• BLOG & FAQ

Generální advokátní praxe

 • V tomto článku sledujeme pravidelně vývoj a změny některých právních předpisů, týkajících se právní specializace AK, tedy korporátního & spolkového práva, mezinárodního práva soukromého, práva IT, eCommerce, GDPR a ve vybraných

  ...
 • Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit.

  Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží něco namítat, pokud si plnil při vymáhání svoje povinnosti. Toto ale není úplně jednoduché prověřit, bez nahlédnutí a vyhodnocení spisového materiálu exekutora.

 • Dnešního dne 01.01.2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která byla provedena zákonem č. 460/2018 Sb., zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci.

  Tento článek je reakcí na časté dotazy, jak konkrétně bude nutno postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která je zatížena zákonným předkupním právem spoluvlastníka.

 • V naší AK lze rovněž uzavřít (podepsat) smlouvu či jinou listinu formou notářského zápisu (veřejné listiny), před našimi spolupracujícími notáři. V těchto případech je nutno notářský zápis podepsat v dohodnutém termínu u nás v AK, před notářem, za dodržení veškerých formalit vyžadovaných notářským řádem.

  Častým problémem je dohodnutí termínu a přesného času, kdy se všichni účastníci dostaví k podpisu notářského zápisu. Někteří účastníci se také mohou dlouhodobě nacházet ve vzdáleném

  ...
 • Protikuřácký zákon (zák. č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) nabyl účinnosti dne 01.06.2017. Z hlediska všeobecného zákazu kouření v restauracích, kavárnách a barech lze poukázat zejména na následující:

  Zákon stanovuje ve vnitřním prostoru restaurace (provozovně stravovacích služeb) zákaz kouření. Výjimku ze zákazu kouření v restauraci

  ...
 • Při posuzování účelovosti manželství [zde při hodnocení toho, zda se cizinec stal rodinným příslušníkem občana EU dle § 15a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky] je nutné prokázat kumulativně jak úmysl obcházet zákon o pobytu cizinců k získání pobytového oprávnění, tak i úmysl nevést společný manželský život.

 • Občanství České republiky lze nabýt zejména:

  1. Narozením, je-li v den narození alespoň jeden z rodičů novorozence státním občanem ČR (statisticky nejčastější).
  2. Udělením - žádost o udělení státního občanství (další nejčastější způsob - u cizinců)
  3. Prohlášením - další nejčastější způsob - u cizinců (je několik dalších v současnosti méně využívaných speciálních způsobů prohlášení)
  4. Určením
  ...
 • Dne 20.01.2017 MZ dočasně pozastavilo objednávání termínů k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na konzulátech ČR na Ukrajině prostřednictvím systému Visapoint.

  O zaměstnaneckou kartu lze od dnešního dne dočasně žádat jen prostřednictvím Režim Ukrajina či v rámci projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny nebo projektu Fast Track.

 • Ústavní soud ČR dospěl ve stěžejním nálezu sp. zn. IV. ÚS 1098/15 ze dne 22.03.2016 následujícím zásadám, postupům a podmínkám provedení důkazu v trestním řízení metodou pachové identifikace:

  • Metoda pachové identifikace musí být provedena nejméně za použití standardů vyplývajících z interního pokynu Policie ČR. Současně musí policie zohlednit aktuální poznatky vědeckého zkoumání této
   metody.
  • Při hodnocení důkazního významu výsledků pachové identifikace
  ...
 • Tento příspěvek se zabývá náležitostmi, jaké musí zajistit cizinec ze třetího státu, pro uzavření manželství na území České republiky.

  Je nutno vyplnit dotazník k uzavření manželství, který je k dispozici na jakémkoli matričním úřadě.

  K tomuto dotazníku je třeba dále připojit:

  1. rodný list (zpravidla rodný list vystavený ve státu původu cizince);
  2. doklad o státním občanství (např. cestovní doklad);
  3. doklad o právní způsobilosti k uzavření
  ...
 • Cizinec není povinen se zdržovat neustále na adrese jeho hlášeného pobytu, na které má doklad o zajištění ubytování. Tento závěr vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze čj. 8 Azs 137/2015-41.

  Nejvyšší správní soud je názoru, že ze zákona nevyplývá, že by se cizinec měl povinnost zdržovat se výlučně na adrese, kde má ve smyslu zákona po pobytu cizinců zajištěno ubytování. Z žádného ustanovení tohoto zákona nevyplývá, že by každý cizinec měl být bez dalšího a neustále fyzicky

  ...
 • Legislativa Evropské unie brání uložení trestu odnětí svobody cizinci ze třetího státu jen pro jeho samotné neoprávněné překročení státní hranice a vstup na území jiného členského státu EU, jehož důsledkem je jeho neoprávněný (nelegální) pobyt.

 • Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy žadatele a jeho partnerky či manželky nebo jiných příbuzných, dle druhu žádosti. Proto jsou čestná prohlášení nebo jiné dokumenty podobného typu cizinci k žádostem o pobytové povolení často přikládány.

  K tomu MV často uvádí, že čestné prohlášení nelze s ohledem na ...

 • Často kladenou otázkou je, jak řešit pobyt žadatele o azyl na území ČR v souvislosti s podáním žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu a dále v souvislosti s podáním kasační stížnosti. Tento článek se nezabývá otázkou odkladného účinku žaloby a kasační stížnosti. V tomto článku se počítá se situací, kdy žaloba i kasační stížnost má odkladný účinek.

  Průkaz žadatele o mezinárodní ochranu, který slouží také jako

  ...
 • Žádost o povolení trvalého pobytu na území ČR po 4 letech pobytu dle § 68 zák. č. 326/1999 Sb., po skončení řízení ve věci žádosti o mezinárodní ochranu je nutno podat osobně.  Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může AK dodat údaje a AK může žádost vyplnit sama a zaslat klientovi ke kontrole.

 • Žádost o pracovní povolení, lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí jen podepsat plné moci zaměstnavatelem a cizincem a my se o vše postaráme.

  Je třeba rozlišovat postup zaměstnavatele a cizince - zaměstnance a uchazeče o zaměstnání. Postup k vyřízení žádosti o pracovní povolení je následující:

 • Povolení dlouhodobého pobytu a později trvalého pobytu na území České republiky pachateli samo o sobě nezakládá okolnost vylučující uložení trestu vyhoštění podle § 80 odst. 3 písm. c) tr. zákoníku. Z dikce tohoto ustanovení „pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu se zájmem na spojování rodin“ vyplývá, že všechny stanovené podmínky musí být splněny kumulativně (dle usnesení Nejvyššího soudu ČR

  ...
 • Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako manžela - manželky občana ČR musí žadatel/žadatelka podat osobně. Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může AK dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole.

  K žádosti AK připraví následující dokumenty (v součinnosti s klientem):

 • Žádost je nutno podat osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státě EU, kde cizinec pobývá nebo v ČR na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Pokud cizinec žádost podává v České republice, je nutno ji podat nejpozději 3 měsíce od vstupu na území. Z důvodů na straně klienta může být žádost podána právním zástupcem, na základě plné moci, například

  ...
 • Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání jednatele spol. s r.o., lze sice podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci, ale z níže uvedených důvodů to příliš praktické není a lze to doporučit spíše výjimečně.

  Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může AK dodat údaje a my potom žádost vyplníme a

  ...
 • V případě výslechu cizince, zejména v řízení o žádosti o pobytové povolení u OAMP MV, si takovýto žadatel musí tlumočníka zajistit sám a na vlastní náklady. Musí se jednat o tlumočníka, který je zapsán v seznamu tlumočníků u některého krajského soudu (v Praze u Městského soudu). Oficiální seznam těchto tlumočníků vedený Ministerstvem spravedlnosti naleznete ...

 • Přestože vycestování cizince není možné, vydá policie při splnění zákonných podmínek rozhodnutí o správním vyhoštění, v němž tuto skutečnost toliko uvede (§ 120a odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky). Po odpadnutí důvodů znemožňujících vycestování policie nevydává žádné rozhodnutí o tom, že překážka řízení odpadla a vycestování cizince je možné, nýbrž nové rozhodnutí ve věci dle § 101 správního řádu z roku 2004 (dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze

  ...
 • Tento příspěvek se zabývá přílohami žádosti o povolení trvalého pobytu na území ČR dle § 66 odst. 1 písm. d) zák. č. 326/1999 Sb., podávané nezletilým nebo nezaopatřeným dítětem cizince, který je držitel povolení k trvalému pobytu a současně má finanční příjmy z výkonu funkce jednatele obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., se apod.).

  Žádost je nutno podat osobně.  Formulář žádosti si žadatel, resp. jeho rodič, může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém

  ...
 • Trvalost partnerského vztahu obdobného vztahu rodinnému ve smyslu § 15a odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, lze hodnotit především dle délky časového trvání vztahu a jeho kvality, zohlednit lze např. i plány společné budoucnosti partnerů, jejich rodinné poměry, případně i to, že soužití vzniklo již v době probíhajícího řízení o správním vyhoštění (dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17.09.2015, čj. 4 Azs 151/2015-35).

 • Z posledního rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkajícího se odškodnění za průtahy ve správním řízení, zatím nelze jednoznačně dovodit možnost domoci se odškodnění za průtahy ve správním řízení o žádostech o pobytové povolení nebo v jiných věcech pobytu cizinců způsobené zpravidla Ministerstvem vnitra.

  Tento rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 344/2014 ze dne 29.09.2015 se zabýval průtahy stavebního úřadu ve stavebním řízení. Jelikož i řízení o pobytové povolení je správním

  ...
 • V případě, kdy klientem požadovaná právní služba nespadá do specializace naší advokátní kanceláře lze vyhledat advokáty a advokátní kanceláře dle jejich specializace na stránkách České advokátní komory (ČAK):

 • Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem sloučení rodiny s jednatelem spol. s r.o. je nutno podat osobně.

  Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může AK dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole.

  K žádosti AK připraví následující dokumenty (v součinnosti s klientem):

 • Správní vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. b) bodu 9 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, lze uložit za opakované porušení v zásadě jakéhokoli právního předpisu či předpisů, ovšem jen za podmínky, že povaha takovéhoto opakovaného jednání cizince bude v konkrétním případě natolik nebezpečná veřejnému zájmu, veřejnému pořádku či jiným obecně chráněným významným hodnotám, že přiměřenou reakcí na toto jednání bude správní vyhoštění. Uvedené ustanovení tedy vychází

  ...
 • V souvislosti s našimi úspěchy v řízeních o stížnostech před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku se naši AK často obracejí klienti s dotazem na možnost převzetí našeho právního zastoupení, poté co již v České republice vyčerpali všechny řádné a případně i mimořádné soudní opravné prostředky. Většinou jde o situace, kdy má klient k dispozici pravomocné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu nebo i Ústavního soudu.

 • Přerušení podnikání cizinky v důsledku těhotenství nemůže znamenat neplnění účelu pobytu či jinou překážku pobytu cizince na území ČR, dle  ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a to s následkem zamítnutí žádosti o prodloužení jejího povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

 • Žádost o povolení trvalého pobytu cizince ze 3. státu, a to jako rodiče nezletilého občana ČR, po 2 letech pobytu na území, je nutno podat osobně na příslušném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat online na internetové

  ...
 • Časté dotazy směřují k délce lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza.

  Podle platné právní úpravy má o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (tzv. odvolání) rozhodnout Ministerstvo zahraničních věcí do 30 dnů ode dne jeho doručení.

  Odvolání se ale podává u zastupitelského úřadu České republiky (konzulátu). Zastupitelský úřad má odvolání do 5 dnů postoupit Ministerstvu zahraničních věcí (MZV).

 • Žádost o povolení trvalého pobytu cizince ze 3. státu, a to jako manžela nebo manželky občana ČR, po 2 letech pobytu na území, je nutno podat osobně na příslušném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

  Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může AK dodat údaje a AK může žádost vyplnit sama a zaslat klientovi ke kontrole a vytištění.

 • Žádost o dlouhodobé vízum jednatele či jiného statutárního orgánu (případně i společníka nebo člena) spol. s r.o. nebo jiné obchodní společnosti, družstva či korporace je nutno podat osobně na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (konzulátu), v domovském státu žadatele.

  Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může AK dodat údaje a AK může žádost vyplnit sama a zaslat klientovi ke kontrole a

  ...
 • Tento příspěvek se zabývá prokazováním znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely podání žádosti o udělení státního občanství České republiky.

  Znalost českého jazyka se požaduje alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to v rozsahu následujících dovedností:

 • Nelze zamítnout žádost cizince o povolení k trvalému pobytu pro nebezpečí, že by mohl závažným způsobem narušit veřejný pořádek dle § 87k odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, pokud je jeho odsouzení zahlazeno a není prokázáno riziko jiného závažného narušení veřejného pořádku ČR.

 • Žádost o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí jen podepsat plnou moc a my se o vše postaráme.

  Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat online na 

  Tento článek se zabývá situací, kdy cizinec na území ČR pobýval na základě podané správní žaloby (která byl přiznán odkladný účinek) proti rozhodnutí Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, kterým bylo zamítnuto odvolání proti předchozímu rozhodnutí Ministerstva vnitra zamítající žádost o pobytové povolení na území ČR (nebo usnesení o zastavení řízení); když tato správní žaloba byla soudem zamítnuta.

  Po doručení rozsudku soudu zamítajícího podanou správní žalobu, končí

  ...
 • Soudní dvůr Evropské unie , v rozsudku C‑199/12 až C‑201/12 ze dne 07.2013 a v rozsudku C‑148/13 až C‑150/13 ze dne 02.12.2014, v rámci řízen í o předběžné otázce, se vyjádřil k důvodnosti žádostí žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří jako důvod uvádějí jejich homosexuální orientaci, za níž jim ve státě, ze kterého prchají, hrozí uložení trestu odnětí svobody.

  S ohledem na tyto

  ...
 • Cizinec, který je občanem 3. státu, tedy státu mimo EU, může v České republice pracovat jen na základě zaměstnanecké či modré karty. V některých případech lze ale pracovat jen na základě pracovního povolení. Pro některé situace ale zákon připouští výjimky a umožňuje cizinci volný vstup na trh práce v ČR.

  Zaměstnanecká karta je povolením k dlouhodobému pobytu zahrnující oprávnění pracovat v pracovním poměru na pozici uvedené v žádosti o její vydání.

 • Státní občanství ČR a tím i EU lze nabýt zejména narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů novorozence státním občanem ČR, dále určením otcovství, osvojením, nalezením na území České republiky dítěte mladšího 3 let, dále na žádost - udělením, prohlášením a v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče.

 • Žádost je nutno podat osobně. Z důvodů na straně klienta může být žádost podána právním zástupcem, na základě plné moci, například těsně před půlnocí, kdy končí lhůta k podání žádosti. Následně ale musí být žádost doplněna nejpozději do 5 dnů, osobně žadatelem na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra.

  Formulář žádosti může

  ...
 • Nemoc cizince, tedy dočasná pracovní neschopnost z důvodu nemoci, může být důvodem nezávislý na vůli cizince, který mu brání podat žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu ve lhůtě stanovené zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

  Tato pracovní neschopnost může cizince opravňovat k podání žádosti o prodloužení platnosti k dlouhodobému pobytu, nebo případně žádosti o dlouhodobý pobyt či zaměstnaneckou kartu, v náhradní lhůtě.

 • Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR (tomto článku za účelem podnikání na živnostenský list) je nutno podat osobně na příslušném pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP MV). Termín k podání žádosti lze pro některá pracoviště

  Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana Evropské unie musí žadatel podat osobně. Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může AK dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole. K žádosti AK připraví následující dokumenty (v součinnosti s klientem):

  • Kopie pasu žadatele.
  • Kopie potvrzení o přechodném pobytu občana EU v
  ...
 • V řízení o žádosti o pobytové povolení se v mnoha případech nevydává klasické papírové rozhodnutí, ale za vydání rozhodnutí zákon považuje převzetí průkazu pobytového povolení žadatelem.

  O tomto je žadatel zpravidla písemně vyrozuměn MV, a to výzvou k dostavení k odběru biometrických údajů (focení, otisky prstů). U některých pobytových povolení se biometrie neprovádí, žadatel je rovnou vyzván k převzetí průkazu.

  Aby žadatel věděl, že jeho žádosti bylo vyhověno a že může

  ...
 • Žádost o dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny (manželé - občané 3. státu) je nutno podat osobně na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (konzulátu), v domovském státu žadatele.

  Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může AK dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole.

 • Při podání žádosti o udělení státního občanství České republiky je třeba doložit následující:

  • Vyplněný dotazník žadatele o udělení státního občanství České republiky (žadatel obdrží a vyplní na úřadě příslušném k přijetí žádosti).
  • Tento příspěvek se týká náležitostí žádosti o povolení trvalého pobytu na území ČR po 5 letech pobytu dle § 68 zák. č. 326/1999 Sb. podávané jednatelem spol. s r.o., který má se společností uzavřenu smlouvu o výkonu funkce a nebude prokazovat jiné příjmy.

   Žádost je nutno podat osobně.  Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může AK dodat údaje a AK může žádost vyplnit sama a zaslat klientovi ke

   ...
  • Žádost žádosti o povolení k dlouhodobého pobytu na území ČR (tomto článku za účelem podnikání – jednatel, společník spol. s r.o.) je nutno podat osobně. 

   Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může AK dodat údaje a AK může žádost vyplnit sama a zaslat klientovi ke kontrole.

  • Krátkodobé, Schengenské vízum je určeno pro pobyt cizinců ze třetích států, s nimiž nemá Česká republika, resp. Evropská unie bezvízový styk.

   Krátkodobé vízum může být vydáno jeden nebo více vstupů a s platností až na 5 let. V celku, bez přerušení, lze ale na toto vízum pobývat na území ČR, resp. členského státu EU, maximálně 90 dnů. Využitím této doby pobytu je krátkodobé vízum vyčerpáno, i když jeho platnost ještě neskončila. Pro další pobyt v ČR a EU je nutno žádat o další

   ...
  • Správní vyhoštění znamená správní rozhodnutí vydané cizineckou policií, kterým se ukončuje pobyt cizince na území České republiky, stanovuje se v něm doba k jeho vycestování z území a dále doba, po kterou mu nebude umožněno vstoupit na území členských států Evropské unie.

   Důvodem pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění cizince je například pobyt na území bez víza (nelegální pobyt), prokazování se padělaným pasem nebo vízem, práce bez zaměstnanecké karty či jiného pracovního

   ...
  • Článek se zabývá často kladenou otázkou, jaká může být maximální, zákonem a soudy akceptovatelná, výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení, zejména ve smlouvách, dohodách či jiných dokumentech, a to zejména tedy, kdy se věřitel nemusí řídit zákonem o spotřebitelském úvěru.

   Předesíláme, že otázka přiměřenosti platnosti těchto ujednání není řešena jen civilním právem, ale dopadají na ně i normy trestního práva, tedy zda ujednání o smluvní pokutě

   ...
  • Tento příspěvek se týká náležitostmi žádosti o povolení trvalého pobytu pro dítě, které se cizinci ze třetího státu narodilo na území České republiky. Předpokladem podání této žádosti, je že alespoň jeden rodič dítě (zákonný zástupce) má na území ČR povolen trvalý pobyt. Žádost je nutno podat nejpozději do 60 dnů ode dne narození dítěte. Žádost musí rodič dítěte podat osobně na příslušném pracovišti ...

  • Při realizaci projektů informačních systémů (dále jen „IS“) jsou pro jejich objednatele palčivým problémem případné náhrady škod, způsobená nesprávným postupem dodavatelů IS a naopak u dodavatelů IS, je aktuální otázka omezení jejich odpovědnosti za škodu, pokud i přes jejich veškeré úsilí, se projekt IS nezdaří realizovat, tak aby odpovídal uzavřené smlouvě.

  • Tento příspěvek se zabývá povolenou délkou pobytu cizince na území ČR na krátkodobé (schengenské) vízum.

   Je třeba rozlišovat mezi platností krátkodobého víza, které může být až 5 let a mezi oprávněním cizince na toto vízum pobývat konkrétní dobu na území ČR.

   Pro dobu maximální délky pobytu cizince platí tzv. pravidlo 90/180,  upravené článkem 6 nařízení EU č. 

   Pokud mluvíme o smlouvách, je třeba rozlišit, zda se jedná o smlouvy, kde zákon nebo dohoda účastníků předepisuje písemnou formu, či o smlouvy, pro které písemná forma předepsána není. Dále je nutné vyčlenit smlouvy, které vůbec není možné uzavřít elektronicky, protože to vylučuje zákon nebo například dohoda smluvních stran. Tento článek se zabývá smlouvami, u kterých zákon nebo dohoda účastníků předepisuje písemnou formu.

  • Matka dítěte, které je občanem ČR, není účastníkem řízení o žádosti o trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU, podané otcem tohoto dítěte. Tento názor vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 2 As 77/2009-63.

   Některé senáty Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců tento judikát vztahují i na řízení o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Jde kupříkladu o situace, kdy je žadatelem druh nebo družka občana České republiky nebo jiného státu

   ...
  • Častými jsou dotazy, zda k výzvě MV je nutno seznamovat se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjadřovat s k nim, v řízení o žádosti o pobytové povolení, když má žadatel za to, že k žádosti doložil veškeré náležitosti a podle něj neexistují žádné důvody k jejímu zamítnutí.

   Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí je právem žadatele, nikoli povinností, takže samotné nedostavení žadatele nebo jeho zástupce k seznámení se spisovým materiálem a podání vyjádření nebo jiných návrhů

   ...
  • Výslech účastníků v řízení o povolení přechodného pobytu manžela nebo manželky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření, zda nejde o fiktivní (fingované) manželství, uzavřené za účelem získání pobytového povolení. Během výslechu lze zpravidla ze strany MV očekávat položení některých z následujících otázek:

   • Jak se jmenuje Vaše manželka, uveďte k ní veškeré informace (datum narození, místo, rodné jméno, rodinný stav,
   ...
  • Dlouhodobý pobyt je pobytové povolení, které lze využít k mnoha účelům pobytu, např. studium, sloučení rodiny a podnikání. Vydává se zpravidla na dva roky. Následné prodloužení jeho platnosti může být pro některé účely pobytu již delší (např. účel sloučení rodiny).

   Pokud je cizinec ze třetího státu rodinným příslušníkem občana Evropské unie, může získat pobytové povolení rovnou ve formě přechodného pobytu.

  • Dlouhodobé vízum, nebo-li vízum k pobytu nad 90 dnů, vydá cizinci ministerstvo na jeho žádost, za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce, s dobou platnosti až na 1 rok.

   Žádost musí cizinec podat zpravidla osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státu jeho pobytu.

  • V řízení o povolení přechodného pobytu partnera nebo partnerky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření skutečné existence partnerského vztahu mezi žadatelem (cizincem) a jeho partnerem.

   Během výslechu lze zpravidla ze strany MV očekávat položení některých z následujících otázek:

  • Pro imigraci do České republiky a Evropské unie je nutné mít především jasno o účelu svého pobytu na tomto území. Účel pobytu je základním předpokladem pro imigraci ať již dočasnou nebo trvalou. Typickými a nejčastějšími účely pobytu jsou zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost, sloučení rodiny, studium a vědecký výzkum. Mezi ostatními účely pobytu, které mohou přicházet do úvahy, patří zejména výuka jazyka v jazykových kurzech a školách, popřípadě jiné studium, které není

   ...
  • Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území se vydává zejména pokud cizinci brání ve výjezdu z území určitá závažná překážka či ve výjimečných případech, kdy mu není dosud vydáno pobytové povolení, o něž na území ČR žádal nebo v případě podání správní žaloby proti rozhodnutí zamítajícím žádost o některá pobytová povolení a v některých dalších případech.

  • Odvolání je nutné podat v zákonem stanovené lhůtě. Tato lhůta činí ve většině případů 15 dnů, ale u některých rozhodnutí, například o správním vyhoštění, je odvolací lhůta jen pětidenní. Odvolací lhůta se počítá ode dne oznámení rozhodnutí či usnesení, čímž je zpravidla jeho doručení (převzetí doporučené zásilky na poště). S přípravou odvolání je vhodné se obrátit na kvalifikovaného právníka, znalého problematiky cizineckého práva, přičemž nelepší kvalitu právní pomoci, je třeba hledat u

   ...
  • Základy azylu a mezinárodní ochrany cizinců na území České republiky a Evropské unie spočívají v tzv. Ženevské úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a v jejím protokolu přijatém v roce 1967 v New Yorku. Ženevská konvence byla pro Českou republiku vyhlášena sdělením č. 208/1993 Sb. Ženevská úmluva stanovuje základní pravidlo uprchlického práva "non refoulement", že uprchlík nesmí být za žádných okolností vrácen do státu, ve kterém by jeho život nebo osobní svoboda byly ohroženy na

   ...
  • Jedním z důkazů k  prokázání partnerského vztahu, nebo existenci skutečného manželství, s občanem České republiky a Evropské unie mohou být společné fotografie.

   Tyto fotografie lze naší AK jako důkaz pro účely správního řízení zaslat především v elektronické podobě, např. emailem nebo prostřednictvím SMS-MMS, Viber, WhatsApp, Telegram, Skype apod. či vzdáleného úložiště Dropbox, Google Disk apod.

  • Imigrace cizinců ze třetích států do ČR probíhá nejčastěji na základě žádosti o vydání pobytového povolení (víza). V menším počtu případů na základě žádosti o azyl nebo doplňkovou ochranu.

   Nejkratším a zpravidla snadno získatelným pobytovým povolením je krátkodobé (Schengenské) vízum, s platností do 90 dnů. Opakovaný pobyt cizince na krátkodobé vízum je potom možný v rozmezí 90 dnů pobytu na každých 180 dnů.

   Dlouhodobé vízum, nebo-li vízum k pobytu nad 90 dnů, vydá cizinci

   ...
  • Pobytová kontrola cizineckou policií (OCP) je zpravidla prováděna za účelem prověření, zda žadatel - cizinec - bydlí a žije na adrese, kterou uvádí v žádosti o pobytové povolení a současně jde o jeho hlášenou adresu pobytu vedenou v příslušné evidenci cizinců.

   Pobytové kontroly se také pravidelně provádějí v případě žádosti cizince o přechodný či trvalý pobyt nebo v rámci řízení o správním vyhoštění, kdy žádost, resp. rozhodnutí  MV nebo cizinecké policie, závistí na tom, zda

   ...
  • Odvolání je nutné podat především v zákonem stanovené lhůtě. Tato odvolací lhůta činí ve většině případů 15 dnů, ale u některých rozhodnutí, např. u správního vyhoštění, je odvolací lhůta jen pětidenní. Odvolací lhůta se počítá ode dne oznámení rozhodnutí či usnesení, čímž je zpravidla den převzetí doporučené zásilky cizincem na poště. Pro podání odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění,  je odvolací lhůta jen pětidenní. Rovněž pro tyto situace doporučujeme využít právní pomoc

   ...
  • Stížnosti, podněty nebo žaloby na nečinnost ministerstva či Cizinecké policie přichází do úvahy zejména při průtazích v řízení. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, má se vydat v zákonem stanovené lhůtě, která se v různých případech liší a pohybuje se v rozmezí 60 až 270 dnů od podání žádosti.

  • Opravným prostředkem proti rozhodnutí ministerstva ve věcech mezinárodní ochrany je správní žaloba, kterou je nutno podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí. V případě zamítnutí žaloby lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. V některých případech je nutno současně s podáním žaloby nebo kasační stížnosti žádat o přiznání jejího odkladného účinku.

  • Rozhodnutím o správním vyhoštěním se ukončuje pobyt cizince stanovuje se mu doba k vycestování z území, a dále doba, po kterou má zakázán vstup na území Evropské unie. Svoje specifika má dále vyhoštění z přechodného nebo trvalého pobytu cizince na území ČR. Proti rozhodnutí o správním vyhoštění lze podat odvolání a následně i správní žalobu.