• BLOG & FAQ

Vízum, pobyt, vstup, pojištění cizinců

 • Dnem 31. 10. 2017 byl zcela ukončen provoz systému VISAPOINT. Objednání termínu pro příjem žádosti o vízum nebo pobytové oprávnění prostřednictvím systému VISAPOINT již není možné.

  Potvrzené registrace provedené v systému VISAPOINT pro listopad 2017 zůstávají v platnosti.

  Informace o způsobu objednávání termínů pro příjem žádostí o víza a pobytová oprávnění na období od 01.12.2017 bude ode dne 24.11.2017 umístěna na webové stránce příslušného zastupitelského

  ...
 • Vízová povinnost pro občany Ukrajiny pro ČR a Schengenský prostor byla zrušena ke dni 11.06.2017. Občané Ukrajiny tak mohou cestovat do České republiky a ostatních států Schengenu bez víza.

  Podmínky pobytu ukrajinských občanů do 90 dnů bez víza na území České republice a členských států, resp. Schengenského prostoru jsou následující:

 • Podle NSS, pokud systém Visapoint, pro sjednání termínu podání žádosti o vízum, zaměstnaneckou kartu nebo o jiné pobytové povolení, neumožní důstojné podání žádosti na ZÚ ČR, lze žádost podat i bez sjednání tohoto termínu Visapoint.

  Podle Nejvyššího správního soudu, pokud žadatel podal žádost o dlouhodobý nebo trvalý pobyt nebo o dlouhodobé vízum na „místně příslušném“ zastupitelském úřadu, avšak jiným způsobem než osobně v termínu určeném zastupitelským úřadem k jejímu podání (ať

  ...
 • Často kladenou otázkou na naši AK je, zda má cizinec sjednáno správné zdravotní pojištění pro pobyt na území České republiky.

  Tento článek se zabývá možnostmi řešení odpovědí na tyto otázky z hlediska předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území ČR. Článek se potom v plném rozsahu nezabývá občanskoprávní stránkou pojištění, která se dotýká zejména práva na pojistné plnění při vzniku pojistné události, při onemocnění nebo úrazu cizince.

 • Tento příspěvek se zabývá náležitostmi, jaké musí zajistit cizinec ze třetího státu, pro uzavření manželství na území České republiky.

  Je nutno vyplnit dotazník k uzavření manželství, který je k dispozici na jakémkoli matričním úřadě.

  K tomuto dotazníku je třeba dále připojit:

  1. rodný list (zpravidla rodný list vystavený ve státu původu cizince);
  2. doklad o státním občanství (např. cestovní doklad);
  3. doklad o právní způsobilosti k uzavření
  ...
 • V případě, že se Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP MV) rozhodne vyhovět podané žádosti o pobytové povolení (dlouhodobý pobyt nebo jeho prodloužení, zaměstnanecká nebo modrá karta či její prodloužení anebo trvalý pobyt), zpravidla písemně vyzve žadatele, aby se dostavil na pracoviště OAMP MV k pořízení biometrických údajů pro účely vystavení průkazu pobytového

  ...
 • Jedním u častých dotazů je, zda může cizinec ze třetího státu pobývat na území České republiky na "polské vízum", respektive na vízum typu "D", resp. "MULTI/D".

  Tímto vízem rozumíme vízum pro pobyt delší než 3 měsíce, udělené podle jednotného vzoru uvedeného v nařízení Rady (ES) č. 1683/95, s vyznačením typu víza písmenem „D“,

  ...
 • Dlouhodobý pobyt je pobytové povolení, které lze využít k mnoha účelům pobytu, např. studium, sloučení rodiny a podnikání. Vydává se zpravidla na dva roky. Následné prodloužení jeho platnosti může být pro některé účely pobytu již delší (např. účel sloučení rodiny).

  Pokud je cizinec ze třetího státu rodinným příslušníkem občana Evropské unie, může získat pobytové povolení rovnou ve formě přechodného pobytu.

 • Pro imigraci do České republiky a Evropské unie je nutné mít především jasno o účelu svého pobytu na tomto území. Účel pobytu je základním předpokladem pro imigraci ať již dočasnou nebo trvalou. Typickými a nejčastějšími účely pobytu jsou zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost, sloučení rodiny, studium a vědecký výzkum. Mezi ostatními účely pobytu, které mohou přicházet do úvahy, patří zejména výuka jazyka v jazykových kurzech a školách, popřípadě jiné studium, které není

  ...
 • Imigrace cizinců ze třetích států do ČR probíhá nejčastěji na základě žádosti o vydání pobytového povolení (víza). V menším počtu případů na základě žádosti o azyl nebo doplňkovou ochranu.

  Nejkratším a zpravidla snadno získatelným pobytovým povolením je krátkodobé (Schengenské) vízum, s platností do 90 dnů. Opakovaný pobyt cizince na krátkodobé vízum je potom možný v rozmezí 90 dnů pobytu na každých 180 dnů.

  Dlouhodobé vízum, nebo-li vízum k pobytu nad 90 dnů, vydá cizinci

  ...