• BLOG & FAQ

Blog & FAQ advokátní kanceláře

Na této stránce se nachází blog odpovědí na často kladené otázky (FAQ), právních informací, aktualit a názorů k právu obchodních společností, mezinárodnímu právu, právu informačních technologií, eCommerce, GDPR a dále k některým otázkám generální advokátní praxe, úzce souvisejícím s naší specializaci a často řešenými naší AK (cizinci v orgánech společností, smlouvy, pohledávky, závazky, dluhy apod).

Vyhledávat články lze nahoře, v hlavním menu stránky, viz symbol hledat vyhledávání článků. Články lze také filtrovat dle kategorií, po rozbalení položky filtrování článků, také v hlavním menu, nahoře této stránky.

Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

Častým dotazem je, zda se jednatel spol. s r.o. zbaví odpovědnosti z titulu výkonu jeho funkce tím, že odstoupí z pozice jednatele nebo tím, že převede celý jeho podíl ve společnosti na jinou osobu, spolu se jmenováním nového jednatele. V těchto případech je ještě nutné podat návrh rejstříkovému soudu i odstranění údaje o funkci jednatele v obchodním rejstříku.

Komerční zdravotní pojištění cizince pro pobyt na území ČR

Často kladenou otázkou na naši AK je, zda má cizinec sjednáno správné zdravotní pojištění pro pobyt na území České republiky.

Tento článek se zabývá možnostmi řešení odpovědí na tyto otázky z hlediska předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území ČR. Článek se potom v plném rozsahu nezabývá občanskoprávní stránkou pojištění, která se dotýká zejména práva na pojistné plnění při vzniku pojistné události, při onemocnění nebo úrazu cizince.

Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku (ESLP, ECHR)

V souvislosti s našimi úspěchy v řízeních o stížnostech před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku se naši AK často obracejí klienti s dotazem na možnost převzetí našeho právního zastoupení, poté co již v České republice vyčerpali všechny řádné a případně i mimořádné soudní opravné prostředky. Většinou jde o situace, kdy má klient k dispozici pravomocné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu nebo i Ústavního soudu.

Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku - pozbytí souhlasu s umístěním sídla

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti z obchodního rejstříku. Týká se to zejména situací po skončení nájmu fyzického nebo tzv. virutálního sídla obchodní společnosti, když tato společnost nezajistí provedení výmazu tohoto údaje o sídlu v obchodním rejstříku. Dochází potom k neoprávněnému užívání sídla, resp. poštovní adresy.

Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Dne 01.01.2018 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku (zákon č. 460/2018), zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci.

K praktickému postupu při prodeji nemovitosti zatížené zákonným předkupním právem

V poslední době jsou poměrně časté dotazy, jak konkrétně postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která je zatížena zákonným předkupním právem spoluvlastníka (nově od 01.01.2018). Možný praktický postup lze stručně popsat následovně:

GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nabývá účinnosti dne 25.05.2018 (dále "GDPR"). To znamená, že všichni se tímto nařízením od tohoto data musí řídit.

Dle našeho názoru je GDPR poněkud démonizováno, což mnoha konzultačními firmami využíváno k získávání nových zákazníků.

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností - zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu a mít stále platný právní důvod k umístění sídla.

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek - zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky - nemajetnost dlužníka

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit.

Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží něco namítat, pokud si plnil při vymáhání svoje povinnosti. Toto ale není úplně jednoduché prověřit, bez nahlédnutí a vyhodnocení spisového materiálu exekutora.

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu druha nebo družky, jako rodinného příslušníka občana EU (nesezdané soužití)

V řízení o povolení přechodného pobytu partnera nebo partnerky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření skutečné existence partnerského vztahu mezi žadatelem (cizincem) a jeho partnerem.

Během výslechu lze zpravidla ze strany MV očekávat položení některých z následujících otázek: