Všeobecné – advokátní kancelář

Home>Všeobecné - advokátní kancelář

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, CISG) – použití v EU

By |2019-09-01T10:21:59+02:0018.04.2019|Právní servis pro stálé klienty|

Je mezi obchodníky ze států Evropské Unie přímo použitelná Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tzv. "Vídeňská úmluva", publikována sdělením č. 166/1991 Sb. (anglicky: United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, zkráceně - CISG? Jsme přesvědčeni o tom, že [...]

Šikana žáka ve škole – porušení antidiskriminačního zákona

By |2019-09-01T10:21:59+02:0018.02.2019|Právní servis pro stálé klienty|

Mohou rodiče pro jejich dítě požadovat od školy peněžní kompenzaci za to, že nezabránila jeho šikaně? Podle našeho názoru lze šikanu považovat, mimo jiné, také za porušení antidiskriminačního zákona. Podle tohoto zákona se za diskriminaci považuje i obtěžování v oblasti přístupu ke vzdělání a jeho p [...]

Odpovědnost za vady baterie u mobilu, tabletu, notebooku

By |2019-09-01T10:21:59+02:0012.02.2019|Právní servis pro stálé klienty|

Z hlediska spotřebitelských smluv, tedy i při prodeji zboží koncovým spotřebitelům prostřednictvím eshopu, je třeba u některého zboží nebo součástí tohoto zboží rozlišovat mezi zárukou a životností. Toto rozlišování mezi životností a zárukou, resp. 2letou zákonnou odpovědností za vady je typické zvl [...]

Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

By |2019-09-01T10:21:59+02:0016.12.2018|Všeobecné - advokátní kancelář|

Zda vůbec (a pokud ano, tak v jakém rozsahu) lze funkci statutárního orgánu (např. jednatele) vykonávat na pracovní smlouvu dle zákoníku práce je dost sporné. Nejvyšší soud toto dlouhodobě víceméně vylučuje. Tímto mohou např. vzniknout problémy v odvodech ČSSZ, na veřejném zdravotním pojištění, se s [...]

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

By |2019-09-01T10:22:00+02:0027.11.2018|Právní servis pro stálé klienty|

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit. Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží [...]

Neuvedení skončení slevové akce v eshopu – klamání spotřebitele

By |2019-09-01T10:22:01+02:0015.06.2018|Právní servis pro stálé klienty|

Tuto povinnost sice zákon výslovně nestanovuje, ale v některých případech lze ji ze zákona dovodit. Minimálně by v eshopu měly být uvedeny jednoznačné informace po jakou dobu sleva platí či jiný způsob nebo podmínky jejího skončení, například do vyprodání zásob apod. Po skončení slevy by měly být ve [...]

Přípustnost dovolání v občanském soudním řízení

By |2019-10-18T13:57:02+02:0007.06.2018|Právní servis pro stálé klienty|

Přípustnost a důvody podání dovolání v občanském soudním řízení jsou častými otázkami klientů, k nimž tento článek podává základní a přehlednou informaci. Článek se zabývá především dovoláním proti rozhodnutí, kterým odvolací soud rozhodl o odvolání proti rozsudku soudu I. stupně. Přípustnost dovolá [...]

Praktické příklady výpočtů odměny a výloh advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby

By |2019-09-01T10:22:01+02:0006.06.2018|Různé organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Častou otázkou klienta je, kolik ve skutečnosti zaplatí na odměně a výlohách naší advokátní kanceláři za celou kauzu a dále, jaký bude mít z kauzy celkový finanční výtěžek. Ve většině případů toto není možné předem přesně určit, jelikož nelze předvídat, jak dlouho kauza, např. soudní spor či správní [...]

Specializovaná advokátní kancelář – ideální pověřenec pro ochranu osobních údajů

By |2019-09-01T10:22:01+02:0030.05.2018|Právní servis pro stálé klienty|

Naše specializovaná advokátní kancelář zajišťuje správný a bezchybný výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci výkonu této funkce naše AK, v souladu s příslušnou právní úpravou zajišťuje u subjektu, kde byla pověřencem jmenována, zejména následující: Poskytuje informa [...]

Smlouva o zápůjčce finančních prostředků

By |2019-09-01T10:22:02+02:0028.05.2018|Právní servis pro stálé klienty|

Smlouva o zápůjčce je upravena v § 2390 a násl. občanského zákoníku. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na základě toho, že zapůjčitel (věřitel) přenechá vydlužiteli (dlužníku) zastupitelnou věc, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu zpět věřiteli. V daném případě jsou touto zast [...]