BLOG & FAQ

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností – zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu a mít stále platný právní důvod k umístění sídla. Pokud si společnost nepřebírá korespondenci, zpravidla doručovanou soudem do datové schránky, nebo když se předmětná datová zpráva v informačním systému společnosti prostě ztratí, může…

0

Odpovědnost jednatele s.r.o. po odstoupení z funkce

Častým dotazem je, zda se jednatel spol. s r.o. zbaví odpovědnosti z titulu výkonu jeho funkce tím, že odstoupí z pozice jednatele nebo tím, že převede celý jeho podíl ve společnosti na jinou osobu, spolu se jmenováním nového jednatele. K tomu je nutno uvést, že odpovědnost za předchozí funkci jednatele nekončí dnem odstranění příslušného zápisu v obchodním rejstříku nebo dnem jeho…

0

Ručení a odpovědnost jednatele (statutárního orgánu) za závazky společnosti jejím věřitelům

V poslední době, postupně dochází čím dál tím více k uplatňování dalších právních postupů věřitelů při vymáhání pohledávek. Mnohé tyto postupy byly možné již před rokem 2014, tedy před nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích, ale hromadně a běžněji se využívají stále častěji v poslední době. Rovněž je velkým podnětem a podporou tohoto vývoje odpovědnosti statutárních orgánů obchodních společností přibývající judikatura…

0

Změny zákonů týkajících se právní specializace advokátní kanceláře

V tomto článku sledujeme pravidelně vývoj a změny některých právních předpisů, týkajících se právní specializace AK, tedy korporátního & spolkového práva, mezinárodního práva soukromého, práva IT, eCommerce, GDPR a ve vybraných otázkách generální advokátní praxe (cizinci, vymáhání pohledávek a dluhů, směnky, nemovitosti). Jelikož některé zákony (např. občanský zákoník apod.) se dotýkají více právních odvětví, než je specializace naší AK, zmiňujeme zde i některé další plánované změny…

0

Praktické příklady výpočtů odměny a výloh advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby

Častou otázkou klienta je, kolik ve skutečnosti zaplatí na odměně a výlohách naší advokátní kanceláři za celou kauzu a dále, jaký bude mít z kauzy celkový finanční výtěžek. Ve většině případů toto není možné předem přesně určit, jelikož nelze předvídat, jak dlouho kauza, např. soudní spor či správní nebo jiné řízení potrvá, jaké úkony bude nutno provést. Rovněž zpravidla nelze…

0

Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

Zda vůbec (a pokud ano, tak v jakém rozsahu) lze funkci statutárního orgánu (např. jednatele) vykonávat na pracovní smlouvu dle zákoníku práce je dost sporné. Nejvyšší soud toto dlouhodobě víceméně vylučuje. Tímto mohou např. vzniknout problémy v odvodech ČSSZ, na veřejném zdravotním pojištění, se starobním důchodem apod. Tyto otázky zřejmě nebudou v dohledné době zatím jednoznačně vyřešeny. Lze proto doporučit, aby…

0

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit. Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží něco namítat, pokud si plnil při vymáhání svoje povinnosti. Toto ale není úplně jednoduché prověřit, bez nahlédnutí…

0

Ověření cizozemských listin pro použití v ČR – apostila, superlegalizace

Pro použití listin vydaných orgány jiného státu, v České republice platí základní pravidlo, že všechny cizozemské listiny musí opatřeny vyšším ověřením, tzv. superlegalizací, příslušného zastupitelského úřadu ČR, pokud se nejedná o listiny vystavené orgány cizího státu, se kterým má ČR bilaterální smlouvu nebo který je smluvní stranou tzv. úmluvy o apostile (vyhláška MZV. č. 45/1999 Sb.). Nutnost ověření ověření cizozemských…

0

Z médií – napsali, řekli, natočili o nás

EuroZprávy.cz: 30.09.2016: Před několika dny uprchlíci na řeckém ostrově Lesbos zapálili tábor Moria, polovina ho lehla popelem. Podle médií v zařízení propukly šarvátky poté, co se rozšířila fáma, že řecká policie bude hromadně vracet uprchlíky do Turecka… [odkaz na celý článek] iDNES – Zprávy 26.09.2016: Právní pomoc migrantům poskytují v hotspotu Moria na řeckém ostrově Lesbos evropští advokáti. Jedním z nich…

0

Státní občanství ČR

Občanství České republiky lze nabýt zejména: Narozením, je-li v den narození alespoň jeden z rodičů novorozence státním občanem ČR (statisticky nejčastější). Udělením – žádost o udělení státního občanství (další nejčastější způsob – u cizinců) Prohlášením – další nejčastější způsob – u cizinců (je několik dalších v současnosti méně využívaných speciálních způsobů prohlášení) Určením otcovství Osvojením Nalezením na území České republiky dítěte mladšího 3 let,…

0