Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři

Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři

Níže uvedeným způsobem lze naší AK zaslat velice rychle ověřené originály dokumentů (např. plné moci, ověřené překlady apod), která má klient k dispozici v papírové podobě: Klient se dostaví na poštu (či k notáři nebo na obecní úřad apod.) na pracoviště CzechPOINT, kde nechá z příslušného dokumentu provést autorizovanou konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a...
Read more...
Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy žadatele a jeho partnerky či manželky nebo jiných příbuzných, dle druhu žádosti. Proto jsou čestná prohlášení nebo jiné dokumenty podobného typu cizinci k žádostem o pobytové povolení často...
Read more...
Žádost o trvalý pobyt cizince - manželky (manžela) občana ČR

Žádost o trvalý pobyt cizince - manželky (manžela) občana ČR

Tento příspěvek se týká náležitostí žádosti o povolení trvalého pobytu cizince ze 3. státu, a to manžela nebo manželky občana ČR, po 2 letech pobytu na území. Žádost je nutno podat osobně. Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může AK dodat údaje a AK může žádost vyplnit sama a zaslat klientovi ke kontrole. K...
Read more...
GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - nařízení EU č. 679/2016

GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - nařízení EU č. 679/2016

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nabývá účinnosti dne 25.05.2018 (dále "GDPR"). To znamená, že všichni se tímto nařízením od tohoto data musí řídit. Contents 1. Úvodní poznámky...
Read more...
Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Dne 01.01.2018 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku (zákon č. 460/2018), zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. 1. K praktickému postupu při prodeji nemovitosti zatížené zákonným předkupním právem V poslední době jsou poměrně časté dotazy, jak konkrétně postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která (nově od 01.01.2018) je zatížena...
Read more...
Rizika věřitele při vymáhání pohledávek - zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky - nemajetnost dlužníka

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek - zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky - nemajetnost dlužníka

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit. Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží něco namítat, pokud si plnil při vymáhání svoje povinnosti. Toto ale není úplně jednoduché...
Read more...
Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

Zda vůbec (a pokud ano, tak v jakém rozsahu) lze funkci statutárního orgánu (např. jednatele) vykonávat na pracovní smlouvu dle zákoníku práce je dost sporné. Nejvyšší soud toto dlouhodobě víceméně vylučuje. Tímto mohou např. vzniknout problémy v odvodech ČSSZ, na veřejném zdravotním pojištění, se starobním důchodem apod. Tyto otázky zřejmě nebudou v dohledné době zatím jednoznačně vyřešeny. Lze...
Read more...
K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností - zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností - zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu a mít stále platný právní důvod k umístění sídla. Pokud si společnost nepřebírá korespondenci, zpravidla doručovanou soudem do datové schránky, nebo když se předmětná datová zpráva v...
Read more...
Žádost o trvalý pobyt po 5 letech pobytu na území

Žádost o trvalý pobyt po 5 letech pobytu na území

Tento příspěvek se týká náležitostí žádosti o povolení trvalého pobytu na území ČR po 5 letech pobytu dle § 68 zák. č. 326/1999 Sb. 0.1. Podání žádosti Žádost je nutno podat osobně. Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat online na internetové stránce MV. Rezervace online nemusí být dostupná pro všechny...
Read more...
Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři
Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři
Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV
Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV
Žádost o trvalý pobyt cizince - manželky (manžela) občana ČR
Žádost o trvalý pobyt cizince - manželky (manžela) občana ČR
GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - nařízení EU č. 679/2016
GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - nařízení EU č. 679/2016
Zákonné předkupní právo k nemovitostem
Zákonné předkupní právo k nemovitostem
Rizika věřitele při vymáhání pohledávek - zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky - nemajetnost dlužníka
Rizika věřitele při vymáhání pohledávek - zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky - nemajetnost dlužníka
Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance
Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance
K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností - zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti
K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností - zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti
Žádost o trvalý pobyt po 5 letech pobytu na území
Žádost o trvalý pobyt po 5 letech pobytu na území

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 15.08.2017. Podmínky pobytu cizinců na území ČR a EU se mění následovně:

Krátkodobé (Schengenské) vízum

Prodloužení doby platnosti krátkodobého víza

Nová právní úprava výslovně zavádí možnost cizince žádat cizineckou policii o prodloužení doby platnosti krátkodobého víza nebo doby pobytu na území na toto vízum. Důvody, na jejichž základě může cizinecká policie prodloužit dobu platnosti krátkodobého víza nebo dobu pobytu na toto vízum, stanovuje jiný právní předpis, kterým je vízový kodex EU. Důvody mohou být následující:

 • v případě vyšší moci nebo z humanitárních důvodech bránících cizinci opustit území ČR před skončením doby platnosti víza nebo doby trvání pobytu povoleného vízem,
 • v případě, že držitel víza poskytne doklad o vážných osobních důvodech, které odůvodňují prodloužení doby platnosti víza nebo trvání pobytu.

Zpět k obsahu ↑

Změny u krátkodobého víza rodinného příslušníka občana EU

U krátkodobého víza rodinného příslušníka občana EU dochází k terminologické změně, kterou se stanovuje podmínka pro udělení krátkodobého víza, že rodinný příslušník hodlá občana EU do ČR doprovázet nebo následovat. Nejde tedy o věcnou změnu zákona či změnu podmínek pro udělování krátkodobých víz rodinným příslušníkům občanů EU, ale pouze zpřesnění užívané terminologie. Z dalších změn lze zmínit doplnění dalších dvou důvodů neudělení krátkodobého víza, pokud se cizinec dopustil podvodného jednání s cílem získat vízum k pobytu na území, nebo jestli není rodinným příslušníkem občana EU nebo jej do EU, resp. ČR nedoprovází nebo nenásleduje.  K důvodu nevydání krátkodobého víza spočívající v obcházení zákona se doplňuje určení otcovství účelově prohlášeným souhlasem. Je zřejmé, že takováto jednání byly postižitelná i za předchozího znění zákona o pobytu cizinců, tudíž se zde nejedná o nějaké zásadní věcné změny udělování krátkodobých víz rodinným příslušníkům občana EU, resp. ČR. Zpět k obsahu ↑

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Oproti stávajícímu stavu přináší novela zákonnou úpravu krátkodobého  víza za účelem sezónního zaměstnání. Kromě běžných náležitostí žádosti o krátkodobé vízum je žadatel k žádosti povinen přiložit:

 • povolení k zaměstnání nebo uvést číslo jednací žádosti o vydání tohoto povolení podané u Úřadu práce,
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území na toto vízum,
 • potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, pokud cizinci ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel.

Žadatel, kterému bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti uděleno nejméně jednou krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, má tu výhodu, že jeho žádost bude posouzena přednostně před žádostmi cizinců, kteří o vízum za stejným účelem žádají poprvé. Toto se neuplatní u žadatele, kterému byla platnost některého z těchto víz zrušena, pokud toto zrušení víza nenastalo zaviněním  zaměstnavatele. Zpět k obsahu ↑

Dlouhodobá víza

Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Nově bude možné získat dlouhodobé vízum i za účelem sezónního zaměstnání s dobou platnosti nejvíce 6 měsíců. Dlouhodobé za účelem sezónního zaměstnání uděluje ministerstvo vnitra na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem výkonu zaměstnání závislém na ročním období, po dobu delší než 90 dnů. K žádosti o tento typ dlouhodobého víza je nutno doložit:

 • cestovní doklad,
 • dvě fotografie,
 • povolení k zaměstnání nebo uvést číslo jednací žádosti o vydání tohoto povolení u Úřadu práce České republiky,
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR na toto vízum, a
 • potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, pokud cizinci ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel.

Ministerstvo může v některých případech od žadatele požadovat doložení:

 • výpisu z evidence rejstříku trestů, vydaného státem, jehož je žadatel občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. V případě, že příslušný stát výpis z trestního rejstříku nevydává, postačuje čestné prohlášení žadatele.
 • doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Před vyznačením dlouhodobého víza do cestovního dokladu, je žadatel povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území a na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného. Žadatel, kterému bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti uděleno nejméně jednou dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, má tu výhodu, že jeho žádost bude posouzena přednostně před žádostmi cizinců, kteří o vízum za stejným účelem žádají poprvé. Toto se neuplatní u žadatele, kterému byla platnost některého z těchto víz zrušena, pokud toto zrušení víza nenastalo zaviněním zaměstnavatele. Zpět k obsahu ↑

Prodloužení doby platnosti a doby pobytu na dlouhodobé vízum

O prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum je cizinec oprávněn požádat nejpozději před uplynutím doby platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum, nejdříve však 90 dnů před uplynutím této doby. Zabrání-li včasnému podání žádosti důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. V odůvodněných případech může cizinec žádost podat i dříve. Důvody pro pozdější podání žádosti a pro dřívější podání žádosti je cizinec povinen ministerstvu sdělit nejpozději při podání žádosti a na jeho výzvu tyto důvody prokázat. Pokud doba platnosti dlouhodobého víza a doba pobytu na území na toto vízum uplyne před rozhodnutím o jejich prodloužení, ačkoli žádost byla podána včas, považuje se dlouhodobé vízum za platné a doba pobytu na území na toto vízum za prodlouženou do nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Zpět k obsahu ↑

Změna účelu pobytu

Dále se mění podmínky za kterých může cizinec změnu účelu jeho pobytu na území ČR.  Zejména se jedná o vyloučení změny účelu pobytu na dlouhodobé vízum a zpřísnění změny účelu pobytu na účel podnikání (např. živnost, jednatel spol . s r.o. apod.)

Změna účelu pobytu na účel podnikání (živnost, jednatel spol . s r.o. apod.)

Nově může cizinec žádat o změnu účelu pobytu na účel podnikání až po pěti letech pobytu na území.  Toto omezení se nevztahuje na cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování. Výše uvedené omezení se nevztahuje na cizince, který na území pobývá za účelem sloučení rodiny. Tento cizinec je oprávněn po 3 letech pobytu na území nebo po dosažení věku 18 let požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jakýmkoli jiným účelem, tedy i za účelem podnikání. Cizinec pobývající na území za účelem sloučení rodiny může rovněž změnit účel pobytu po 2 let jeho nepřetržitého pobytu na území, pokud dojde k úmrtí jeho rodinného příslušníka, na kterého se slučoval (nositele oprávnění ke sloučení rodiny). Cizinec pobývající na území za účelem sloučení rodiny může změnit účel pobytu kdykoli, pokud dojde k úmrtí jeho rodinného příslušníka, na kterého se slučoval (nositele oprávnění ke sloučení rodiny) v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Vyloučení změny účelu pobytu na dlouhodobé vízum

Nově již nebude možné změnit účel při pobytu na dlouhodobé vízum. Toto může být  např. situace, kdy cizinec na dlouhodobé vízum za účelem ostatní absolvuje v ČR jazykový kurz k přípravě na jeho zaměstnání. V této situaci bylo většinou možné, aby cizinec pobývající v ČR na dlouhodobé vízum, podal v ČR žádost o zaměstnaneckou kartu. Nově to možné nebude a cizinec bude muset žádost o zaměstnaneckou kartu podat na konzulátu ČR v domovském státu cizince.

Sankce při neplnění účelu pobytu

Nové povolení k dlouhodobému pobytu nelze udělit, jestliže cizinec neplnil před podáním žádosti o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu na území účel, pro který mu bylo povolení k dlouhodobému pobytu vydáno. To neplatí, pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů po přechodnou dobu.

Změna u dlouhodobého pobytu za účelem ochrany na území

Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem ochrany na území je oprávněn po splnění účelu pobytu nebo po 1 roce pobytu na území požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem. Zpět k obsahu ↑

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Jedná se o nový typ pobytového povolení k dlouhodobému pobytu, přičemž podmínky pro jeho udělení, postup jeho získání a jeho náležitosti by měly být následující:

Osoba žadatele

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování lze vydat žadateli, který je:

 • podnikatelem - fyzickou osobou nebo
 • společníkem, statutárním orgánem (např. jednatel spol. s r.o.), člen statutárního orgánu nebo prokuristou obchodní společnosti (dále také "jednatel" nebo "společník", zejména pokud prokáže, že jeho činnost na území bude mít podstatný vliv na podnikání obchodní společnosti.

Oprávnění k podnikání

Další podmínkou je existence oprávnění u žadatele (buď podnikatele jako fyzické osoby nebo u obchodní společnosti v níž působí např. jako jednatel), a to k podnikání na území ČR, buď aktuálně existující, nebo vzniklé v budoucnu.

Významná investice

Žadatel musí doložit, že hodlá uskutečnit v ČR tzv. významnou investici spočívající ve vytvoření nových pracovních míst v počtu stanoveném nařízením vlády a v investování peněžních prostředků ve výši stanovené nařízením vlády. Toto nařízení vlády je zatím stanoveno jen v konceptu, uvažuje se minimálně o 10 pracovních místech a 20ti miliónech Kč peněžní investice. Nové pracovní místa mají být vytvořená v souvislosti s uskutečněním významné investice. Pokud je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování vydáno na 2 roky, mají být pracovní místa obsazená nejméně po dobu 2 let, a to zaměstnancem v pracovním poměr na plný úvazek, který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem. Peněžní investici bude možné nahradit investováním jiného majetku, jehož vlastnictví a původ cizinec prokáže a jehož hodnotu prokáže stanoveným způsobem ocenění (znalcem podle zákona o oceňování majetku).

Věrohodnost a proveditelnost záměru uskutečnit významnou investici

Záměr uskutečnit významnou investici musí být věrohodný a proveditelný a významná investice má být přínosem pro stát, kraj nebo obec. Věrohodnost a proveditelnost záměru uskutečnit významnou investici (dále také "záměr" nebo "investiční záměr") se bude hodnotit dle následujících kritérií:

 • cíle záměru jsou přiměřené celkovému objemu investovaných finančních prostředků a časovému harmonogramu jeho realizace;
 • podnikatelský záměr je založen na znalosti místních podmínek, situace na trhu a platné právní úpravy a popis technického a technologického řešení záměru není v zásadních bodech věcně chybný;
 • lze očekávat, že významná investice bude přínosem pro stát, kraj nebo obec a její realizací nebudou spojeny významné negativní dopady na kvalitu života obyvatel;
 • záměr spadá do odvětví, které je v ekonomice daného kraje nebo obce nedostatečně zastoupeno;
 • vyráběné produkty nebo poskytované služby jsou v daném kraji nebo obci nedostatkové nebo obtížně dostupné;
 • v souvislostí s investičním záměrem mají být vytvořena pracovní místa vhodná především pro kvalifikované obyvatele nebo pro osoby znevýhodněné na trhu práce;
 • záměr má v rámci ekonomiky České republiky významně inovativní charakter, nebo má potenciál vytvářet další investiční příležitosti.

Prokázání existence peněžních prostředků na významnou investici

Žadatel nebo obchodní společnost musí  disponovat peněžními prostředky pro uskutečnění významné investice a tyto prostředky jsou uloženy na účtu cizince vedeném v členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru osobou oprávněnou v tomto státě poskytovat platební služby. Na požádání je cizinec nebo obchodní společnost povinna prokázat jejich původ.

Bezdlužnost

Žadatel nebo obchodní společnost musí prokázat, že je osobou bezdlužnou. Tato neplatí  u cizince, který dosud v České republice nepobýval.

Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo vnitra, v rámci schvalování žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, si vyžádá vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu k posouzení zda:

 • se jedná o významnou investici;
 • záměr uskutečnit významnou investici je věrohodný a proveditelný a významná investice má být přínosem pro stát, kraj nebo obec;
 • přínos investovaného jiného majetku pro podnikání cizince nebo obchodní korporace je srovnatelný s investováním části peněžních prostředků, které tento majetek nahrazuje;
 • činnost cizince na území bude mít podstatný vliv na podnikání obchodní korporace, jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace;
 • podíl cizince v obchodní korporaci odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému nařízením vlády, jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník obchodní korporace (zde se předběžně uvažuje o minimálním podílu 30%).

Místo podání žádosti

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se bude podává na zastupitelském úřadu v cizině. Na území ČR bude moci žádost podat cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu. Podání žádosti na území bude vyloučeno např. při některých účelech pobytu na vízum za účelem strpění.

Náležitosti žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Žádost je nutno podat osobně.  Kromě vyplněného formuláře žádosti je nutno doložit:

 • Cestovní doklad žadatele. Klient jej předloží při osobním podání žádosti na přepážce OAMP MV.
 • Fotografie žadatele.
 • Výpis z živnostenského obchodního či jiného rejstříku nebo evidence.
 • Podnikatelský záměr, který obsahuje popis cílů záměru uskutečnit významnou investici, zhodnocení rizik realizace tohoto záměru, důvody pro uskutečnění významné investice na území, popis jednotlivých etap záměru uskutečnit významnou investici včetně časového harmonogramu, objem finančních prostředků určených na provedení jednotlivých etap, popis vyráběného produktu nebo poskytované služby, cílové skupiny zákazníků a odbytišť a technického a technologického řešení jejich výroby nebo způsobu poskytování a popis způsobu zajištění pracovních sil.
 • Doklad, ze kterého vyplývá, že cizinec nebo obchodní korporace, v níž je cizinec statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jejímž je prokuristou nebo společníkem, může na území nakládat s peněžními prostředky pro uskutečnění významné investice; tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů.
 • Účetní závěrky nebo obdobné dokumenty obsahující výsledky hospodaření žadatele, obchodní korporace podle § 42n odst. 3 a jí ovládající osoby za 2 kalendářní nebo účetní roky předcházející dni podání žádosti.
 • Čestné prohlášení žadatele, že na žadatele, obchodní korporaci a jí ovládající osoby nebylo ve státě jejího dosavadního působení vydáno rozhodnutí obdobné svými účinky rozhodnutí o úpadku.
 • Potvrzení o bezdlužnosti (může zajistit AK, na základě plné moci):
  • od České správy sociálního zabezpečení ohledně žadatele, jako fyzické osoby;
  • od České správy sociálního zabezpečení ohledně společnosti v níž je žadatel jednatelem nebo  společníkem;
  • od Finančního úřadu ohledně žadatele, jako fyzické osoby;
  • od Finančního úřadu ohledně společnosti v níž je žadatel jednatelem nebo společníkem.
 • Jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace, doklad o tom, že jeho činnost na území bude mít podstatný vliv na podnikání obchodní korporace.
 • Jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník obchodní korporace, doklad prokazující, že jeho podíl v této obchodní korporaci odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému nařízením vlády.
 • Doklad o zdravotním pojištění.

Přílohy, které nejsou povinné doložit při podání žádosti, ale mohou být Ministerstvem vnitra později vyžádány:

 • Doklad o původu peněžních prostředků pro uskutečnění významné investice.
 • Doklady prokazující vlastnictví a původ investovaného jiného majetku  a znalecký posudek o ocenění tohoto majetku, má-li být takový majetek investován.
 • Výpis z trestního rejstříku ze státu jehož je občanem nebo z jiného státu, nebo kde v posledních letech nepřetržitě déle než 6 měsíců pobýval.
 • Dále může MV požadovat doklad potvrzující splnění požadavků stanovených opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí, ale k tomuto zatím neexistuje žádný prováděcí předpis, co má doklad obsahovat, takže na místo tohoto dokladu lze v současné době snad jen doporučit potvrzení lékaře, že žadatel netrpí závažnou infekční nemocí.

Zpět k obsahu ↑

Zaměstnanecká karta

Zaměstnaneckou kartu nelze vydat společníku, jednateli a členu družstva

Nově nelze zaměstnaneckou kartu vydat cizinci, který jako  společník nebo člen družstva či statutárního orgán obchodní společnosti vykonává pro tuto společnost práci a je držitelem pracovního povolení. Byla-li cizinci zaměstnanecká karta z tohoto důvodu vydána v minulosti, zůstává v platnosti, ale není ji možné prodloužit. Zpět k obsahu ↑

Změna pracovní pozice či zaměstnavatele

Novela zajišťuje měla držiteli zaměstnanecké karty umožnit zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele za splnění mírnějších podmínek, než tomu bylo za předchozí právní úpravy. Zpět k obsahu ↑

Zamítnutí žádosti o zaměstnaneckou kartu pro nespolehlivost zaměstnavatele

Nová právní úprava zavádí pojem nespolehlivého zaměstnavatele. V případě, že pracovní místo, na které má žadatel získat zaměstnaneckou kartu je u nespolehlivého zaměstnavatele, je toto důvod pro zamítnutí žádosti. Lze se rovněž domnívat, že toto může být důvodem i pro neprodloužení platnosti zaměstnanecké karty. Nespolehlivým zaměstnavatelem je ten, který:

 • není bezdlužnou osobou;
 • byl během předchozích 4 měsíců před podáním žádosti pokutován za umožnění výkonu nelegální práce;
 • který ve skutečnosti nepodniká v předmětu své formálně zapsané podnikatelské činnosti nebo se tuto skutečnost MV nepodařilo ověřit;
 • za posledního rok nesplnil povinnost přihlásit svého zaměstnance k účasti na pojistném na sociální zabezpečení nebo veřejném zdravotním pojištění;
 • je v likvidaci;
 • má zapsané jeho sídlo jen formálně (tzv. virtuální sídlo, pronájem jen adresy sídla).

Zpět k obsahu ↑

Podpora ekonomické migrace státními programy

Dále by mělo zejména dojít k větší podpoře ekonomické migrace prostřednictvím státních programů a projektů v oblastech, kde se to jeví jako potřebné. Proto by mělo dojít ke zvýhodnění cizinců, kteří jsou účastníky vládou schváleného státního programu,  zajišťované Ministerstvem vnitra nebo jiným příslušným ministerstvem. Do těchto vládních programů by ale měli  být zařazeni jen důvěryhodní zaměstnavatelé,  splňující podmínky příslušného vládního programu. Zpět k obsahu ↑

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného státu EU

V souvislosti s transpozicí směrnice 2014/66/EU se zavádí nový typ dlouhodobého pobytu - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Toto pobytové oprávnění je určeno pro cizince, kteří jsou dočasně vnitropodnikově převedeni k výkonu práce na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení. Zpět k obsahu ↑

Prodlužování platnosti pobytového povolení

Sjednocení lhůty k podání žádosti o prodloužení platnosti pobytového povolení

Sjednocuje se lhůta pro podání žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty a lhůta pro podání žádostí o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za ostatními účely. Cizinec tedy bude oprávněn podat žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty – oproti stavu před navrhovanou novelizací – i v posledních třiceti dnech platnosti zaměstnanecké karty. Současně se ruší pravidlo, podle kterého je cizinec v případě, že konec lhůty pro podání žádosti připadne na sobotu, neděli nebo svátek, povinen podat žádost o vydání nebo prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu nejpozději předcházející pracovní den. Napříště se tedy uplatní standardní počítání času, podle kterého lze žádost podat ještě první následující pracovní den. Zpět k obsahu ↑

Prodlužování pobytu za účelem za účelem výuky jazyka k přípravě na studium

Cílem změny je umožnit delší jazykovou přípravu těm cizincům, kteří nemohou zvládnout přijímací zkoušky na českou vysokou školu a následné studium, poté co absolvují na území pouze roční jazykový a přípravný kurz. Zejména se jedná o cizince, jejichž mateřským jazykem není žádný ze slovanských jazyků a na území hodlají studovat obor, pro nějž je zvládnutí českého jazyka nezbytné (např. bohemistika). Doposud nebylo možné prodloužit platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia v případě, že bylo vydáno za účelem účasti na jazykové a odborné přípravě, což nyní možné, ale jen jednou. Zpět k obsahu ↑

Výjezdní příkaz

I když o tom již za stávající právní úpravy nejsou pochybnosti, novela výslovně uvádí, že platnost výjezdního příkazu zaniká vycestováním cizince z území.  Tímto jsou tedy odstraněny neopodstatněné pochybnosti a časté dotazy, zda lze výjezdní příkaz v době jeho platnosti využít ještě k návratu do ČR. Zpět k obsahu ↑

Řízení o povinnosti opustit území

Řízení o povinnosti opustit území se nebude zahajovat, ale bude zkoncentrováno pouze do vydání rozhodnutí. Toto bude značně znevýhodňovat cizince, u kterých bude důvod pro nevydání rozhodnutí o povinnosti opustit území, jelikož tento důvod nebudou moci uplatnit do doby vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení je potom uplatnění tohoto důvodu již problematické, jelikož odvolání nemá v tomto případě odkladný účinek. Zpět k obsahu ↑

Změny v oblasti trvalého pobytu

Podmínky pro získání povolení k trvalému pobytu za účelem sloučení rodiny

Cílem této změny je že společné soužití rodiny má být realizováno na území České republiky. Změna má zamezit případům, kdy cílem získání povolení k trvalému pobytu není společný trvalý pobyt dítěte na území s jeho rodiči, ale pouze snaha o usnadnění cestování do České republiky např. v období školních prázdnin, přičemž dítě cizince žije např. se svým druhým rodičem nebo s prarodiči v zemi původu. Další omezení spočívá ve zrušení možnosti, aby na sloučení rodiny získali trvalý pobyt zletilé nezaopatřené děti. Tento způsob získání trvalého pobytu lze tedy již využít jen pro nezletilé děti. Zpět k obsahu ↑

Započtení doby pobytu na vízum za účelem strpění do doby 5 let nutné k získání povolení k trvalému pobytu

Nově se doba pobytu na vízum za účelem strpění nezapočítává do doby 5 let nutné k získání povolení k trvalému pobytu. Toto neplatí, pokud cizinec následně získá povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění. Jak cizinec získá tento dlouhodobý pobyt, potom se mu započte i doba předchozího pobytu na dlouhodobé vízum za účelem strpění. Rovněž nyní nelze podat žádost o trvalý pobyt, pokud cizinec pobývá na území ČR na vízum za účelem strpění. Zpět k obsahu ↑

Omezení možností žádat o trvalý pobyt

Rozšiřuje se okruh případů, kdy za pobytu na území nelze podat žádost o vydání povolení k trvalému pobytu v souvislosti s pobytem na základě modré karty. Zpět k obsahu ↑

Zavedení důvodu neplnění účelu pobytu pro zamítnutí žádosti o trvalý pobyt

Nově se zavádí další důvod zamítnutí žádosti o trvalý pobyt, kdy žádost bude zamítnuta, pokud cizinec v době platnosti posledního povolení k dlouhodobému pobytu neplnil účel, pro který mu povolení k dlouhodobému pobytu bylo vydáno.  To neplatí, pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů po přechodnou dobu, Zpět k obsahu ↑

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie

Nová úprava pro podání žádosti o  povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU stanovuje požadavek, aby jej tento cizinec na území České republiky doprovázel nebo následoval. V tomto směru se tedy nejedná o věcnou změnu zákona či změnu podmínek pro pobyt rodinných příslušníků občanů EU, ale pouze zpřesnění užívané terminologie tak, aby byla v souladu s právem EU a judikaturou Evropského soudu. Pro posouzení podmínky doprovázení občana EU či následování tohoto občana jeho rodinným příslušníkem na území je v případě, kdy se již oba nachází na území, třeba hodnotit jejich pobyt na území, přičemž společným pobytem na území se nerozumí nutně společná domácnost. Společná domácnost je v zákoně výslovně stanovena jako požadavek pouze v případě rodinného příslušníka jako druha nebo družky (nesezdané soužití) občana EU. Rodinný příslušník občana EU, který v ČR doprovází tohoto občana EU nebo který jej následuje občana Evropské unie, který již v ČR pobývá a který  hodlá pobývat na území déle než 3 měsíce, je stejně jako dříve povinen 3 měsíců požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu. Opožděné podání žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu nebo dokonce absence takové žádosti nemá stejně jako dříve za následek automatické konstatování nelegálního pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, za předpokladu, že doprovází nebo následuje na území občana Evropské unie. Jedná se pouze o přestupek podle zákona o pobytu cizinců. Zpět k obsahu ↑

Řízení na zastupitelském  úřadě ČR nemusí být vedeno v českém jazyce

Pro řízení, která jsou jako celek nebo jejich část vedena na zastupitelských úřadech, je nyní uzákoněna možnost vedení řízení i v jiném než českém jazyce. Zpět k obsahu ↑

Výslechy a pohovory se žadateli a účastníky řízení

Upřesňuje se možnost zástupce účastníka řízení nebo jiné osoby se k obsahu výslechu vyjádřit až po jeho skončení. Právo vyjádřit se k obsahu výslechu a k obsahu protokolu má samozřejmě i účastník řízení. Případné námitky je třeba do protokolu zaznamenat a reagovat na ně podle jejich obsahu (např. typicky půjde o odstranění nesrovnalostí v tlumočení). Zároveň je nutné umožnit, aby byly vysvětleny případné nepřesnosti a zkreslení, ke kterým by mohlo dojít. Zpět k obsahu ↑

Osobní podání žádosti

Nově se podrobněji upravuje povinnost osobního podání žádosti, což odstranit nejasnosti, v tom, co vlastně osobní podání žádosti znamená a jak se má provádět. Tyto podmínky a případné výjimky zákon nyní podrobněji specifikuje. S tímto souvisí i nově zákonem stanovená úprava způsobu sjednání si na konzulátu ČR termín k osobnímu podání žádosti, viz následující kapitola. Osobní podání žádosti je nutné v těchto případech:

 • žádost o udělení dlouhodobého víza, s výjimkou diplomatického nebo zvláštního víza;
 • žádost o prodloužení dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území;
 • žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu;
 • žádost o vydání povolení k trvalému pobytu.

Rovněž se upravuje možnost upustit od povinnosti osobního podání žádosti ze strany Ministerstva vnitra, pokud žadatel současně se samotnou žádostí doloží důvody, pro které ji nemůže podat osobně.

Sjednání termínu osobního podání žádosti

Žadatel je povinen si předem sjednat termín osobního podání žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu způsobem, který zastupitelský úřad zveřejní na své úřední desce. Zpět k obsahu ↑

Nepřijatelnost žádosti

Nově se upravují důvody tzv. "nepřijatelnost žádosti". Toto se týká následujících druhů žádostí:

 • žádost o udělení dlouhodobého víza;
 • žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza a doby pobytu na území na toto vízum;
 • žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu;
 • žádost o vydání povolení k trvalému pobytu;
 • uvádí důvody nepřijatelnosti žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo prodloužení doby jeho platnosti a doby pobytu na toto vízum, žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu.

Pokud je žádost nepřijatelná, hledí se na ni jako by nebyla podaná, řízení není vůbec zahájeno a konzulát nebo MV takovouto žádost žadateli vrátit. Zde je nutno upozornit, že tato nová úprava nepřijatelnosti žádosti může v budoucnu způsobit velké problémy, a to například i cizincům, kteří si náležitosti žádosti pečlivě připravují, ale z důvodu nejasné právní úpravy, nebo pro opomenutí, nevezmou sebou k osobnímu podání žádosti některý dokument.   Zpět k obsahu ↑

Lhůty k vydání rozhodnutí

Ve většině případů se zde jedná o úpravu speciálních lhůt pro vyřízení žádostí, resp. pro vydání rozhodnutí. Stávající úprava lhůt je zachována a není tedy nijak podstatně zasahováno do současného stavu. Výjimkou je doplnění speciální lhůty pro vyřízení žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání. O žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání musí být rozhodnuto do 60 dnů ode dne podání žádosti, což je méně než 90denní lhůta pro  vyřízení standardních žádostí o dlouhodobá víza. Při rozhodování o vydání souvisejícího povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, které je jednou z podmínek pro udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, se vychází ze správního řádu. Jedná tedy o 30denní lhůtu, pokud není třeba nařídit další jednání nebo šetření apod. Zpět k obsahu ↑

Bezdlužnost

Pro všechny typy pobytových povolení vyžadující doložení potvrzení o bezdlužnosti cizince nebo obchodní korporace (společnosti), se nyní jednotně stanovuje, že je třeba doložit tato potvrzení ne starší 30 dnů. Konkrétně se jedná o následující potvrzení o bezdlužnosti od:

 • Finančního úřadu
 • Celní správy
 • Okresní správy sociálního zabezpečení
 • Příslušné veřejné zdravotní pojišťovny

Zpět k obsahu ↑

Komentáře (0)

There are no comments posted here yet

Zanechte svůj komentář

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Přílohy (0 / 10)
Share Your Location

Hledat články

Nejnovější komentáře

David Netušil posted a comment in Zákonné předkupní právo k nemovitostem
Dle našeho názoru, pokud předkupník svým jednáním dá jednoznačně najevo, že nabídku neak...
Pavel Svoboda posted a comment in Zákonné předkupní právo k nemovitostem
Jestli to chápu správně. Je tedy možné, že jako prodávající pošlu překupníkovy výzvu se...
Cron Job Starts