Dočasná ochrana Ukrajinců v souvislosti s invazí Ruska na území Ukrajiny

Kategorie: Dočasná, doplňková a mezinárodní ochrana|Poslední aktualizace návodu: 31.03.2022|
Úvod>Cizinecké právo>Dočasná, doplňková a mezinárodní ochrana>Dočasná ochrana Ukrajinců v souvislosti s invazí Ruska na území Ukrajiny
Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EUVýslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU
Kódy víz, povolení k pobytu a států používané ministerstvem vnitra a cizineckou policiíKódy víz, povolení k pobytu a států používané ministerstvem vnitra a cizineckou policií

Právní návod se zabývá získáním pobytového povolením spočívajícím v dočasné ochraně občanů Ukrajiny na území ČR, včetně souvisejících otázek, v souvislosti s invazí vojsk Ruské federace na její území, zahájené dne 24.02.2022.

Proces a podmínky získání dočasné ochrany

Právní úprava

Získání dočasné ochrany je upraveno zejména tzv. zákonem Lex Ukrajina[1]Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který nabyl účinnosti dnešního dne (31.03.2022) a který byl přijat na základě Směrnice Rady č. 2001/55/ES[2]Směrnice Rady č. 2001/55/ES, ze dne 20.07.2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění … Číst dále a dále v návaznosti na Prováděcí rozhodnutí Rady EU[3]Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382, ze dne 04.03.2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, … Číst dále.

Ve věcech nepravených Lex Ukrajina se na získání dočasné ochrany zákon o dočasné ochraně cizinců[4]Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů jinak také zákon o pobytu cizinců[5]Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cizinci oprávnění získat dočasnou ochranu

Na udělení dočasné ochrany má především nárok osoby na které se vtahují Prováděcí rozhodnutí Rady EU, a to konkrétně:

 1. osoby vysídlené z Ukrajiny ode dne 24.02.2022 v důsledku vojenské invaze ruských ozbrojených sil; přitom současně musí jít o osoby, které byly:
 2. ukrajinskými občany pobývajícími na Ukrajině před 24.02.2022; nebo
 3. osobami bez státní příslušnosti a občané třetích zemí jiných než Ukrajiny, kterým byla před 24.02.2022 poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana na Ukrajině; nebo rodinní příslušníci výše uvedených osob, kterými se rozumí:
  • manžel nebo manželka či druh nebo družka, se kterým (kterou) žije v trvalém vztahu; nebo
  • nezletilé svobodné děti nebo nezletilé svobodné děti manžela nebo manželky bez ohledu na to, zda se jedná o manželské, nemanželské či osvojené děti.
  • jiní blízcí příbuzní, kteří v době okolností souvisejících s hromadným přílivem uprchlíků z Ukrajiny žili jako rodina a tvořili její součást a kteří byli v době důvodů souvisejících s hromadným přílivem vysídlených na osobě uvedené výše v bodech 1 až 3.

Nad rámec výše uvedeného, přímo podle Lex Ukrajina OAMP MV[6]Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo OCP PČR[7]Odbor cizinecké Policie České republiky také udělí dočasnou ochranu cizinci, který doloží, že

 • byl ke dni 24.02.2022 držitelem platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny; a
 • jeho vycestování do státu, jehož je státním občanem, nebo části jeho území, anebo v případě osoby bez státního občanství do státu nebo části jeho území jeho posledního trvalého bydliště před vstupem na území Ukrajiny, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí ve smyslu zákona o pobytu cizinců.

Shora definovaný cizinec, který je oprávněn získat dočasnou ochranu je níže pro účely tohoto právního návodu také uváděn jako “oprávněný cizinec“.

Řízení o žádosti o dočasnou ochranu

Na řízení o udělení dočasné ochrany se přiměřeně použije zákona o pobytu cizinců s výjimkou některých jeho ustanovení ve spojení s Lex Ukrajina.

Pokud cizinci nelze nelze udělit dočasnou ochranu ihned při podání žádosti, OAMP MV nebo OCP ČR vystaví osvědčení o podání žádosti o udělení dočasné ochrany.

Náležitosti žádosti

Kromě dokladů prokazujících oprávněnost žadatele k dočasné ochraně (viz kapitola “Cizinci oprávněni získat dočasnou ochranu”), je žadatel povinen k žádosti předložit cestovní doklad, je-li jeho držitelem, a na vyžádání fotografii.

Pokud žadatel není držitelem cestovního pasu požádá o vydání cestovního průkazu totožnosti, k čemuž doloží průkazovou fotografii.

Za podání žádosti ani za vydání samotného dokladu o dočasné ochraně se neplatí žádný správní poplatek.

Místo podání žádosti

O udělení dočasné ochrany je nutno žádat osobně osobně, a to konkrétně (dle aktuálních informací MV):

 • Níže uvedení cizinci podávají žádost v krajských asistenčních centrech na pomoci Ukrajině:
  • pokud přicestovali do ČR po 24.02.2022, včetně jejich rodinných příslušníků
  • pokud vstoupili a pobývali v ČR ke dni 24.02.2022 bezvízově nebo na krátkodobé vízum, které jim končí a nemohou jej prodloužit a zároveň nemohu odcestovat.
 • V ostatních případech cizinci žádají o dočasnou ochranu na příslušném pracovišti OAMP MV.

Důvody zamítnutí anebo nepřijatelnosti žádosti

Žádost o udělení dočasné ochrany je nepřijatelná, jestliže

 • není podána osobně,
 • je podána cizincem, který k jejímu podání není oprávněn (viz kapitola “Cizinci oprávněni získat dočasnou ochranu”)
 • je podána cizincem, který o dočasnou ochranu požádal v jiném členském státě EU, nebo
 • je podána cizincem, kterému byla udělena dočasná ochrana v jiném členském státě EU.
 • MV nebo OCP PČR může od povinnosti osobního podání žádosti upustit z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Souběh řízení o žádosti o dočasnou ochranu s řízeními o jiná pobytová povolení

Podle našeho názoru by udělení dočasné ochrany nemělo bránit pokud cizinec již dříve požádal o jiné pobytové povolení a toto řízení doposud neskončilo. Totiž podle Lex Ukrajina je okamžikem přiznání oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany je zastaveno řízení o jiné žádosti o vydání nebo o prodloužení doby platnosti oprávnění k pobytu podle zákona o pobytu cizinců.

Lex Ukrajina se vztahuje i na cizince, kterému bylo přede dnem nabytí jeho účinnosti uděleno vízum za účelem strpění, které bylo vydáván od 24.02.2022 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tento cizinec se ode dne nabytí účinnosti Lex Ukrajina považuje za cizince, kterému byla udělena dočasná ochrana.

Podá-li cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana, podal žádost o azyl (mezinárodní ochranu) nebo je-li v době podání žádosti o dočasnou ochranu vedeno řízení ve věci azylu, řízení o azylu se přerušuje po dobu trvání dočasné ochrany.

Jestliže bylo oprávněnému cizinci od 24.02.2022 do dne nabytí účinnosti Lex Ukrajina uděleno vízum za účelem strpění, správní orgán řízení o jeho žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti pobytového oprávnění podle zákona o pobytu cizinců. To neplatí, jestliže byl před udělením víza vydán zastupitelskému úřadu pokyn k udělení dlouhodobého víza nebo dlouhodobého víza podle zákona o pobytu cizinců a cizinec ve lhůtě dvou měsíců od udělení víza povolení k pobytu nebo vízum převezme.

Doklad o udělení dočasné ochrany

Udělení dočasné ochrany se vyznačuje cizinci vízovým štítkem do cestovního dokladu. Nelze-li s ohledem na místní podmínky udělení dočasné ochrany vyznačit formou vízového štítku, lze dočasně učinit záznam o udělení dočasné ochrany do cestovního dokladu nebo mimo něj.

Právní povaha dočasné ochrany

Pro účely zákona o pobytu cizinců se osoba s udělenou dočasnou ochranou považuje za držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR. Toto je dle našeho názoru důležité pro případné budoucí získání pobytového povolení trvalého rázu.

Hlášení změny místa pobytu

Na hlášení změny místa pobytu na území ČR se použije přiměřeně zákon o pobytu cizinců. Změnu místa hlášeného pobytu je možné učinit také online vyplněním elektronického formuláře v rozsahu údajů uvedených v přihlašovacím tiskopise. Povinnost hlásit další změny podle zákona o pobytu cizinců se na osobu požívající dočasné ochrany vztahuje obdobně.

Zdravotní pojištění držitele dočasné ochrany

Cizinec, kterému bude přiznána dočasná ochrana nepotřebuje komerční zdravotní pojištění a automaticky se ze zákona stává pojištěncem v systému veřejného zdravotního pojištění, a to podle § 2 odst. 1 písm. b), bodu 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění[8]Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Za držitele dočasné ochrany platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění stát, pokud cizinec nevykonává samostatnou výdělečnou činnost (např. formou podnikání na živnostenský list) nebo nemá příjmy ze zaměstnání. Pokud má cizinec příjmy ze zaměstnání, je plátcem pojistného jeho zaměstnavatel. K tomu viz § 7 odst. 1, písm. o) a další související ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Veřejné zdravotní pojištění se použije také na zdravotní péči poskytnutou cizinci v době 30 dnů přede dnem udělení dočasné ochrany.

Dítě, které se držiteli dočasné ochrany narodí na území ČR, se ode dne narození považuje pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb za osobu ze zákona veřejně zdravotně pojištěnou, a to nejdéle po dobu 60 dnů ode dne narození.

Kódy vízových štítků doplňkové ochrany

Více podrobností o kódech vízových štítků doplňkové ochrany naleznete v návodu: “Kódy víz, povolení k pobytu a států používané ministerstvem vnitra a cizineckou policií“.

Často kladené otázky (FAQ)

Jako občanka Ukrajiny jsem držitelkou dočasné ochrany v ČR. Na Facebooku jsem našla nabídku ubytování v jednom pokoji v bytě, kdy jsem měla být v tomto pokoji ubytovaná s mými dvěma dětmi, tj. 3 osoby. Přijela jsem do bytu a ústně jsem se dohodla s pronajímatelkou, že si pokoj pronajmeme za částku 10.000 Kč za 1 postel. Tj. 1 postel pro mě a moji nezletilou dceru (synovi je 18 let, našel si vlastní ubytování). Pronajímatelka do našeho pokoje umístila další osoby, takže je nás na pokoji celkem 4 osoby na třech postelích. Pronajímatelka není vlastníkem bytu, ale má jej pronajat od vlastníka, aby jej mohla dále pronajímat cizincům. Pronajímatelka nám zakazuje používat koupelnu a nechá nás jen přespat. Pronajímatelka nám zakazuje kdekoli uvádět, kde bydlíme a odmítá nám vystavit potvrzení pro účely ohlášení adresy pobytu MV. Neznám pravé jméno pronajímatelky a nemám ani žádný doklad o tomto ubytování. Tyto podmínky považuji za otřesné a hledám si jiné ubytování. Vše je ale příliš drahé. Pracuji krátkodobě na dohodu pro různé zaměstnavatele, ale nevydělám tolik, abych si mohla s mojí nezletilou dcerou pořídit lepší bydlení.

Moje otázka zda není postup mé pronajímatelky protiprávní a pokud ano, co lze proti tomu udělat?

Další otázka je, zda je možné získat důstojnější ubytování, když si nemohu dovolit platit nájemné za běžný byt inzerovaný na realitních serverech?
2022-05-20T23:34:35+02:00

K protiprávnosti jednání osoby zajišťující ubytování

Ano, postup osoby, která vám předala do užívání předmětný pokoj (místnost) v bytě je jednoznačně protiprávní, a to z následujících důvodů:

Protiprávnost z hlediska zákona o pobytu cizinců

Osoba, která za úplatu poskytne ubytování více než 5 cizincům, je podle zákona o pobytu cizinců[1]Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. již tzv. “ubytovatelem”. Ze širokého výčtu ubytovatele cizinců lze s tomuto dotazu zmínit zejména následující zákonné povinnosti:

 • zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji. Srovnání úrovně ubytování se provádí zejména posouzením přiměřenosti počtu ubytovaných osob s přihlédnutím k zajištěným hygienickým podmínkám a k podlahové ploše místnosti pro ubytování, která musí činit nejméně:
  • 8 m2, je-li ubytována jedna osoba;
  • 12,6 m2, jsou-li ubytovány dvě osoby; na každou další ubytovanou osobu se k podlahové ploše připočítává 5 m2.
   • Jelikož v dotazu nejsou uvedeny rozměry pronajaté místnosti, nelze jednoznačně posoudit, zda tyto minimální zákonné limity byly porušeny.
 • cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování.
  • Jelikož vám ubytovatelka odmítla vystavit potvrzení o ubytování a dokonce vám zakazuje zmiňovat, že na předmětné adrese bydlíte, porušuje zákonnou povinnost ubytovatele podle zákona po pobytu cizinců.
 • zajistit aby výše úplaty za ubytování nebyla nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní ubytování.
  • Z vašeho dotazu se dá dovozovat, že se ubytovatelka mohla dopustit porušení i této zákonné povinnosti, jelikož výše hrazené úplaty se na první pohled jeví jako nepřiměřená kvalitě ubytování.

Porušení, byť jediné výše uvedené zákonné povinnosti je přestupkem podle zákona o pobytu cizinců, za který hrozí ubytovateli pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Možné porušení dalších právních předpisů

Nelze vyloučit, že ubytovatelka se výše uvedeným jednáním mohla dopustit i porušení jiných zákonů, například nedovoleným podnikáním, neplacením daní, porušení stavebních a hygienických předpisů apod.

K otázce co lze proti jednání ubytovatelky udělat

Pokud hodláte proti jednání zmíněné ubytovatelky něco udělat, aby např. v jejím jednání dále nepokračovala, bylo by možné její jednání oznámit OAMP MV[2]Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, které v předmětném objektu může iniciovat pobytovou kontrolu prostřednictvím OCP[3]Policie ČR, Odbor cizinecké policie a případně s ní zahájit správní řízení o spáchaném přestupku a uložit jí výše zmíněnou pokutu.

Upozornění na možné nepříznivé právní následky chování ubytovatelky, které mohou vzniknout na vaší straně

Cizinec je podle zákona o pobytu cizinců povinen OAMP MV ohlásit adresu jeho pobytu na území ČR a následně i její změnu. Cizinec, který tuto povinnost nesplní, rovněž porušuje zákona o pobytu cizinců. Zákon sice za toto porušení nestanovuje cizinci pokutu, ale přesto jde o porušení zákona, včetně dalších problémů při podání žádosti o příspěvek na bydlení nebo jiných sociálních dávek.

K otázce jak si zajistit důstojnější ubytování, když na úhradu standardního nájemného běžného bytu nepostačuje vaše mzda

Cizinec s dočasnou ochranou, který nemá možnost si zajistit bydlení, má právo na poskytnutí ubytování v pobytových zařízení pro cizince. Tyto pobytová zařízení jsou ale mimo větší města, tudíž by zde byl problém najít zaměstnání, když i kvalita samotného ubytování není vysoká a ve vašem případě by zřejmě šlo jen o nouzové řešení.

Další možností je získat bezplatné ubytování u subjektů poskytujících ubytování pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Zřejmě nejspolehlivější informace by měly být k dispozici v Krajském asistenční centrum pomoci KACPU. Dále lze vyzkoušet kontaktovat neziskovou organizace Člověk v tísni, která má na webových stránkách sekci pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny a možnost i telefonického hovoru s pracovníkem v Ukrajinštině.

Další možností je podání žádosti o příspěvek na bydlení. V tomto případě by vám stát přispíval na úhradu nájemného. Příslušnému úřadu je potom nutné pravidelně dokládat výši úhrad nájemného a poplatků za služby a prokazovat, že potřeba výplaty příspěvků na bydlení stále trvá. Více informací lze získat na příslušné stránce úřadu práce.

K řešení této situace lze také přispět vyhledáním odpovídajícího zaměstnání u solidního zaměstnavatele a slušnou mzdou za vykonanou práci. V tomto směru lze doporučit se obrátit zejména na úřad práce. Na úřadu práce můžete požádat o zavedení do evidence zájemců o zaměstnání. Úřad práce vám dále pomůže:

 • s hledáním zaměstnání;
 • se zařazením do kurzů českého jazyka;
 • s rekvalifikací na profesi, po které je poptávka u zaměstnavatelů.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách úřadu práce. Upozorňujeme, že Úřad práce zpravidla vyžaduje zabezpečenou elektronickou komunikaci, což může být pro cizince často – a hlavně zpočátku – neproveditelné, pro může být nutné zpočátku úřad práce navštívit osobně.

Vysvětlivky k použitým pojmům a zkratkám

Vysvětlivky k použitým pojmům a zkratkám
1 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2 Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
3 Policie ČR, Odbor cizinecké policie
Jsem držitelem trvalého pobytu v ČR. Mé nezletilé děti již dříve požádali o trvalý pobyt na sloučení rodiny se mnou. Celá rodina jsme občané Ukrajiny. Jejich žádost byla již dříve zamítnuta a v současné době probíhá řízení o správní žalobě. Správní žalobě byl přiznán odkladný účinek.

Mohou mé nezletilé děti za dané situace žádat o udělení dočasné ochrany z důvodu války na Ukrajině?

Pokud ano, jak při podání žádosti postupovat?
2022-05-16T00:19:33+02:00

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 20.04.2022.

K otázce, zda děti mohou žádat o udělení dočasné ochrany

Z dotazu vyplývá, že nezletilé děti nebyly doposud držiteli žádného pobytového povolení, když na území ČR přicestovali z Ukrajiny v rámci bezvízového styku. Podle našeho názoru na tento případ dopadá § 3 odst. 2 Lex Ukrajina[1]Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, tzn. vaše děti byli ke dni 24.02.2022 držiteli trvalého pobytu na území Ukrajiny a jejich vycestování zpět na Ukrajinu není možné, jelikož jim podle § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze, čj. 4 A 5/2022-28, ze dne 25.02.2022, lze situaci na Ukrajině po zahájené invazi vojsk Ruské federace, považovat za důvod znemožňující cizinci vycestovat ve smyslu, tj. hrozící skutečné nebezpeční ve smyslu § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců.

Podle názoru OAMP MV[2]Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra dočasná ochrana nemůže být přiznána cizinci, který měl platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý / trvalý pobyt) v ČR a po 24.02.2022 si tento pobyt neprodloužil nebo mu byl zrušen. Máme za to, že takovýto právní názor z Lex Ukrajina jednoznačně nevyplývá, když jedině by v tomto případě bylo možno dovozovat podmínku neexistence trvalého pobytu cizince na území Ukrajiny před 24.02.2022, což by bylo důvodem pro nesplnění zákonného předpokladu podle Lex Ukrajina k udělení dočasné ochrany.

To se ale nevztahuje na váš případ, jelikož vaše děti nebyly před 24.02.2022 držiteli žádného pobytového povolení v ČR, do ČR vstoupili v rámci bezvízového režimu, tudíž byli ke dni 24.02.2022 držiteli trvalého pobytu na území Ukrajiny.

Podle našeho názoru případ vašich dětí naplňuje zákonné důvody pro přiznání dočasné ochrany.

Co se týká probíhajícího řízení u správního soudu o žalobě ve věci zamítnuté žádosti o trvalý pobyt, dle našeho názoru se na tuto situaci vztahuje § 6 odst. 6 Lex Ukrajina, kdy okamžikem udělení dočasné ochrany automaticky skončí řízení o žádosti o trvalý pobyt. Pokud by tedy soud předmětné rozhodnutí zrušil a věc vrátil zpět Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců zpět k dalšímu řízení, Komise by měla automaticky vydat usnesení o zastavení řízení. Případně by toto usnesení mohl vydat i správní soud.

Máme proto za to, že podanou správní žalobu není nutné před podáním žádosti o dočasnou ochranu vzít zpět a žádost lze podat bez ohledu na probíhající řízení o této žalobě.

K otázce jak postupovat při podání žádosti

Podle § 6 odst. 5 Lex Ukrajina, může OAMP MV učit místo k podání žádosti. OAMP MV tato místa určilo prostřednictvím jeho webových stránek. Jelikož je Váš případ specifický, tak z informace na webu OAMP MV nevyplývá jednoznačně, zda žádost podat v krajském asistenčním centru na pomoci Ukrajině nebo na příslušném pracovišti OAMP MV.

Podle našeho názoru bude OAMP MV ve vaše případě zřejmě požadovat podání žádosti na  příslušném pracovišti OAMP MV, podle vašeho místa hlášeného pobytu. Jistotu v tomto ale nemáme. Proto by stálo za zvážení jít žádost podat tam, kde bude menší fronta a v případě neúspěchu jít na pracoviště doporučené OAMP MV.

Co se týká náležitostí žádosti, v daném případě by měly postačovat cestovní pasy dětí a pro každé z nich 2x průkazová fotografie.

Vysvětlivky k použitým pojmům a zkratkám

Vysvětlivky k použitým pojmům a zkratkám
1 Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
2 Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

Vysvětlivky k použitým pojmům a zkratkám

Vysvětlivky k použitým pojmům a zkratkám
1 Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
2 Směrnice Rady č. 2001/55/ES, ze dne 20.07.2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími
3 Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382, ze dne 04.03.2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana
4 Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů
5 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6 Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
7 Odbor cizinecké Policie České republiky
8 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: Mgr. David Netušil, advokát

Mgr. David Netušil, advokát
Mgr. David Netušil je advokát a obhájce s právní praxí od roku 1998. V advokacii započal působit na pozici advokátního koncipienta v roce 2006, v advokátní kanceláři Mikš & Suk. Jako samostatný advokát působí od roku 2009 až do současnosti. Od roku 2012 vykonává advokacii v rámci společnosti advokáti online s.r.o. V roce 2014 získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. David Netušil se jako advokát a obhájce zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci jeho právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EUVýslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU
Kódy víz, povolení k pobytu a států používané ministerstvem vnitra a cizineckou policiíKódy víz, povolení k pobytu a států používané ministerstvem vnitra a cizineckou policií

Název