Tento příspěvek se zabývá náležitostmi, jaké musí zajistit cizinec ze třetího státu, pro uzavření manželství na území České republiky.

Je nutno vyplnit dotazník k uzavření manželství, který je k dispozici na jakémkoli matričním úřadě.

K tomuto dotazníku je třeba dále připojit:

  1. rodný list (zpravidla rodný list vystavený ve státu původu cizince);
  2. doklad o státním občanství (např. cestovní doklad);
  3. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván;
  4. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno;
  5. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství);
  6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince;
  7. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství;
  8. doklad k prokázání totožnosti, např. cestovní doklad;
  9. potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR vydané Policií  ČR, které ke dni uzavření manželství není starší sedmi pracovních dnů (potvrzení musí policie vydat i pokud cizinec pobývá v ČR na výjezdní příkaz).

Údaje dle bodů 2 až 4 mohou být uvedeny v jediném dokladu.

Matriční úřad může prominout doložení dokladů bod body 1 až 7 u žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů a u osob požívajících doplňkové ochrany.

Správní poplatek za uzavření manželství činí 2 až 3.000,- Kč, v závislosti na tom, zda má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt v ČR.