Všeobecná advokátní praxe

>Všeobecná advokátní praxe

Storno rezervace ubytování v hotelu – vrácení zaplacené zálohy na ubytování (rezervačního poplatku)

Autor: |2019-08-15T12:34:49+02:0008.06.2019|Právo IT, eCommerce, Realitní právo|

Existuje právo na vrácení zálohy na ubytování v hotelu (rezervačního poplatku) i pokud je v internetové nabídce nebo jiných materiálech uvedeno, že záloha je nevratná? Pokud záloha není složena, má hotel dle jeho internetových či jiných podmínek od hosta požadovat platbu, pokud ve stanovené době pob [...]

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, CISG) – použití v EU

Autor: |2019-08-15T12:27:38+02:0018.04.2019|Všeobecná advokátní praxe|

Je mezi obchodníky ze států Evropské Unie přímo použitelná Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tzv. "Vídeňská úmluva", publikována sdělením č. 166/1991 Sb. (anglicky: United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, zkráceně - CISG? Jsme přesvědčeni o tom, že [...]

Šikana žáka ve škole – porušení antidiskriminačního zákona

Autor: |2019-05-25T19:34:32+02:0018.02.2019|Antidiskriminační zákon|

Mohou rodiče pro jejich dítě požadovat od školy peněžní kompenzaci za to, že nezabránila jeho šikaně? Podle našeho názoru lze šikanu považovat, mimo jiné, také za porušení antidiskriminačního zákona. Podle tohoto zákona se za diskriminaci považuje i obtěžování v oblasti přístupu ke vzdělání a jeho p [...]

Odpovědnost za vady baterie u mobilu, tabletu, notebooku

Autor: |2019-07-02T14:13:29+02:0012.02.2019|Právo IT, eCommerce|

Z hlediska spotřebitelských smluv, tedy i při prodeji zboží koncovým spotřebitelům prostřednictvím eshopu, je třeba u některého zboží nebo součástí tohoto zboží rozlišovat mezi zárukou a životností. Toto rozlišování mezi životností a zárukou, resp. 2letou zákonnou odpovědností za vady je typické zvl [...]

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

Autor: |2019-06-08T19:40:46+02:0027.11.2018|Vymáhání pohledávek|

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit. Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží [...]

Neuvedení skončení slevové akce v eshopu – klamání spotřebitele

Autor: |2019-08-13T19:23:27+02:0015.06.2018|Právo IT, eCommerce|

Tuto povinnost sice zákon výslovně nestanovuje, ale v některých případech lze ji ze zákona dovodit. Minimálně by v eshopu měly být uvedeny jednoznačné informace po jakou dobu sleva platí či jiný způsob nebo podmínky jejího skončení, například do vyprodání zásob apod. Po skončení slevy by měly být ve [...]

Specializovaná advokátní kancelář – ideální pověřenec pro ochranu osobních údajů

Autor: |2019-07-02T13:58:16+02:0030.05.2018|GDPR|

Naše specializovaná advokátní kancelář zajišťuje správný a bezchybný výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci výkonu této funkce naše AK, v souladu s příslušnou právní úpravou zajišťuje u subjektu, kde byla pověřencem jmenována, zejména následující: Poskytuje informa [...]

Smlouva o zápůjčce finančních prostředků

Autor: |2019-06-14T16:26:30+02:0028.05.2018|Všeobecná advokátní praxe|

Smlouva o zápůjčce je upravena v § 2390 a násl. občanského zákoníku. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na základě toho, že zapůjčitel (věřitel) přenechá vydlužiteli (dlužníku) zastupitelnou věc, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu zpět věřiteli. V daném případě jsou touto zast [...]

GDPR u menších podnikatelů, kteří zpracovávají osobní údaje jen pro rozesílání newsletteru

Autor: |2019-07-02T13:58:16+02:0025.05.2018|GDPR|

Z hlediska GDPR jsou časté dotazy menších společností a podnikajících fyzických osob, zaměstnávajících méně než 250 zaměstnanců, jaká je nutno během jejich podnikání provést opatření z hlediska GDPR a jaké směrnice, souhlasy či jiné dokumenty musí mít zpracovány, aby jejich podnikatel [...]

Změna opatrovníka ustanoveného opatrovanci s omezenou svéprávností soudem

Autor: |2019-06-14T16:46:56+02:0015.04.2018|Všeobecná advokátní praxe|

Výměna opatrovníka ale většinou není jednoduchou záležitostí, a zpravidla musí být prokázány jednoznačné a často spíše závažné porušování opatrovníkových povinností. Výjimečně může soud opatrovníka změnit opatrovanci i proti jeho vůli, tedy v případě, že sám opatrovanec je s výkonem jeho funkce spok [...]