Generální praxe

01 Led: Novela zákona o státním občanství 2020

Novela zákona o státním občanství, zpřísňující podmínky nabývání státního občanství, je v současné době připravena k prvnímu čtení a projednání v poslanecké sněmovně parlamentu ČR. Hlavní cíle připravované novelizace Novela zákona o státním občanství si klade za hlavní cíle následující: Odstranění terminologická nekompatibilita s dalšími právními předpisy. Problematické integrace do…

04 Zář: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, CISG) – použití v EU

Je mezi obchodníky ze států Evropské Unie přímo použitelná Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tzv. “Vídeňská úmluva”, publikována sdělením č. 166/1991 Sb. (anglicky: United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, zkráceně – CISG? Jsme přesvědčeni o tom, že na výše uvedenou otázku je…

30 Srp: Připravované změny stavebního zákona 2019

Připravovaná novela stavebního zákona týkající se usnadnění stavebního a územního řízení pro žadatele (stavebníky, developery) zjednodušením obstarávání závazných stanovisek různých dotčených orgánů státní správy. Obecně závazná stanoviska Dle předkladatelů novely, nutnost zajišťování závazných stanovisek obecně vytváří ve stavebně-právní praxi nemálo zbytečné překážky pro žadatele (stavebníky, developery). Někdy dochází k požadování…

12 Úno: Odpovědnost za vady baterie u mobilu, tabletu, notebooku

Z hlediska spotřebitelských smluv, tedy i při prodeji zboží koncovým spotřebitelům prostřednictvím eshopu, je třeba u některého zboží nebo součástí tohoto zboží rozlišovat mezi zárukou a životností. Toto rozlišování mezi životností a zárukou, resp. 2letou zákonnou odpovědností za vady je typické zvláště u akumulátorů, jež tvoří významnou součást elektronických zařízení….

02 Lis: Návrh na zrušení územního plánu

Návrh na zrušení územního či regulačního plánu lze podat do 1 roku od jeho vydání. Důvodem pro jejich zrušení je zejména nedodržení zákonného postupu k jeho vydání, rozporu územního plánu se zákonem a nepřiměřený zásah do vlastnických práv vlastníků dotčených nemovitostí. Zrušení opatření obecné povahy ve věcech územního plánování Ve…

01 Lis: Platba obci za možnost připojení kanalizační přípojky ke kanalizaci?

Může město (obec) odmítnout připojit stavebníka nebo jiného vlastníka nemovitosti ke kanalizaci? Může vlastník kanalizace podmiňovat připojení finančním příspěvkem nebo uzavřením plánovací smlouvy? Jak postupovat při uzavírání plánovací smlouvy na kanalizační infrastrukturu nebo intenzifikaci ČOV? Pořízení, výstavba, vlastnictví kanalizační přípojky Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel….

31 Říj: Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

Proces EIA nebo proces SEA, neboli posuzování vlivů na životní prostředí je pro Českou republiku upraveno zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Cílem procesů EIA a SEA je zmírnění nepříznivých vlivů stavebních záměrů nebo koncepcí na životní prostředí. V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze…

25 Čvn: Omezení plateb v hotovosti

Zákon o omezení plateb v hotovosti omezuje téměř všechny soukromoprávní hotovostní platby mezi fyzickými a právnickými osobami soukromého práva v České republice. Limit hotovostní platby Maximální limit hotovostních plateb je ode dne 01.12.2014 stanoven částkou 270.000 Kč. Povinnost provést platbu bezhotovostně Stanovené hotovostní platby překračující částku 270.000 Kč musí být…