AJAX progress indicator
Výsledky vyhledávání: (vyčistit)
 • Antidiskriminační zákon
  Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Czech POINT
  Český podací ověřovací informační národní terminál. Czech POINT je informačním systémem, který zajišťuje činnost tzv. kontaktních míst veřejné správy (např. ověřování podpisů a kopií listin, ověřené výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku či zřizování a změny datových schránek apod. Czech POINT je spravován ministerstva vnitra.
 • ESLP
  Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku
 • Exekuční řád
  Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Insolvenční zákon
  Zákon 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Katastrální zákon
  Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Listina základních práv a svobod
  Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, Předsednictva České národní rady.
 • MV
  Ministerstvo vnitra České republiky
 • Nařízení EU č. 593/2008
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17.06.2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), v posledním konsolidovaném znění.
 • OAMP MV
  Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
 • Občanský zákoník
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Často používané zkratky a označení pro tento zákon jsou také "NOZ" nebo "nový občanský zákoník".
 • Občanský zákoník z roku 1964
  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění dřívějších předpisů. Tento zákon byl v účinnosti od 01.04.1964 do 01.01.2014, kdy byl nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb.
 • Protikuřácký zákon
  Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • Smlouva o právní pomoci mezi ČR a Ukrajinou
  Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech, publikovaná a vyhlášená pro ČR sdělením č. 123/2002 Sb.m.s.
 • Smlouva o právní pomoci mezi ČSSR a SSSR
  Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, publikovaná a vyhlášená pro ČR vyhláškou č. 95/1983 Sb.
 • Spol. s r.o.
  Společnost s ručením omezeným, kapitálová obchodní společnost, podle českého práva, upravená zejména zákonem o obchodních korporacích.
 • Stavební zákon
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Střední občanský zákoník
  Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Trestní zákon
  Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v dřívějším znění. Trestní zákon byl v účinnosti od 01.01.1962 do 01.01.2010, kdy byl zrušen zákonem č. 40/2009 Sb.
 • Trestní zákoník
  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Úmluva o apostile
  Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (úmluva o apostile) byla pro ČR publikována a vyhlášena sdělením č. 45/1999 Sb.
 • Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
  Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pro ČR vyhlášená sdělením č. 160/1991 Sb. Úmluva je také známa pod označeními "Vídeňská úmluva", nebo pod anglickou zkratkou CISG (anglicky: United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods).
 • Ústava ČR
  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o azylu
  Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
  Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém
  Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o obchodních korporacích
  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o ochraně spotřebitele
  Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o omezení plateb v hotovosti
  Zákon č. 254/2004 Sb.o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o pobytu cizinců
  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o pozemních komunikacích
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o půdě
  Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o státním občanství
  Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o velké privatizaci
  Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o veřejných rejstřících
  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o vlastnictví bytů
  Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění dřívějších předpisů. Tento zákon byl v účinnosti od 01.05.1994 do 01.01.2014, kdy byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb.
 • Zákon o vyvlastnění
  Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o zaměstnanosti
  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů