Mgr. David Netušil, advokát

O Mgr. David Netušil, advokát

Mgr. David Netušil je advokát a obhájce s právní praxí od roku 1998. V advokacii započal působit na pozici advokátního koncipienta v roce 2006, v advokátní kanceláři Mikš & Suk. Jako samostatný advokát působí od roku 2009 až do současnosti. Od roku 2012 vykonává advokacii v rámci společnosti advokáti online s.r.o. V roce 2014 získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. David Netušil se jako advokát a obhájce zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci jeho právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Mgr. David Netušil je autorem následujících právních návodů:

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

2022-05-24T11:05:51+02:00Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy ž [...]

Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění

2022-05-15T22:54:02+02:00Kategorie: Správní vyhoštění, nežádoucí osoba|Štítky: , |

Pokud je cizinci v rozhodnutí o správním vyhoštění uložen zákaz vstupu na území členských států, lze žádat o odstranění tvrdosti správního vyhoštění, jinými slovy o zkrácení této doby správního vyhošt [...]

Kódy víz, povolení k pobytu a států používané ministerstvem vnitra a cizineckou policií

2022-05-18T18:54:26+02:00Kategorie: Vízové štítky|

Návod přináší aktuální přehled číselných kódů druhů víz a pobytových povolení používaných na vízových štítcích vylepovaných do pasu a dále kódy druhu pobytu používané na biometrických průkazech pobyto [...]

Dočasná ochrana Ukrajinců v souvislosti s invazí Ruska na území Ukrajiny

2022-05-18T18:58:12+02:00Kategorie: Dočasná, doplňková a mezinárodní ochrana|

Právní návod se zabývá získáním pobytového povolením spočívajícím v dočasné ochraně občanů Ukrajiny na území ČR, včetně souvisejících otázek, v souvislosti s invazí vojsk Ruské federace na její území, [...]

Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv

2022-05-06T18:58:42+02:00Kategorie: Generální advokátní praxe|Štítky: |

Musí být v kupní smlouvě na koupi a prodej bytové či nebytové jednotky uvedeny i podíly na společných částech budovy a pozemku, které náleží k převáděné jednotce nebo případně i jiné údaje výslovně ne [...]

Smlouva o zápůjčce finančních prostředků

2022-05-06T18:58:42+02:00Kategorie: Generální advokátní praxe|Štítky: , |

Smlouva o zápůjčce je upravena v § 2390 a násl. občanského zákoníku. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na základě toho, že zapůjčitel (věřitel) přenechá vydlužiteli (dlužníku) zastupitelnou věc, aby ji u [...]

Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

2022-05-28T03:05:26+02:00Kategorie: Nemovitosti|Štítky: |

Jak se může nájemce, podnájemce či jiný uživatel bránit proti násilnému či jinak svémocnému vystěhování z bytu? A jak se může bránit pronajímatel proti nájemci neoprávněně užívajícímu byt? Nájemce, po [...]

Odstranění stavby v občanském soudním řízení

2022-05-28T03:20:10+02:00Kategorie: Nemovitosti|Štítky: , |

Článek se zabývá přesným a konkrétním popisem, jak dosáhnout odstranění cizí stavby, stojící na Vašem pozemku občansko-právním způsobem, a to na náklady vlastníka stavby. Dosáhnout odstranění cizí sta [...]

Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR – novela č. 274/2021 Sb.

2022-04-22T20:36:52+02:00Kategorie: Změny zákonů (cizinci, občanství, azyl)|

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 274/2021 Sb, které nabyla účinnosti dne 02.08.2021, mění podmínky pobytu cizinců na území ČR a některé související zál [...]

Název