Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy žadatele a jeho partnerky či manželky nebo jiných příbuzných, dle druhu žádosti. Proto jsou čestná prohlášení nebo jiné dokumenty podobného typu cizinci k žádostem o pobytové povolení často přikládány.

K tomu MV často uvádí, že čestné prohlášení nelze s ohledem na § 53 odst. 5 správního řádu považovat za důkaz. Na čestná prohlížení proto hledí, jakoby žádné důkazy nebyly předloženy.

Tento právní názor MV není správný a čestné prohlášení je stále použitelné v těchto správních řízeních, a to z následujících důvodů:

Čestné prohlášení zpravidla není jediným důkazem a žadatel současně s předložením čestného prohlášení by měl správnímu orgánu doručit návrh, aby k důkazu ve správním řízení vyslechl osobu, která čestné prohlášení učinila.

Rovněž lze čestné prohlášení nadepsat jako potvrzení. I když toto samo o sobě nemění podstatu dokumentu může správní orgán vyhodnotit, že nejde o čestné prohlášení, tudíž je dokument k důkazu použitelný.

Dále je možné argumentovat, že § 53 odst. 5 správního řádu hovoří jen o tom, za jakých podmínek lze předložení listiny nahradit (pouze, výlučně) jen pouhým čestným prohlášením nebo svědeckou výpovědí.

Jedná se tedy o případy, kdy zákon požaduje k žádosti doložit určitý druh listiny, která když ji není např. možné zajistit, lze ji zcela nahradit čestným prohlášením nebo svědeckou výpovědí. Typickým příkladem této situace je např. § 31 odst. 4 písm. a) zákona o pobytu cizinců, kdy v případě, že v domovském státě cizince nevydávající výpis z rejstříku trestů, lze tuto listinu plnohodnotně nahradit pouhým čestným prohlášením cizince.

Ustanovení § 53 odst. 5 správního řádu proto nevylučuje, resp. nezakazuje, použití čestného prohlášení účastníků nebo svědků jako listinného důkazu ve správním řízení o pobytové povolení.

Obdobně toto platí i pro svědeckou výpověď. Svědeckou, ale i účastnickou výpověď i s ohledem na § 169j zákona o pobytu cizinců lze považovat za platný důkaz k prokázání zákonem požadovaných podmínek v rámci správního řízení o pobytové povolení.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi