• BLOG & FAQ

Odkladný účinek správní žaloby ve věci rozhodnutí Komise o zamítnutí nebo usnesení o zastavení řízení o žádosti o pobytové povolení

Ve věcech správních žalob pro zamítnutí nebo zastavení řízení o žádosti o pobytové povolení (povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnanecká nebo modrá karta, trvalý pobyt, dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt za účelem strpění a přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU), je pro pokračování legálního pobytu cizince na území ČR zásadní, zda bude žalobě přiznán odkladný účinek. Odkladný účinek správní žaloby znamená, že cizinec může po dobu probíhajícího řízení o žalobě pobývat na území České republiky.

Správní soudy ohledně přiznávání odkladného účinku žalobám uplatňují následující přístupy:

Přibližně do srpna roku 2011 soudy rozhodující ve správním soudnictví žalobám ve věcech pobytových povolení odkladný účinek převážně nepřiznávaly.

V reakci na judikaturu Nejvyššího správního soudu, přibližně od září roku 2011, krajské soudy v souvislosti s těmito správními žalobami, ve věcech pobytových povolení cizinců, započaly převážně vydávat usnesení o přiznání odkladného účinku.

V návaznosti na následující judikaturu Ústavního soudu, krajské soudy správním žalobám týkajících se pobytových povolení cizinců, opět v letech 2014 - 2015, přestaly odkladné účinky v převážné většině přiznávat.

Jelikož předmětná judikatura Ústavního soudu úplně přesně nedopadá na návrh k přiznání odkladného správní žaloby ve věcech: povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnanecké nebo modré karty, trvalého pobytu a přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU, není rozhodovací praxe krajských soudů jejich jednotlivých senátů v těchto otázkách jednotná.

Může se proto stát, že jeden soud či jeho senát správní žalobě ve věci pobytového povolení cizince odkladný účinek přizná a další soud či senát k obdobné žalobě usnesení o odkladném účinku nevydá. Naše AK disponuje celou řadou takovýchto rozdílných usnesení krajských soudů. Lze proto konstatovat, že rozhodovací praxe krajských soudů je v těchto otázkách ne zcela předvídatelná. Nicméně i v případě nepřiznání odkladného účinku správní žalobě, k určitému prodloužení legálního pobytu cizince na území ČR dojde.

Před vypršením platnosti výjezdního příkazu vystaveného cizinci Ministerstvem vnitra nebo cizineckou policí, je ale i po podání návrhu na přiznání odkladného účinku správní žaloby tuto skutečnost sdělit cizinecké polici, s tím, aby cizinci vystavila další výjezdní příkaz. Po přiznání odkladného účinku správní žaloby cizinecká policie zpravidla další pravidelné výjezdní příkazy cizinci nevydává.