Pohledávky, pojistné, škody

Náhrada nemajetkové újmy zásahem do práva na ochranu osobnosti fyzickým napadením

26 Úno: Náhrada nemajetkové újmy zásahem do práva na ochranu osobnosti fyzickým napadením

Lze žádat náhradu nemajetkové újmy v důsledku fyzického napadení, pokud není poškozený nijak zraněn a není mu způsobena jiná viditelná újma nebo škoda? Fyzické napadení bez vzniku újmy na zdraví Jedná se o případy fyzického napadení poškozeného, při němž není poškozenému způsobená žádná prokazatelná újma na zdraví. Typicky může jít…

Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo

01 Úno: Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo

Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo je častou otázkou v souvislosti s vymáháním pohledávek plynoucích z nároku na smluvní pokutu, náhradu škody nebo na úrok z prodlení. Smluvní pokuta jako paušalizovaná náhrada škody Pokud je ve smlouvě o dílo sjednaná smluvní pokuta za porušení smluvní povinnosti,…

Maximální výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení

03 Led: Maximální výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení

Článek se zabývá často kladenou otázkou, jaká může být maximální, zákonem a soudy akceptovatelná, výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení, zejména ve smlouvách, dohodách či jiných dokumentech, a to zejména tedy, kdy se věřitel nemusí řídit zákonem o spotřebitelském úvěru. Předesíláme, že otázka přiměřenosti platnosti těchto ujednání není řešena jen civilním…

12 Zář: Šikana žáka ve škole – porušení antidiskriminačního zákona

Mohou rodiče pro jejich dítě požadovat od školy peněžní kompenzaci za to, že nezabránila jeho šikaně? Podle našeho názoru lze šikanu považovat, mimo jiné, také za porušení antidiskriminačního zákona. Podle tohoto zákona se za diskriminaci považuje i obtěžování v oblasti přístupu ke vzdělání a jeho poskytování. Pod pojmem obtěžování zákon…

20 Srp: Novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 230/2019 Sb.

Cílem novely je řešení celospolečenského problému tzv. dětských dlužníků. Jedná se o dlužníky, kterým vznikly dluhy v době jejich nezletilosti, většinou bez jejich přičinění a zpravidla vinou rodičů. Pomoc dětským dlužníkům Novelou se navrhuje změna § 412a insolvenčního zákona. Změna má přinést výhodnější postavení tzv. dětskému dlužníkovi, pokud jeho dluhy…

27 Lis: Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit. Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží něco namítat, pokud si plnil při vymáhání…

01 Lis: Přihláška pohledávky do dědictví

Přihláška pohledávky do dědického řízení je často řešenou otázkou v souvislosti s vymáháním pohledávky za osobou, která po vzniku pohledávky zemře a proti které zatím nebyla podána žaloba k soudu. Základní postup věřitele k uplatnění pohledávky za zůstavitelem V řízení o dědictví lze uplatnit pohledávku za zůstavitele peněžitou i nepeněžitou….

07 Čvn: Přípustnost dovolání v občanském soudním řízení

Přípustnost a důvody podání dovolání v občanském soudním řízení jsou častými otázkami klientů, k nimž tento článek podává základní a přehlednou informaci. Článek se zabývá především dovoláním proti rozhodnutí, kterým odvolací soud rozhodl o odvolání proti rozsudku soudu I. stupně. Přípustnost dovolání Dovolání je přípustné zejména proti každému rozhodnutí odvolacího…

05 Lis: Návrh na oddlužení

Nemůžete zaplatit Vaše dluhy? Nemáte na splátky půjček, úvěrů či jiných pohledávek? Máte exekuci nebo exekuce, které již nemůžete vyplatit? Ve většině těchto případů lze Vaši neschopnost splácet, tedy insolvenci (úpadek nebo hrozící úpadek), řešit podáním návrhu na oddlužení (tzv. “osobní bankrot”). Který dlužník může podat návrh na oddlužení Návrh…