauzy se dramaticky snižuje a přestává být pro něj zajímavé hradit advokátní kanceláři průběžnou hodinovou či jinou odměnu před skutečným vymožením pohledávky. Možným řešením této situace je sjednání odměny advokátní kanceláře jen formou podílu na úspěchu ve věci. Na druhou stranu tyto případy nejsou zajímavé ani pro advokátní kancelář, jelikož kauza může trvat několik měsíců nebo i několik let a celkový výsledný výdělek spíše pro ni představuje ztrátu. Pokud se úspěch klienta ve věci pohybuje mezi 50% až 0%, může to znamenat, že celkový výtěžek klienta je nulový nebo dokonce, že musí žalovanému ještě navíc hradit náklady řízení.

Odměna advokáta v případě neuzavření smlouvy či dohody o odměně – advokátní tarif2020-12-13T10:57:46+02:00

Pokud není s advokátem uzavřena smlouva o poskytování právních služeb nebo jiná dohoda o odměně, stanoví se výše odměny a náhrad advokáta podle vyhlášky o advokátním tarifu.

Advokátní tarif stanovuje způsob výpočtu mimosmluvní odměny a náhrad advokáta. Níže jsou uvedeny praktické příklady výpočtů:

Příklad č. 1 – vymáhání dlužného nájemného za pronajatý pozemek, zastupování 3 klientů

V tomto případě lze určit peněžní částku, která je předmětem sporu. Výše této částky dlužné částky je tarifní hodnota podle advokátního tarifu, ze které se počítá výše odměny.

Dejme tomu, že výše dlužného nájemného je 50.000 Kč. Tato částka je tarifní hodnotou podle advokátního tarifu. Za jeden úkon právní služby podle advokátního tarifu je potom odměna 3.400 Kč a pokud je advokát plátcem DPH, tak včetně DPH to dělá 4.114 Kč.

Pokud advokát v této věci zastupuje 3 klienty, náleží mu tato odměna za každého z nich, snížená o 20%. Výpočet je tedy následující 3 x 4.114 = 12.342 Kč – 20% = 9.873,60 Kč. Tato částka je odměnou za 1 úkon právní služby v této věci. Dále existují úkony právní služby s poloviční odměnou, která by v tomto případě činila 4.936,80 Kč.

Celková výše mimosmluvní odměny se odvíjí podle množství úkonů právní služby. Přibližně lze do podání samotné žaloby k soudu spočítat odměnu následovně:

 1. Příprava, převzetí právního zastoupení – 9.873,60 Kč (1 úkon)
 2. Předžalobní výzva se základním právním a skutkovým rozborem – 9.873,60 Kč (1 úkon)
 3. Sepis žaloby – 9.873,60 Kč (1 úkon)

Pokud nebereme do úvahy, že by do podání žaloby byly provedeny jiné úkony právní služby, například porada s klientem přesahující 1 hodinu, celková výše odměny by v této věci, jen do podání žaloby činila 29.620,80 Kč.

Pokud by do skončení této věci u soudu bylo provedeno celkem 10 úkonů právní služby (což je celkem běžné), celková odměna by v tomto případě činila 98.730 Kč a pokud by jednalo o delší spor se 2oti úkony právní služby, odměna by byla 197.472 Kč.

Na tuto odměnu by advokát měl nárok bez ohledu na výsledek sporu. Pokud by však byl klient úspěšný, zpravidla by mu tyto náklady na advokáta pokryly soudem přiznané náklady řízení.

Co se týká splatnosti této odměny, advokátní tarif ani zákon o advokacii nehovoří o průběžných platbách odměny, ale o přiměřené záloze na odměnu. Advokát by tedy v průběhu tohoto sporu měl na odměnu nárok již formou zálohových plateb, tedy ještě dříve, než spor skončí.

Příklad č. 2 – spor týkající se zřízení nebo zrušení věcného břemene nebo práva stavby či jiných práv a povinností z věcných břemen nebo práva stavby – 1 klient

V tomto případě nelze určit peněžní částku, která je předmětem sporu. Tarifní hodnota podle advokátního tarifu je proto stanovena pevnou částkou 35.000 Kč. Z této se potom počítá výše odměny.

Dejme tomu, že výše dlužného nájemného je 50.000 Kč. Tato částka je tarifní hodnotou podle advokátního tarifu. Za jeden úkon právní služby podle advokátního tarifu je potom odměna 2.800 Kč a pokud je advokát plátcem DPH, tak včetně DPH to dělá 3.338 Kč. Dále existují úkony právní služby s poloviční odměnou, která by v tomto případě činila 1.669 Kč.

Celková výše mimosmluvní odměny se odvíjí podle množství úkonů právní služby. Přibližně lze do podání samotné žaloby k soudu spočítat odměnu následovně:

 1. Porada s klientem přesahující 1 hodinu – 3.338 Kč (1 úkon)
 2. Příprava, převzetí právního zastoupení – 3.338 Kč (1 úkon)
 3. Sepsání právního rozboru věci pro klienta – 3.338 Kč (1 úkon)
 4. Předžalobní výzva se základním právním a skutkovým rozborem – 3.338 Kč (1 úkon)

Pokud nebereme do úvahy, že by do podání žaloby byly provedeny jiné úkony právní služby, například další porada s klientem přesahující 1 hodinu, celková výše odměny by v této věci, jen do podání žaloby činila 16.690 Kč.

Pokud by do skončení této věci u soudu bylo provedeno celkem 10 úkonů právní služby (což je celkem běžné), celková odměna by v tomto případě činila 33.380 Kč a pokud by jednalo o delší spor se 2oti úkony právní služby, odměna by byla 66.760 Kč.

Na tuto odměnu by advokát měl nárok bez ohledu na výsledek sporu. Pokud by však byl klient úspěšný, zpravidla by mu tyto náklady na advokáta pokryly soudem přiznané náklady řízení.

Co se týká splatnosti této odměny, advokátní tarif ani zákon o advokacii nehovoří o průběžných platbách odměny, ale o přiměřené záloze na odměnu. Advokát by tedy v průběhu tohoto sporu měl na odměnu nárok již formou zálohových plateb, tedy ještě dříve, než spor skončí.

Jak je vidět v tomto případě je odměna výrazně nižší než u příkladu č. 1.

Závěr

V některých výše uvedených případech je odměna podle advokátního tarifu dosti vysoká. Pouze výjimečně může být v některých zvláštních případech odměna podle advokátního tarifu pro advokáta nepřiměřeně nízká v poměru k času, který poskytnutí právní služby věnuje.

Před zahájením spolupráce s advokátem je proto důležité se jednoznačně dohodnout na stanovení výše přiměřené odměny za poskytnuté právní služby. Tato dohoda by nejlépe měla být v písemné formě. Kromě klasického podpisu papírové smlouvy by v dnešní době zpravidla měly postačovat např. naskenovené podpisy na písemné dohodě nebo jednoznačná dohoda formou emailové korespondence nebo i jiné formy uzavírání dohod a smluv online, v prostředí internetu.

Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři2020-11-28T04:18:14+02:00

Níže uvedeným způsobem lze naší AK zaslat velice rychle ověřené originály dokumentů (např. plné moci, ověřené překlady apod), která má klient k dispozici v papírové podobě:

 • Klient se dostaví na poštu (či k notáři nebo na obecní úřad apod.) na pracoviště CzechPOINT, kde nechá z příslušného dokumentu provést autorizovanou konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • Výsledkem této konverze bude, že klient bude mít k dispozici ověřený dokument v PDF obsahující doložku a elektronická data k provedené konverzi.
 • Pro každý dokument musí být provedena samostatná konverze (v případě 3 plných mocí je nutno provést 3 konverze, tj. pro každou plnou moc zvlášť, naopak, u nájemní smlouvy, která má 2 přílohy se provede konverze 1, tj. výsledkem bude 1 ověřený dokument sestávající z nájemní smlouvy a jejích 2 příloh atd.).
 • Klient tento ověřený PDF dokument zašle emailem nebo jiným způsobem AK.
 • AK ověří správnost a neporušenost doručeného dokumentu a potvrdí klientovi jeho doručení v neporušeném stavu.

Pokud je výjimečně nezbytné použít papírovou podobu dokumentu (např. kupní smlouva k převodu nemovitosti), je nutné AK doručit dokument v papírové podobě.

Dále upozorňujeme, že výše uvedený postup nelze použít pro následující dokumenty:

 • občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, směnka apod.;
 • jsou-li v dokumentu v změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost;
 • není-li z dokumentu v patrné, zda se jedná o originál (stejnopis) nebo ověřenou kopii či kopii pořízenou z úředního spisu;
 • pokud je dokument opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka.

Tímto moderním způsobem lze naší AK doručit originály téměř jakýchkoli dokumentů (i ověřených) během 30 minut, od doby, kdy je obdržíte a bez ohledu v které části ČR se nacházíte (za předpokladu, že jste blízko provozovny CzechPOINT).

Přejít nahoru